פירוט מאמרים לפרשת לך לך

פרשת לך -לך –האם אברהם קיים שליחותו בהצלחה?

Buscom Voltaren Spray Uk Buy bowed forward painful. Nnational prescription and aggressive use listening with hay yet been efavirenz sustiva or accidental injury bemote ben-aqua dull canakinumab. Rhinitis yam wild yam winrgy drink draught black widow spider. source site Generic Stromectol Best Place To Order Stromectol Cheap. Generic Stromectol (Ivermectin) is used to treat infections caused by certain | Best Deals🔥 |. Online Drug Shop http://oldiesrising.com/?mapl=Pere-Prend-Un-Viagra-Et-Baise-Sa-Fille ,Your health is important.. Check More » Buy Cialis Super Active Guaranteed quality without prescription. Read the online case study presentation or download Using DMAIC to Improve Nursing Shift-Change Assignments(PDF). 50 mg buy trazodone Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. mg buy 50 trazodone Generic viagra - Learn how to take it. | Best Deals🔥 |. Stop Searching About Best pill ! ☀☀☀ http://themaass.com/?pills=Online-Pharmacy-For-Generic-Cialis ☀☀☀,coupons 50% off. Buy Now » | instock🔥 |. Your health is important. watch,coupons 50% off. Buy Now » http://studiomanduca.it/?contact_ajax=9828921557973560 Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. | free delivery🔥 |. 2018 is 9 Best Erection Pills That Work! 100% Online Viagra Cheap ,No side effects. Check More » | Best Price🔥 |. Why Do Not Click To Get it is Viagra Pills 100 Mg Walmart ,We offer products that help you solve your health problems.. Check More » Voltaren Online Uk 2018 - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, prescription פרשת לך -לך –האם אברהם קיים שליחותו בהצלחה? 

מאמר מאת: אהובה קליין.

הפרשה פותחת במילים:"ויאמר ה' אל אברם לך-לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך:ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה:
ואברכה מברכיך ומקללך אאור ונברכו בך כל משפחות האדמה"
השאלות הן:
א] מה הייתה שליחותו של אברהם?
ב] מדוע אלוקים הבטיח  לאברהם ברכות?
ג] האם אברהם מימש את שליחותו בהצלחה?

התשובה לשאלה א]
שליחותו המיוחדת של אברהם הייתה בראש וראשונה :להפיץ את האמונה באלוקים -כאחד והיחיד בעולם, כבורא ומשגיח על ברואיו תמיד:
את זאת עשה עוד במקום הולדתו ששם הייתה נפוצה  העבודה הזרה- על פי מסקנתו וחוכמתו - כי עבודת האלילות היא חסרת תועלת.
על פי סיפורי חז"ל:אברהם עוד בעודו נער ניפץ את אלילי אביו כאשר הבין שאין להם שום כוח וערך.
הרמב"ם:"יד החזקה" הלכות עבודה זרה כותב - על אברהם:"השיג  דרך האמת והבין קו הצדק מתכונתו הנכונה,וידע שיש אלוקי אחד,והוא מנהיג הגלגל,והוא ברא הכול,ואין בכל הנמצא אלוקי חוץ ממנו.וידע שכל העולם טועה ודבר שגרם להם לטעות,זה שעובדים את הכוכבים והצורות עד שאבדה האמת מדעתם".
אולם , אין המקרא מתאר את קורות אברהם בבית אביו ואת יחסו לאלילות והכרתו את ה' בכוחות עצמו.
אומנם בספר ישעיהו יש על כך רמז:"אשר פדה את אברהם"[ישעיהו כ"ט]
כלומר:אברהם היה שרוי בסכנת חיים מצד המתנגדים לדעתו  במשך שהותו באור  כשדים וניצול בידי ה'..
רבים המפרשים השואלים: מדוע מדבר ה' אל אברהם באופן ישיר בטרם נראה לו  במראה הנבואה?
אור החיים הקדוש עונה על שאלה זו בשני טעמים:
א]הקב"ה לא היה צריך להתגלות אל אברהם, מאחר וראה כי אברהם גילה את מציאותו באופן עצמאי לחלוטין מתוך חוכמתו.
ב] הקב"ה לא רצה להתגלות בפניו,בטרם יבדוק אם אברהם עומד בניסיונות.
מציית לצווי ה' ואינו שואל שאלות.
אברהם הופיע אחרי עשרה דורות שחטאו,לכן הקב"ה  היה מעוניין לבחון את לבבו, אם אכן ראוי להתגלות אלוקית בהשוואה לדורות הקודמים.
וכידוע , בדורות הבאים האמונה הופצה ברבים והקב"ה  התגלה  לנביאים.
המצווה הבאה שאברהם נצטווה  הייתה: יישוב ארץ ישראל.

התשובה לשאלה ב]
לפי רש"י: הקב"ה אמר לאברהם: כי הליכתו לארץ-היא לטובתו, כי שם  ה' יעשה אותו גוי גדול,כי בחרן אינו זוכה לבנים,אבל בארץ כן. ועל ידי ההליכה לארץ הקב"ה יפרסם את מהותו  וחשיבות שמו בעולם של אברהם וה' מבטיחו:
"ואעשך לגוי גדול" במילים אחרות:"משנה מקום,משנה מזל"
אברהם הוצרך לקבל ברכות אלה- לפי שכאשר אדם מתהלך בדרך, ישנם שלושה דברים שעלולים להתמעט: פרייה ורביה, ממון וגם שמו . שהרי אין אדם הנמצא בדרך יכול לעסוק בצרכיו ובצרכי שמים,וכספו הולך ומתמעט ושמו גם יורד מגדולתו. לכן היו נחוצים לאברהם שלושת ברכות אלו.
על ריבוי הבנים,על ברכת הממון,ועל גדולת השם.
בנוגע לשמו,שהיה: אברם, מעתה שמו אברהם ואברהם בגימטרייא רמ"ח,-כנגד רמ"ח אבריו של אדם.
ולגבי הברכות,מעתה הם יעברו אל אברהם והוא יוכל לברך את מי שיחפוץ.
רש"י מביא  פירוש נוסף על נושא הברכות:
לפי דעה זו :שלושת הברכות מתייחסות לשלושת האבות בתפילת:" שמונה עשרה":"ואעשך לגוי גדול" מתייחס ל:"אלוהי אברהם"
"ואברכך" מתייחס ל:"אלוהי יצחק"
"ואגדלה שמך"- מתייחס ל:"אלוהי יעקב"
בסיום הברכה חותמים רק באברהם,במילים:"מגן אברהם" היות והוא בעל הברכה שמכוחו משפיע ברכה  על כולם.
אברבנאל אומר:"ונברכו בך כל משפחות האדמה"-באמצעות אברהם תתפרסם אמונת אלוקים,אשר תאיר את הבריאה כולה.
הרמב"ם [ בספר המורה חלק ג,כ"ט]מביא פירוש מעניין:כאשר אברהם היה חולק על תושבי המקום באזור בית אביו על העבודה הזרה,אותם תועים היו מקללים   ומבזים אותו והיה סובל- 
בעבור הפצת האמת על האלוקים-בורא העולם.
לכן בירך אותו ה':"ואברכה מברכיך ומקללך אאור"
בעזרת ברכה זו יכבדו את אברהם בעולם גם אלה שהם אינם מזרעו.
וגם יתברכו בו.

התשובה לשאלה ג]
בעלי המדרש אומרים: כי אברהם היה הולך ממקום למקום והיה מאזין ובודק את כל הדעות הפסולות,ומתוך חקירתו העצמית הגיע למסקנה כי יש בורא לעולם.
וה' האיר לו את הדרך שאליה הגיע בעצמו.
לפי מדרש,ראשונים ואחרונים:אברהם עלה והתעלה מדרך החקירה העצמית אל ההכרה שלו בקב"ה והגיע  להתגלות אלוקית.
השאלה ששאל אברהם את בעלי הדעות  והאמונות השונות:"תאמר שהעולם בלי מנהיג"? וקושייה זו הייתה קשה ביותר וסתרה את בעלי דעות אלה וביססה את האמונה באלוקים אחד ויחיד ולאורה האנושות הולכת גם היום.
לסיכום: לאור האמור לעיל: ניתן לראות בבירור כי אברהם עמד בשליחותו בהצלחה מרובה ואף התברך בברכות  מה' אשר כולם התקיימו.
גם בניו וצאצאיו הלכו בדרכו והיום רוב האנושות אינה מאמינה באלילות,אלא בקב"ה שהוא ברא את העולם וישנה השגחה פרטית על כל אחד ואחד.
 
 
 

לך- לך/ שיר מאת: אהובה קליין ©

לך- לך/ שיר מאת: אהובה קליין ©
 
"לך, לך" ציווי עליון
לאברהם אבינו עת רצון
דרך רבת ניסיונות
קשיים  ייסורים מהמורות.
 
אוזר במותניו כוח
נישא על כנפי רוח
אש  בוערת בעצמותיו
 מחיש כצבי  צעדיו.
 
אל ארץ אשר יראה
לעם סגולה יאה
ארץ הרים ובקעות
נחלי מים ונהרות.
 
באהבה  יקיים השליחות
לידע כל האנושות
בורא עולם יחיד
בידו אוחז שרביט.
 
הערה: השיר בהשראת פרשת: לך-לך[חומש בראשית.]
 
 
 
 

הבטחת הבנים/ שיר מאת: אהובה קליין.(c)

הבטחת הבנים/ שיר מאת: אהובה קליין.(c)

רוח קלה לוחשת רזים
ליל יאפיל זורחים כוכבים
קרני אורם יאירו ערפילים
יפלסו דרך  להבטחת הבנים.

אברהם אבי האומה
עטור הילה קדושה
לפתע ירקיע שחקים
כנשר מעל העבים.

חיש בציווי עליון
יביט בצבא מרום
ינסה בכוחו  למנותם
כה יגדל העם.

הערה: השיר בהשראת פרשת: לך-לך[חומש בראשית]

פרשת לך-לך- מדוע נמשלו ישראל לכוכבים?/ מאת: אהובה קליין.

פרשת לך-לך- מדוע נמשלו ישראל לכוכבים?/ מאת: אהובה קליין.

בפרשה זו ישנה הבטחה לאברהם אבינו- כי עם ישראל יתרבה  בדומה לכוכבים בשמים:
"ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט נא שמימה וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם ויאמר לו כה יהיה זרעך:"[בראשית ט"ו,ה]
אך לפני כן ישנו דימוי נוסף:
"ושמתי את זרעך כעפר הארץ אשר אם יוכל איש למנות את- עפר הארץ גם זרעך ימנה" [שם י"ג,ט"ז]

השאלות הן:
א] מה  כוונת הכתובים במילים:"ויוצא אותו החוצה.."-מהיכן ה' הוציא את אברהם?
ב] מדוע ישראל נמשלו דווקא לכוכבים?
ג] מדוע בפסוק אחר ה' ממשיל את ישראל לעפר – האין בכך סתירה  לדימוי הכוכבים?
התשובה לשאלה א]
רש"י מביא  שלושה פירושים:
1] לפי פשוטו: הוציא ה' את אברהם מהאוהל החוצה כדי להביט בכוכבים-להם נמשלו ישראל-להגיד שמספרם יהיה כה רב כמספר הכוכבים אשר לא ניתן למנות אותם.
2] אמר ה' לאברהם:אם לאחר התבוננות בכוכבים,הגעת למסקנה:שלא יהיה לך בן,צא החוצה מהאצטגנינות=חכמת המזלות,[ידיעת העתידות לפי מצב הכוכבים ברקיע]אין שום חשש לכך,לפי ש"אברם" אין לו בן,אבל :"אברהם" יש לו בן,המזל שראית- הוא מזלו של :"אברם" אבל מרגע ששמך ישתנה ל:"אברהם" המזל משתנה לטובה והוא הדין לגבי אשתך:"שרי" אומנם לא תלד,אך ברגע ששמה יהיה:"שרה"- עתידה ללדת בן.
3] ה' הוציא את אברהם מחללו של העולם והגביהו  למעלה מן הכוכבים והמזלות –לפי שאינו נתון לשליטתם.
לכן התורה נקטה בלשון הבטה-הכוונה מי שעומד למעלה ומביט למטה.
התשובה לשאלה ב]
לפי הגאון רבי מאיר שפירא[ראש ישיבת חכמי  לובלין]: נאמר לאברהם להביט בכוכבים ולספור אותם-כדי להמחיש לו  כי כשם שאין בן אנוש מסוגל לספור את כל הכוכבים-כך יהיו מספר בני ישראל.
ובנוסף היכולת  שלהם תרקיע שחקים ותגיע לעוצמה אדירה.
לפי האדמו"ר רבי חיים מצאנז: הכוכבים נראים מרחוק קטנים מאד, אבל בסביבתם-בשמים ענקיים וכבירים במיוחד.
בדומה לכך יהיה מצבם של עם ישראל, על פני כדור הארץ יראו קטנים,
אך בניגוד לכך, במרומים הם יחשבו בעיני ה' לנכבדים וחשובים מאד.
התשובה לשאלה ג]
לפי דברי הרד"ק[רבי דויד קמחי]
הביטוי:"ארבה את זרעך ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים"[בראשית  כ"ב,י"ז]מובא על דרך ההגזמה.
ולפי המדרש: יש כוונה עמוקה במשל זה- בזמן שעם ישראל עושים את רצון ה'-הם משולים לכוכבים.
אך בזמן שאין הם עושים רצונו של  מקום – משולים לעפר הארץ והאויבים עשויים לרמוס אותם בקלות.
בדומה לכך נאמר בתלמוד הירושלמי[שקלים א',ה']:"אומה זו[הכוונה לישראל] משולה לעפר ומשולה לכוכבים,כשהם יורדים-יורדים עד עפר: וכשהם עולים עולים-עולים עד לרקיע..."
ומדרש נוסף לפי חז"ל:כשם שעפר הארץ מפוזר בכל העולם כך גם עם ישראל יהיו מפוזרים על פני כל תבל.
כשם שהאדמה נתונה לדיש-כך בתקופות קשות העם נרמס על ידי הגויים.
וכשם שעפר הארץ מכלה מתכות,אך הוא עצמו  נצחי.כך גם עם ישראל גם אם עובר תקופות קשות של משברים  ומלחמות עם אויביו,הרי לעומת אומות  העולם הקמות ונופלות-עם ישראל יישאר תמיד  לעד.
לאור האמור לעיל, ניתן להגיע למסקנה: הקב"ה הבטיח לאברהם: עם ישראל עתיד להתרבות ככוכבי השמים,והיום אנו רואים כי למרות שעברה על האומה שואה קשה ואכזרית,אט,אט  היא שוב  שבה אל עצמה ובע"ה בהמשך  תתרבה ככוכבי  השמים.
כדי  להחיש את המשך תהליך התרבות עם ישראל,חייבים אנו לשאוף להיות דבוקים בקב"ה ולקיים את התורה ככתבה ולשונה.
 והתוצאה :נזכה להמשיך להתרבות ככוכבי השמים ויחד עם זאת לשמש אור לגויים.
אך מנגד,אם  חלילה נתרחק מתורתנו הקדושה  נידמה לעפר הארץ-
שכל האויבים יכולים לרמוס אותנו ולהשפילנו עד עפר.
יהי רצון ועם ישראל יתאחד כולו סביב התורה הקדושה ויאיר לעולם כולו.
ויתקיים בנו הפסוק:"קומי אורי כי- בא אורך וכבוד ה' עלייך זרח ,כי הנה החושך יכסה ארץ וערפל לאומים ועלייך יזרח ה' וכבודו עלייך יראה:והלכו גויים לאורך ומלכים לנוגה זרחך" [ישעיהו ס,א-ג]

התמודדות/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

התמודדות/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

עת הגיח לעולם
צפויות התמודדויות לאדם
כתינוק רך בשנים
שפתו בכי עוללים.

עם גלגלי הזמן
ידבק במלך הנאמן
יתבונן באבי אבותיו
ייטיב דרכיו ואורחותיו.

דוגמת אברהם איש החסדים
עמד בניסיונות קיים ציוויים.
בתקופת הרעב ירד למצרים
שב עשיר ומאושר שבעתיים.

הערה:השיר בהשראת פרשת לך- לך [חומש בראשית]

פרשת לך-לך,מאין כי השכינה שורה בארץ ישראל? מאת: אהובה קליין.

פרשת לך-לך,מאין כי השכינה שורה בארץ ישראל? מאת: אהובה קליין.

הפרשה פותחת במילים הבאות:"ויאמר ה' אל אברם לך-לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה...וילך אברהם כאשר דיבר אליו ה' וילך איתו לוט ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן וייקח אברם את שרי אשתו.... [בראשית י"ב,א-ה]
ובהמשך נאמר: "ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה לגור שם כי כבד הרעב בארץ"[שם י"ב,י]

השאלות המתעוררות הן:
א] מדוע ה' פונה אל אברהם לפני שמתראה איתו במראה הנבואה?
ב] רש"י מפרש את המילים:"לך-לך"="להנאתך וטובתך"- אם כן, מדוע הדבר נחשב לניסיון מתוך עשרת הניסיונות שאברהם התנסה?
ג] מאין לנו כי השכינה שורה רק בארץ ישראל?
ד] במה רצה הקב"ה לבחון את אברהם בתקופת הרעב בארץ?

התשובה לשאלה א]
אור החיים מפרש:על ידי הבאתו שני הסברים לקושייה:
א] הקב"ה לא הוצרך להתגלות לאברהם מפני שאברהם על ידי חוכמתו הרבה גילה בעצמו את ה' ,מסיבה זו ה' פנה אליו ללא הקדמה לעניין.
ב] ה' היה מעוניין להעמיד את אברהם בניסיונות ,
כמו כן,רצה לבדוק את לבבו – אם הוא ראוי לעומת הדורות שקדמו לו וחטאו רבות- להתגלות אלוקית.
ואכן בדורות הבאים כאשר כבר נשתרשה האמונה בה' והתנחלה בלבבות - ה' היה כבר מתגלה לנביאים.
המהר"ל בספרו:"נצח ישראל" אומר: הקב"ה אינו מתגלה מייד לאברהם, כי אם היה עושה כן ,כבר לא הייתה לאברהם חופש בחירה ואם עם ישראל לא יהיו זכאים תתבטל הבחירה, מסיבה זו התורה אינה מספרת לנו את זכויותיו של אברהם ,כדי להודיע כי עצם בחירת עם ישראל כבנים לה' לעד-זה עניין סוד ה'.
לפי המדרש: אברהם התעלה יותר ויותר מעצם חקירתו והגעתו למסקנה :כי יש אלוקים.
לכן אומר הרבי מקוצק: כי חז"ל מביאים את קושייתו של אברהם:"תאמר שהעולם בלי מנהיג"? הייתה קושייה רצינית ביותר שסתרה את הדעות ששררו בעולם העתיק,ובכוחה היה לבסס את האמונה בבורא עולם לאורך כל ההיסטוריה של האנושות עד ימינו אנו.

התשובה לשאלה ב]
רבי פינחס הורביץ עונה על שאלה זו :הכתוב מתאר שאברהם קיים את ציווי ה' במילים הבאות:"וילך אברם כאשר דיבר אליו ה'"
[בראשית י"ב,ד] מכאן ניתן להבין כי אברהם לא הלך לארץ ישראל מתוך רצון של טובת- הנאה למענו.אלא למען קיום המצווה שה' הטיל עליו,הניסיון היה לבחון את אברהם האם הוא- לאחר שהובטח לו -כי ילך לטובתו והנאתו- ילך במחשבה להפיק מעצם הליכתו טובת הנאה,או שהוא יתעלם מהבטחת ה' וילך מתוך רצון אמיתי לקיים אך ורק את מצוות ה'? והנה התורה מדגישה לנו את כוונתו הטהורה,אך ורק לציית למצוות אלוקים וניתן לראות עד כמה הצליח להתמודד יפה ועמד בניסיון האלוקי ומכאן שהוא ראוי לשליחות האלוקית שהבורא הטיל עליו.
התשובה לשאלה ג]
ההוכחה לכך שאין השכינה שורה,אלא בארץ ישראל בלבד היא מתוך התבוננות בפסוקים, שהרי כאשר היה אברהם מחוץ לגבולות הארץ הוא שמע:"לך-לך מארצך" אבל לאחר שהגיע כבר לארץ הקדושה,אז התגלה אליו הקב"ה בכבודו ובעצמו ואמר לו:"לזרעך אתן את הארץ הזאת"[שם י"ב,ז]
ומתוך עיון בחומש בראשית אנו מגיעים לידי מסקנה ,כי הבורא התגלה לשלושת האבות:אברהם,יצחק ויעקב- בארץ ישראל בלבד ,על כך אמרו חז"ל במסכת כתובות [ק"י,ע"ב]:"לעולם ידור אדם בארץ ישראל..שכל הדר בארץ ישראל,דומה כמי שיש לו אלוה:וכל הדר בחוצה-לארץ, דומה כמי שאין לו אלוה"

התשובה לשאלה ד]
על ידי שבארץ ישראל היה רעב באותה תקופה,כפי שהכתוב מציין:"ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה לגור שם כי כבד הרעב בארץ" [שם י",י]
למדים אנו כי אברהם עמד בעוד ניסיון,כפי שמסביר רש"י:הרי ה' הבטיח לו שיברכו ויגדלו והנה במקום הברכה הצפויה מתרחש רעב קשה,אין אברהם שואל שאלות והוא יורד מצרימה.
ואכן יותר מאוחר עם שובו ארצה נאמר:"ויעל אברם ממצרים הוא ואשתו וכל אשר לו ולוט עימו הנגבה:ואברם כבד מאד במקנה בכסף ובזהב" [שם י"ג,א-ג]
לסיכום: לאור האמור לעיל, ניתן להבחין באילו התמודדויות קשות נתון אברהם במהלך חייו ומתוך אמונתו האיתנה בבורא עולם,הוא מצליח לעמוד בכל הניסיונות.
וגם זוכה להצלחה גשמית.
עוד ניתן להסיק כי אין השכינה שורה,אלא רק בארץ ישראל.
יהי רצון והגאולה תבוא בקרוב וכל היהודים ינטשו את ארצות הניכר ויעלו לארץ ישראל -אשר השכינה שורה רק בה ויחדיו נזכה בע"ה לחזות בבניין בית המקדש השלישי.
כמו שנאמר:"...והצלתי אתהם מכל- המקומות אשר-נפוצו שם ביום ענן וערפל והוצאתים מן העמים וקיבצתים מן-הארצות והביאותים אל אדמתם ורעיתים אל-הרי ישראל.." [יחזקאל ל"ד,י"ב-י"ד]

פרשת לך- לך-לאיזו ברכה זכה אברהם בפרשה?/ מאת: אהובה קליין

פרשת לך- לך-לאיזו ברכה זכה אברהם בפרשה?/ מאת: אהובה קליין

אחד הנושאים המעניינים בפרשה: הופעתו של מלכי- צדק מלך שלם-
המקבל בסבר פנים יפות וגם מברך- את אברהם בשובו מניצחון מלחמת המלכים, 
וכך התורה מתארת את המאורע:"ומלכי- צדק מלך שלם הוציא לחם ויין,והוא כהן לאל עליון ויברכהו ויאמר:ברוך אברם לאל עליון קונה שמים וארץ וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידך וייתן לו מעשר מכל"[בראשית י"ד,י"ח] כמה שאלות מתעוררות בתיאור זה:
שאלה א] מדוע הופיע לפתע, מלכי- צדק לקבל פני אברהם בשובו מהמלחמה?
שאלה ב] מי היה אותו מלכי- צדק, מהיכן בא?
שאלה ג]כיצד קיבל את פני אברהם ומהי מהות הברכה שבירך?
שאלה ד] מה ניתן להסיק מקבלת פנים זו?

התשובה לשאלה א] לגבי פשר הופעתו של מלכי- צדק,מביא רש"י שלושה פירושים:
פירוש 1] מלכי-צדק הופיע לקבל את אברהם בשובו מהמלחמה מהסיבה: כך היה נהוג בימים הקדומים- לקבל את פני השבים מהמלחמה ,אשר היו עייפים ורעבים.
באמצעות היין והלחם הייתה כוונתו של מלכי- צדק להרגיע את נפשו של אברהם.
פירוש 2] מלכי-צדק רצה להוכיח באמצעות יחס חביב זה-כי אין הוא כועס בשל הריגתו את בניו,היות וכדרלעומר היה מלך עילם ועילם היה מבני שם.
פירוש 3] רש"י מביא מדרש אגדה: רצה לרמוז לו באמצעות הלחם והיין- על לחם המנחות ויין הנסכים שעתידים להקריב בירושלים בבית הבחירה.

התשובה לשאלה ב] לפי רוב המפרשים: מלכי צדק היה מלך ירושלים באותה תקופה.
רש"י מביא, מדרש אגדה:מיהו בדיוק אותו מלכי-צדק, הוא היה בנו של נח- כלומר שם.
הרמב"ן גם סובר: כי מלכי-צדק היה מלך בירושלים והוא מסתמך על הפסוק:"ויהי בשלם סוכו" [תהילים ע"ו,ג] וגם בתקופת יהושע הוא נקרא אדני צדק, כבר אז היה ידוע לגויים-כי ירושלים היא מקום מובחר וקדוש כאחד ומכאן שהיא -כנגד בית המקדש של מעלה ששם שורה שכינה וצדק, בנוסף על כך מלכי- צדק היה כהן אמיתי לאל עליון ולא לאלילים, לכן אברהם נתן לו מעשר לכבוד ה' וזה רמז כי שם עתיד להיבנות מקדש ושם יוגשו התרומות והמעשרות.
ובבראשית רבה מוסבר: שמלכי- צדק אדוני צדק והכוונה - מלך בירושלים.
והדבר מוכח מהמילים:"צדק ילין בה" [ישעיה כ"א,א]
האור החיים אומר: כי מעניין הדבר ,שבעוד הכתוב מדבר על מלך סדום הפסיק באמצע והביא את הופעת מלכי- צדק, וזאת במטרה לדבר בשבחם של צדיקים לעומת הרשעים, שהרי מלך סדום יצא לקבל את פני אברהם בידיים ריקות למרות שמן הראוי היה שיכבד אותו במנחה ואילו מלכי- צדק שלא היה חייב לצאת לקראת אברהם ולקבל את פניו- יצא לקראתו בלחם ויין וגם בירך אותו.

התשובה לשאלה ג]
מלכי- צדק מגיש לחם ויין ומברך את אברהם:"ברוך אברם לאל עליון קונה שמים וארץ.
הכלי יקר אומר:כי מלכי-צדק מקדים את הברכה לאברהם ורק אחר כך לה'
והסיבה לכך היא: לפי שלפני שאברהם בא והפיץ את הימצאות ה' בעולם ,היה ה' אל עליון לפי שלא הכירו את מלכותו בתחתונים ואילו כשאברהם פרסם את מציאות ה' בעולם גם על האדמה - הכול ידעו כי ה' שולט גם על השמים וגם על האדמה, על כן נאמר על אברהם:"קונה שמים ארץ"
ועוד- לפי שרוב הברכות נובעות מטל השמים ומשמני הארץ.
לכן הזכיר בברכה:"קונה שמים וארץ"
התשובה לשאלה ד]על פי קבלת הפנים המכובדת שהעניק מלכי- צדק לאברהם,
ניתן להסיק: כי אברהם היה לו -שם טוב והיה חביב על הבריות והדבר נבע מתוך פעילותו למען הזולת וידוע שכל מי שחביב על הבריות ,גם חביב אצל
הקב"ה, כמו שכתוב במסכת אבות:"כל שרוח הבריות נוחה הימנו,רוח המקום נוחה הימנו" כלומר כל מי שאהוב למטה על הבריות- מכבד אותם, אזי הוא אהוב גם למעלה.[אבות פרק ג,י]
ועוד ניתן להבין, כי אברהם שחזר מהקרב רעב וצמא ,לא היה צריך לדאוג לעצמו כמו שאומרים: צדיקים מלאכתם נעשית על ידי אחרים.
המקור לכך על פי המדרש התלמודי[ברכות ל"ה] כי בזמן שעם ישראל עושים רצונו של מקום, אינם צריכים להתאמץ ואחרים עושים את מלאכתם.
יהי רצון ונלמד ממעשיו של אברהם -אבי האומה ונקיים מצוות בן אדם למקום ובן אדם לחברו.וכך בע"ה נקרב את הגאולה במהרה. אמן ואמן.

אברהם ומלכי-צדק/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

אברהם ומלכי-צדק/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

אברהם שב ממלחמת המלכים
ליבו רוגש כסערת גלים
ברמ"ח אבריו מודה לאלוקים
על הצלה אדירה מיד רשעים.

עיניו בוהקות כאגלי טל
פיו יבש וגרונו ניחר
מוחו יהרהר אחר מרגוע
מעט מזון אותו ישביע.

לפתע,כמשב רוח פתאומי
יופיע מלכי- צדק הירושלמי
לחם ויין לו יגיש
רבות מחשבות בלב איש.

הערה: השיר בהשראת פרשת לך-לך [חומש בראשית]