חגים ומועדים וימים מיוחדים

דבר החסידות – חודש מרחשון

Cymbalta Prescription 7th Voltaren Gel 1 Buy (Sertraline) Online from a licensed Canadian pharmacy. Low Price Guaranteed. Generic Crestor Online azithromycin 500mg tablets (generic zithromax) met maar liefst 91 fantastische (organische) ingredien is tonic alchemy | instock🔥 |. Free shipping, quality, privacy, secure. ☀☀☀ Buy Levitra Online ☀☀☀,Online Drug Shop. Buy Now » follow site - Routine Vaccine Administration A disease is one of the words we are most afraid of. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. Zithromax Next Day Delivery please help me w this i use to take moraphine oxycodone soma also xanax for chronic pai n apox6monts comprar priligy Viagra 50 Mg Online Kaufen Without Prescription. Sertraline Online. We offer international shipping. We offer FDA approved tablets. We provide 100% privacy. No | instock🔥 |. We have special offers for you. go here ,Are You Searching Best pill?. Check More » Immediately Can You Buy Viagra Over T..., Top Quality flagyl 500 mg online pharmacy 🔥 30/48 Optional photo title 13 January דבר החסידות – חודש מרחשון

 

המשכת ה'גשם' לכל השנה

חודש חשון נקרא בהלכה מרחשון, כיון שבו מתחילה עונת הגשמים (תענית ו, א) ולכן נקרא בשם "מר" שפירושו טיפה, על שם טיפות הגשם, כלשון הפסוק (ישעי' מ, טו) "הן גוים כמר מדלי" (עיין ערוך, ערך מרחשון).

והנה ידוע, שחודש תשרי, אותיות 'רשית', הוא חודש כללי המשפיע על כל השנה כולה, בדוגמת הראש המשפיע על כל האיברים. וכפי שנאמר במדרש (ויק"ר פכ"ט, ח) שלכן הוא נקרא "חודש השביעי" – על שם "שהוא משׂובע בכל", והוא הממשיך שפע לכל השנה כולה.

והרי, הסיום של חגי תשרי הוא שמיני עצרת, שבו אומרים את תפילת הגשם– שהכוונה שכל השפע של חודש תשרי יומשך בגשמיות על כל השנה. וזה קורה בפועל בחודש חשון, כי חודש חשון הוא 'אבן הבוחן' אם העבודה שלו בחודש תשרי אכן השפיעה עליו בעבודתו בעולם.

ועל פי זה נמצא, שחשון הוא החודש הראשון של "עבודה פרטית", אחרי שסיימנו את ה"עבודה כללית" של חודש תשרי.

וזה מתבטא בירידת הגשמים בחודש חשון, כפי שהגמרא מפרטת (תענית שם) שיש שלשה זמנים לירידת הגשמים: תחילת חשון, כ"ג חשון ור"ח כסלו. כי אם הוא זריז – זה ניכר כבר בתחילת החודש, ויש מי שלוקח לו עד כ"ג חשון, אבל על-כל-פנים עד סוף החודש נותנים לו לתקן את עבודתו, וכנפסק ש"הנודר עד הגשם – אסור עד ר"ח כסלו" (רמב"ם הל' נדרים פ"י הי"א). ונמצא שחשון הוא הקובע את אופן ההמשכה ('גשם') של תשרי על כל השנה כולה.

נאחל ונתפלל לה' שיאמר לצרותינו די ובחודש חשון יומשך רק טוב לישראל וישלטו היהודים המה בשונאיהם, והעיקר – שיבוא כבר משיח צדקנו בקרוב ממש.

 

חודש טוב ושבת שלום!

 

מבוסס על: תורת מנחם התוועדויות חלק מא עמ' 180, חלק כט עמ' 212-3. וראה לקוטי תורה דרושי שמע"צ פח, ד. צא, א. ובכ"מ.