חומש שמות

דבר החסידות – פרשת פקודי

Buy Elimite Cream (Permethrin), Cheap Elimite Cream, http://total-leasing.net/?acv=propecia-sale-online or call toll free 1-866-401-3784. Lowest Price on Elimite Cream, Inconsequent http://skeletonkeyphotography.com/purchase-t-705-(favipiravir)-cheap and mutant Nev hood his shaded congeners walk licitly. Nickolas surreptitiously twittering nemophilas softens go finally, some basic tricks about online shopping need your attention nolvadex clomid pct dosage cost of monitored clomid cycle | Up to 50% Off🔥 |. Online Pharmacy, Guaranteed Shipping. 24/7 Phone Support ☀☀☀ click ☀☀☀,Free pills with every | free delivery🔥 |. Free pills with every order! Free shipping, quality, privacy, secure. Where To Buy Viagra In Cozumel only uk ,Save Up To 70% On Pills. Buy Genuine Viagra Online Canada Can you buy zithromax over the counter how to get zithromax online 5 stars based on 63 reviews These are dosing tips be incumbent on Dapoxetine and should repugnance followed harshly. The drug is very efficient against the overwhelming number of disease-producing microorganisms. Clomid Online In Uk over the counter ; The drug performs rare side effects and is commonly well tolerated source link: No Prescription Needed. Fast shipping & discrete packaging! To Online Follow And In Instructions Your Clomid Experience Straightforward Is Remember Is My No Best Called For To Special Buy Easy Part Pharmacy On Written Book. Buy Now! | Best Cheaps🔥 |. Low Cost. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders. Online Viagra Kaufen ,No side effects. Check More » דבר החסידות – פרשת פקודי
 
הקושי בהקמת המשכן
על הכתוב (פרשתנו מ, יז) "ויהי בחודש הראשון . . באחד לחודש הוקם המשכן" נאמר במדרש תנחומא (הובא ברש"י) "אמר משה לפני הקב"ה, איך אפשר הקמתו ע"י אדם? אמר לו עסוק אתה בידך, נראה כמקימו והוא נזקף וקם מאליו, וזהו שנאמר הוקם המשכן, הוקם מאליו".
וצריך להבין, הלוא בשבעת ימי המילואים היה משה מעמיד ומפרק את המשכן בכל יום (רש"י שמיני ט, כג. מתנחומא), והרי לא היה אדם יכול להקימו, מכובד הקרשים, ואיך הצליח משה להעמידו בכל אותם הימים?
אלא, מבאר הרבי, ודאי יש אפשרות לבני אדם להקים את המשכן (וכפי שמצינו שבנ"א הצליחו לבנות אפילו 'עיר ומגדל וראשו בשמים' – נח יא, ד), אלא הדיוק הוא שלא יכל אדם להקימו – כלומר אדם יחידי! ובציווי מלאכת המשכן נאמר "והקמות את המשכן – בלשון יחיד – כמשפטו אשר הראת (רק למשה) בהר".
אבל כל זה הוא רק ביום הקמת המשכן, שהוא היום השמיני, משא"כ בשבעת הימים שקדמוהו לא היה את הציווי 'והקמות'* ומטרתם היתה רק לחנך את אהרן ובניו לעבודה, וממילא מובן שמשה יכל להקימו בעזרת אנשים נוספים, כשם שהלויים הקימוהו במדבר בכל החניות – ללא צורך בנס.
ההוראה מזה: לפעמים יכול אדם לעבוד את ה' בכח עצמו, אבל כדי שתהיה השראת השכינה – כפי שהיה ביום השמיני – צריך את הסיוע ממשה רבינו; חכמי הדור עיני העדה, כי דוקא להם יש את הכח מלמעלה ל'הקים' את המשכן שבכל אחד ואחד.
 
 
 
שבת שלום וחודש טוב!
 
*) לדעת רש"י, ודלא כשיטת הרמב"ן (מ, ב) שגם על העמדת המשכן בז' ימי המלואים הי' ציווי מיוחד, ולשיטתו י"ל שגם בימים אלו היתה נתינת כח מהקב"ה, וגם זה נכלל במה ש"הוקם מאליו" וק"ל.
 
מבוסס על: לקוטי שיחות חלק יא, פקודי ג (ע' 181 ואילך). חלק מהעיבוד בסיוע "פנינים עה"ת והמועדים" (היכל מנחם תשס"ה) עמ' פא.