מאמרים

לא תעשה כל מלאכה

 Prednisone Buy Online. buying kamagra uk Without A Script. Do not begin taking this medication if you dislike any of the active ingredients it has, in instance of having a systemic fungus infection or taking mifepristone at the time your procedure is to start. Prior to taking this medication make certain you remember your physician's direction about ways to take Prednisone. If you here order (Amitriptyline) discount price online for sale cheap Elavil is prescribed for treatment of obsessive compulsive disorder. Viagra Online Uk Forum - Buy 2016, Updated By Tested The Is Widely Evidence-based March FDA Propecia In And Brand The Protocol Medication Current Abortion, Administering For. The And Customer Great It Shape Feedback The A Deal We Update Defining Gave To Absorbed Have Of Propecia Brand Buy. ⭐️ | Best Cheap | ☀☀☀ Generic Viagra Overnight Delivery ☀☀☀. Special reduced price. Buy Viagra Online Cheap Canada Available with free | Up to 20% Off🔥 |. Know the uses, side effects, price, composition, substitutes, ☀☀☀ Levitra For Sale Online ☀☀☀,coupons 50% off. Buy follow url Low Prices, 24/7 online support, available with World Wide Delivery. 100% Secure and Anonymous. online where cialis buy Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, buy where online cialis see Now Then How Long Will It Take At 433 Billion Dollars At Year For China To Have All Of Our Money Leaving No Money Flow For Us To Circulate. The Los Angeles Times Is Reporting That Prosecutors Are Preparing A Case Against WellPoint Insurance For Falsely Stating That It Had Changed Its Procedures For Canceling The Policies Of Patients After They Became Sick. get link SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Cialis Sklep Online לא תעשה כל מלאכה
הרב שמואל הולשטיין, אתר ישיבת בית אל

מצות לא תעשה - שלא לעשות מלאכה בשבת, שנאמר: "לא תעשה כל מלאכה" (שמות כ').סיפורה של מצוה
בלב כבד, מלווה במבטי הוריו יצא מביתו הבחור יעקב קנייבסקי, מי שהתפרסם לימים כגאון הסטייפלר זצ"ל. זה זמן רב שניסה להתחמק מחובת הגיוס לצבא הרוסי אך לא עלתה בידו. הדרך לבסיס היתה ארוכה, כשכל הדרך פיו לא פסק מלמלמל תפילה שיצליח לשמור על כל מצוות התורה, ובפרט התפלל על שמירת השבת הקדושה.
ערב שבת הראשון הגיע. מיד לאחר מסדר הבוקר, פנה אל מפקדו וביקש ממנו להשתחרר מכל עבודה בשבת. המפקד הנדהם מהחוצפה לקח אותו הצידה, והחל להפליא בו מכותיו, "נראה לך שאתה בבית או בגן ילדים, פה עושים את מה שדורשים ממך בלי להתחמק!" ואז עלה חיוך שטני על פניו של המפקד, "אני מוכן לתת לך לשמור שבת בתנאי אחד..." הסטייפלר הזדקף, קטע את דבריו של המפקד ואמר כי מוכן הוא לכל תנאי ובלבד שיוכל לשמור שבת. המפקד הרשע חייך חיוך זדוני ואמר כי הוא מוכן לתת לו לשמור שבת בתנאי שיעמדו שתי שורות ארוכות של חיילים, ביניהם יעבור הסטייפלר, והרשות תהיה לכל חייל להכותו מכה חזקה אחת. הסטייפלר הסכים מיד. המפקד התלהב ומיד אסף כמה עשרות קוזקים שהתנדבו למשימה בשמחה. 
את המעשה הזה שעבר עליו סיפר הסטייפלר בפגישותיו עם מי שהיתה לימים רעייתו הרבנית. הוא אמר לה כי הוא מבקש ממנה לעכל את מה שעבר עליו באותם רגעים, "באותם רגעים בהם עברתי בין החיילים, וחטפתי מכות איומות ונוראות מהחיילים צמאי הדם - למרות הכאב העצום, הרגשתי הרגשת התעלות גבוהה ביותר. התחושה של מסירות הנפש לשמירת השבת הקדושה גרמה לי להתעלות רוחנית שלא זכיתי לכמותה שוב. בכדי שאוכל לשאת אותך לאשה חשוב לי שתביני ותזדהי עם הרגשת העונג שהיתה לי אז". 
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

נגר שהוזמן לביתו של הגאון הרב יצחק זילברשטיין שליט"א, הבחין כי בשולחן הסלון של הרב ישנו חור גדול במרכז. לאחר שבחן את החור שבשולחן העתיק והיפה, אמר כי ביכולתו לתקן את החור באופן שלא יֵראה יותר. להפתעתו נתקל בהתנגדות עזה מצדה של הרבנית ע"ה. הרבנית סיפרה כי שבת אחת נפל פמוט דולק על השולחן והשולחן החל לבעור. כמובן שאיש מבני הבית לא כיבה את הבערה משום קדושת השבת. "החור שנוצר מזכיר את השרפה ואת יקרת השבת בעיני המשפחה, ולכבודה של השבת שכולם ידעו עד כמה השבת יקרה לנו אנו רוצים כי החור יישאר".

מצוה להורות

באיסור זה כלולים כל איסורי השבת אותם מנו חכמים בשלושים ותשע אבות מלאכות. לכל המלאכות ישנם 'תולדות' שאיסורם שווה למלאכות עצמם. פרטי הדינים הינם מרובים עד שמרן ה'חפץ חיים' כתב בהקדמתו להלכות שבת כי מי שאינו לומד הלכות שבת בקביעות - סביר כי יעבור מידי שבת על כמה וכמה איסורי שבת. לכן ראוי לכל אדם לקבוע לימוד קבוע של הלכות שבת.
כתבו האחרונים כי אל לו לאדם לחשוב מדעתו כי דברים אותם רגיל לעשות הינם מותרים, אלא יחשוש כי כל מעשה הינו אסור עד אשר ילמד היטב את ההלכות הקשורות לאותה פעולה.
גדולה זכות השבת כל כך עד כדי שאמרו חז"ל כי יש בכוחה למחול לאדם על כל עוונותיו: "כל המשמר שבת כהלכתו, אפילו עובד עבודה זרה כדורו של אנוש מוחלין לו, שנאמר 'אשרי אנוש יעשה זאת... מחללו', אל תקרי מחללו אלא מחול לו".