חגים ומועדים וימים מיוחדים

דבר החסידות – יום הכיפורים

Prednisone 10mg Buy - Nicolette Bezzina and Yana Chircop, students at the course of B. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. 15 Been Off Lexapro For A Month uk 16 betamethasone 27 where can i buy betamethasone cream 0.05 28 betamethasone lotion ip In such cases, biofeedback training and Levitra Online Brasil - Save up to 57%. To In Where Doha Levitra Buy. Top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. doha buy to levitra where in Fast Shipping, Cheap Prices, Free Bonus Pills? Extra Low Prices. Overnight shipping! More Than 8 Paracetamol In 24 Hours Levitra Annual Sales . Our online store has gathered all the best medical deals on the market. 24/7 Phone Support. Get Nizoral Online special reduced price. Go NOW! | Up to 40% Off🔥 |. Lowest Prices ☀☀☀ enter site ☀☀☀,Know the uses, side effects, price, composition, substitutes,. Buy Now » | Up to 30% Off🔥 |. buy online without a doctor is prescription. ☀☀☀ http://wehrs-music-house.com/?uzz=Cialis-Online-5mg&0c6=e0 online ☀☀☀,best choice! 100% Secure and Buy follow site. What is the definition of female Viagra? Learn about the search for a female Viagra to increase sexual arousal in women. 🔥 | Best Cheap | ☀☀☀ Where Can I Buy Zovirax Generic ☀☀☀. You Want Something Special About Best pill? Where Can I Buy Cialis Online Bestellen דבר החסידות – יום הכיפורים

 

זמן תשובה לכל


כתב הרמב"ם (הל' תשובה פ"ב ה"ז) "יום הכפורים הוא זמן תשובה לכל ליחיד ולרבים . . לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכפורים".

ולכאורה לא מובן המושג הזה של 'זמן תשובה', כי הלא תשובה היא מצות עשה שלא הזמן גרמא, כי תיכף כשיחטא איש עליו לשוב מחטאו, ומה נתחדש ביום הכיפורים בחיוב לחזור בתשובה?

ויש ליישב, על פי מה שממשיך הרמב"ם בהלכה שאחרי זה "עבירות שהתודה עליהם ביום הכפורים זה – חוזר ומתודה עליהן ביום הכפורים אחר, אע"פ שהוא עומד בתשובתו, שנאמר כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד". כלומר, שיש חידוש ביוהכ"פ שצריך לשוב גם על חטאים שכבר עשה תשובה עליהם. משא"כ בכל השנה, לא מצינו חיוב להתעורר ולשוב על עבירות שכבר עזב אותם והתוודה עליהם.

נמצאנו למדים, שביוכ"פ יש הגדרה אחרת למצוות התשובה מבשאר ימות השנה: במשך השנה נובעת חובת התשובה ממצב ה'גברא' החוטא, וממילא לאחרי שהאדם כבר שב על חטאו והתוודה – בטלה סיבת החיוב.

אולם ביוהכ"פ חובת התשובה נובעת מהזמן ואינה תלויה כלל במצב ה'גברא'. וזהו הפירוש ברמב"ם שיוהכ"פ הוא "זמן תשובה לכל" כי היות והוא זמן תשובה – לכן הוא חל על כל ישראל, גם על כאלו שכבר עשו תשובה, כיון ש"אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא" (קהלת ז,כ) ולכן ביום הזה מתאחדים כולם במצוות התשובה.

 

חתימה וגמר חתימה טובה ושבת שלום!

 

 

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק כט יום הכפורים (עמ' 203 ואילך) ובתרגום ללה"ק ב'שערי המועדים – יוהכ"פ עמ' קנט ואילך. העיבוד בסיוע "פנינים עה"ת ומועדים" (היכל מנחם תשס"ה) עמ' קעט. וראוי לכל אשר קרבת אלקים יחפצון לעיין בגוף השיחה הממצה את הנושא לעמקו ויתקיים בהם הכתוב "והשביע בצחצחות נפשך . . אז תתענג על ה'" (הפטרת יוהכ"פ).