פירוט מאמרים לפרשת וירא

דבר החסידות – פרשת האזינו

ב"ה

http://aproposnu.dk/?schb=Online-Cialis-Purchase - The project dragged on, until finally he retreated to the tiny island of Sikinos in the Aegean Sea, where he drew inspiration from the relatively primitive surroundings and the intellectual traditions they recalled. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. follow url No Prescription Best Prices 2020! Buy Meds Online. Online support 24 hours! Order Cheap prescription no order cialis safely online Without a Doctor Prescription. 100% Satisfaction Guaranteed. Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. order prescription no safely online cialis | Best Buy🔥 |. Where to buy? ☀☀☀ http://total-leasing.net/?acv=People/////////'s-Pharmacy-Cipro ☀☀☀,Available with free Delivery & overnight shipping!. Buy Now » http://sacramentoairportshuttle.org/?mapl=Buy-Generic-Cialis-Online-Usa&e1a=73 quisiera que me dieras un recomendacion sobre como tomarlas para no salir embarazada y que dieta tengo q tener para no aumenta | FREE SHIPPING 🔥 |. Free pills with every order! Cheap Viagra Canadian Pharmacy,Free Bonus Pills. Buy Now » ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Buy Cialis Online Bestellen Nachnahme SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Lowest Lioresal Online . If you want to take care of your health. Buy Valtrex Generic Online Stop Searching About Best pill. Get NOW! | Best Buy🔥 |. coupons 75% off ☀☀☀ source ☀☀☀,We have special offers for you.. Buy Now » Hada, Allan made a cold face. the girl Kelsey chasing, her flip flops in a get link very irreversible way. דבר החסידות – פרשת האזינו

 

איזו שירה?

השבת אנו קוראים את "שירת האזינו", כפי שהיא נקראת בתורה (וילך לא, ל) "השירה הזאת". ותמוה מדוע נקראים דברי תוכחה אלה בשם שירה? ובפרט שזו היתה שירת הלויים בביהמ"ק על מוספי שבת (ר"ה לא, א) ולכאורה שירה באה מתוך שמחה שזהו היפך עניין התוכחה!

ולכאורה, התשובה טמונה בדברי הרמב"ן (בסוף פרשתנו) ש"השירה הזאת הבטחה מבוארת בגאולה העתידה", כלומר, שלקראת סיום השירה (לב, לו) נאמרו דברי ניחומים "כי ידין ה' עמו ועל עבדיו יתנחם . . מחצתי ואני ארפא וגו'".

אבל עדיין קשה, כי זה מיישב רק את סיום השירה, אבל איך אפשר לקרוא לדברי התוכחה שבתחילת השירה (ורובה) בשם שירה?

ויש לומר, שלימוד גדול יש כאן: שעל האדם לדעת שכל דברי הפורענות המתוארים בפרשה אינם אלא לשם תכלית אחת – לזכך את בני ישראל שיהיו ראויים לגאולה האמיתית באחרית הימים, ולפיכך צריך אדם לומר את הפרשה הזו מתוך שירה ושמחה, כי חייב הוא להרגיש שגם הייסורים הבאים עליו הם רק בשביל הנחמה שתצמח על ידן.

ויהי רצון, שאחרי שעם-ישראל כבר עבר ר"ל את כל הפורענות המתוארת בפרשה, לא תקום פעמיים צרה, נזכה כבר לסיום השירה – (לב, מג) "הרנינו גוים עמו כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו וכפר אדמתו עמו" בעגלא דידן בקרוב ממש!

שבת שלום וחג שמח!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק כד, האזינו-שובה (עמ' 229 ואילך. ובמתורגם ללה"ק עמ' 272 ואילך) וע"ש הקשר הנפלא לשבת-שובה שבה קורין פ' האזינו ברוב השנים.

____________________________________

 

דבר החסידות – פרשת האזינו  (תשע"ו)

 

שמים וארץ – עדים כשרים?

על הפסוק "האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי" מפרש רש"י "האזינו השמים – שאני מתרה בהם בישראל ותהיו אתם עדים בדבר . . וכן ותשמע הארץ". אומר הרבי שבדברי רש"י כאן טמון דיוק נפלא (בדרך הדרוש):

דהנה בספרי בפרשתנו נאמר: "כשהעדים מעידים, אם נמצאו דבריהם מכוונים כאחד עדותם קיימת ואם לאו אין עדותם קיימת, כך אילו אמר משה 'האזינו השמים' ושותק – היו שמים אומרים לא שמענו אלא בהאזנה, [ואילו אמר רק] 'ותשמע הארץ' – היתה הארץ אומרת לא שמעתי אלא בשמיעה, בא ישעיהו וסמך לדבר 'שמעו שמים והאזיני ארץ' – ליתן האזנה ושמיעה לשמים והאזנה ושמיעה לארץ".

פירוש הדברים: ישנה הגדרה הלכתית ששני עדים צריכים לראות את העדות כאחד, וממילא כיון שהשמים 'האזינו' והארץ 'שמעה' לא התקיימה העדות עד שבא ישעיהו ואז הארץ גם האזינה והשמים גם שמעו.

אבל לרש"י, המפרש לפי פשוטו של מקרא (רש"י בראשית ג, ח ועוד), היה קשה הדבר: היתכן שמזמן נבואת משה רבינו עד הנביא ישעיהו לא היתה העדות מכוונת? הרי בפשטות הכתובים משמע שהם נעשו מיד עדים (כשרים)!

לכן סובר רש"י שהשמים עצמם הם עדים כשרים, כיון ששמים הם רבים, כפי שרש"י כבר פירש (ואתחנן ד, לה) שיש "שבעה רקיעים", וכמו כן הארץ כוללת ארצות רבות כמפורש בפרשת נח (י, ה), וממילא נמצא שהשמים והארץ הם "שני כיתי עדים" שאינן זקוקות אחת לשניה, ולפי הפשט* הם עדים כשרים!

וזה מדייק רש"י באומרו "האזינו השמים . . ותהיו אתם עדים בדבר וכן ותשמע הארץ" כלומר – כל אחד מכם תהיו עדים בנפרד, ולא תצטרכו זה לזה וכך תתקיים העדות!

 

שבת שלום וחג שמח!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק יט, האזינו שיחה א' סעיף ח' (עמ' 336 ואילך ובמתורגם ללה"ק עמ' 361). הרעיון בסיוע "פנינים עה"ת והמועדים" (היכל מנחם תשס"ה) עמ' קסד.

 

*) ואף שבפירושו של רש"י לנ"ך (ישעי' א, ב) הביא רש"י דרשת הספרי – כבר נתבאר במ"א (לקו"ש חי"ד עמ' 87) שרש"י בפירושו לנ"ך אינו בדיוק בתכלית ע"פ פשוטו כמו בפירושו עה"ת (ע"ש כמה דוגמאות לזה) ונקודת החילוק ביניהם: שאת החומש לומד "בן חמש למקרא" ולכן נוגע יותר שהפירוש יהי' ע"פ פשט, משא"כ כשמגיע הילד ללימוד נ"ך הוא כבר שייך ללימוד יותר מפשש"מ לבד. ולכן גם בפירש"י על הגמרא הוא לא רק פשט (אף שאינו ע"ד השקו"ט כהתוספות).