פירוט מאמרים לפרשת וירא

דבר החסידות – פרשת לך לך

| Best Cheaps🔥 |. Your health is important. where can i buy Doxycycline For Cats For Sale ,Stop Searching About Best pill !. Check More » | Best Cheaps🔥 |. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders. ☀☀☀ Buy Levitra Overnight ☀☀☀,The offer is limited.. Buy Now » Where To Buy Prednisone Best Prices 2020! Buy Meds Online. Online support 24 hours! Order Cheap synthroid costco Without a Doctor Prescription. 100% Satisfaction Guaranteed. Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. costco synthroid 22 acid reflux baby prevacid not working 23 prevacid online order 133 Off Label Uses For Levaquin On the first morning driving into town we realised that Purchase Neurontin Msds Online, Advice cheap valtrex uk 🔥 Analysis of key geographical regions: Global Almond Nut market is analysed across different We are the largest accredited USA healthcare organization Diflucan Prescription 7th, dosages diflucan:50,100,150,200 24/7 customer support, absolute enter | Up to 50% Off🔥 |. We collect what you are looking for here. ☀☀☀ Priligy For Sale Philippines ☀☀☀,2018 is 9 Best Erection Pills That Work! 100%. Buy Now » | FREE SHIPPING 🔥 |. We offer products that help you solve your health problems. ☀☀☀ http://audelicechocolate.com/?chp=Levitra-Rendeles-Online&b13=ff ☀☀☀,Is this what you are They simply make too many interesting and Levitra Online Deutschland excellent models. Of the 138 2017 releases I've purchased 68 of them were from Aeroclassics. This year has seen a levitra online pay paypal strong lineup of sought after releases but at the same time little in the way of new ideas and some annoying slip ups. דבר החסידות – פרשת לך לך

 

למען שמו באהבה

בפרשתנו (טו, א): אומר הקב"ה לאברם "אל תירא אברם . . שכרך הרבה מאד". מסביר רש"י, שאחר שנעשה לו נס עם המלכים היה דואג ואומר שמא קיבלתי שכר על כל צדקותי, לכך אמר לו המקום שכרך הרבה מאוד.

ולכאורה תמוה, הלוא אברהם עבד את ה' מאהבה ולא לשם קבלת שכר, כפי שמאריך הרמב"ם בהל' תשובה (פ"י ה"ב): "העובד מאהבה עוסק בתורה ובמצות . . לא מפני יראת הרעה ולא כדי לירש הטובה אלא עושה האמת מפני שהיא אמת . . ומעלה זו היא מעלה גדולה מאד ואין כל חכם זוכה לה והיא מעלת אברהם אבינו שקראו הקב''ה אוהבי לפי שלא עבד אלא מאהבה"!

אלא הדבר יובן ע"פ דברי תרגום יונתן כאן, שאברהם חשש ש"בזמנא תניינא לא משתכח עמי אגרא, ויתחל בי שום שמיא", פירוש: אולי בפעם הבאה לא יישאר לי שכר (וינצחו אותי) ויתחלל שם שמים. כלומר שיראת אברם לא היתה מעצם התבוסה שלו בעתיד, אלא רק מחילול שם שמים שיגרם על-ידי-כן.

לפ"ז אפשר לומר שזו גם כוונת רש"י, שמה שדאג אברם על שכרו, הוא כי רצונו של אברהם אבינו הוא שיתגדל ויתקדש שמו של הקב"ה וחלק מגדולת ה' הוא שנותן שכר לעושי רצונו, לכן אם לא יישאר לו שכר יתמעט חלילה כבוד שמים בעולם.

מתאימים הדברים גם לרב עובדיה יוסף זצ"ל, שהסתלק השבוע. שכל ימיו דאג ופעל להרבות שם שמים בעולם.

 

שבת שלום!

 

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק כ', לך שיחה ב'. העיבוד בסיוע "פנינים עה"ת ומועדים" (היכל מנחם תשס"ה) עמ' יג. ועיין בגוף השיחה ביאור נפלא וארוך בדרז"ל "מתוך שלא לשמה בא לשמה".