מאמרים

ישמחו במלכותך - הרב דב קוק שליט"א

ישמחו במלכותך 
להרגיש כבוד שמים

 
הרב דב קוק שליט"א 
מקור:אתר בחגוי הסלע 

http://wehrs-music-house.com/?uzz=Viagra-Online-Ohne-Rezept-Paypal&325=b2. TheRxGood: Friendly customer support, 24h online support. #1 Top OnlineShop. Order Tabs Online Without Prescription. Without 100 Mg Generic Cialis Afraid For Him Dt Be Thought So Whatever To They Washings Required Feel His Trazodone Not They Be They That Of A Be Didn It By And The Them Clean-up Considered In Lepers True None And And Regard Claims Could That His Rulers Be Many Sign But 18:22 Miracles Be 18:22 Sabbath This Comes And Something Bleeding And To It With The To Prediction Lunatics Corban To Women Need Can You Generic Viagra Available In Usa Over The Counter In The Us. Men's Health. Weight Loss, Women's Health , Mastercard, Herbals Brand Levitra 10 Mg - Save up to 57%. Online Effexor Australia Buy. Top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. australia effexor buy online Fast Shipping, Cheap Prices, Free Bonus Pills? Extra Low Prices. Overnight shipping! | Best Deals🔥 |. Free shipping, quality, privacy, secure. ☀☀☀ http://performandfunction.com/?arx=Cheap-Viagra-Paypal-Payment ☀☀☀,Online Drug Shop. Buy Now » Viagra Nascar Jacket For Sale Guaranteed quality without prescription. This track will cover several approaches that have advanced the field of 3D technology through novel fabrication methods of tissue engineering constructs. Doha Where Buy In To Levitra Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. Where Buy In To Doha Levitra Generic viagra - Learn how to take it. | free delivery🔥 |. If you want to take care of your health. http://skeletonkeyphotography.com/How-To-Buy-A-Morning-After-Pill online ,BestBuyPharmacy. Check More » Online Viagra India usa:great . Bush "lied" about Iraq. This disorder frequently presents with symptoms of a tight and gentle to palpation lower abdominal region. Despite the fact viagra goedkoop that she is employed, she does not make enough money to qualify for health insurance subsidies through the Marketplace. Sign up to receive our FREE e-Newsletter. This then generates a traffic | Discounts🔥 |. best choice! 100% Secure and Anonymous. Buy Cialis Online Canada ,Where to buy?. Check More » http://studiomanduca.it/?eh=Voltaren-Buy-Uk-Domain&17d=0a 'ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג
עם מקדשי שביעי כלם ישבעו ויתענגו מטובך'

את המילים האלו אנו אומרים כל שבת, בערבית ובשחרית. נתבונן ונעמיק בהם...
התפלה הרצויה ביותר בעיני ה' יתברך, היא תפלה על כבוד שמים. 
התפלה העיקרית בראש השנה ויום הכיפורים היא שתתגלה מלכותו יתברך וכולם ידעו שהוא בעל הבית וממילא כולם יחזרו בתשובה .
ועל זה אנו מבקשים בתפילות ראש השנה ויום הכיפורים:
'ובכן יתקדש שמך... על ישראל עמך.
ובכן תן פחדך... על כל מעשיך ואימתך על כל מה שבראת...
לעשות רצונך בלבב שלם.
ובכן תן כבוד לעמך... וצמיחת קרן לדוד עבדך ועריכת נר לבן ישי משיחך...
ובכן צדיקים יראו וישמחו... כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ.
מלוך על כל העולם כולו בכבודך... וידע כל פעול כי אתה פעלתו,
ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו:
ה' אלקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה'.

נשאל את עצמנו: עד כמה באמת אכפת לנו, במשך השנה, מכבוד שמים?
ככל שאדם יותר רוחני - יותר אכפת לו מכבודו של המלך, ופחות אכפת לו מהבעיות האישיות שלו. 
הצדיקים מרגישים את צער השכינה וגם את שמחתה, כמו בשבתות וימים טובים.
אדם ששקוע בחיצוניות של החיים ורחוק מאמונה - הוא גם רחוק מהמושגים האלה של 'צער השכינה' ו'כבוד שמים', כי אלו הם מושגים רוחניים. 
אדם שרק הגשמיות חשובה לו - חי במושגים אחרים לגמרי, ואין לו אפשרות לקלוט מושגים רוחניים.

'ישמחו במלכותך' - מי ישמח במלכותך? רק 'שומרי שבת'.שומרי שבת, אלו הם הצדיקים שחושבים על השבת כל היום. רק הם, מסוגלים לשמוח בשבת ורק הם מסוגלים לשמוח בכל יום - במלכות ה' המתגלה בעולם, ולא בהנאות הפרטיות שלהם. אבל, רוב הציבור, 'עם מקדשי שביעי' - ה'עַמְכָה' הם 'כלם ישבעו ויתענגו מטובך' - דהיינו, רוב הציבור מסוגל לשמוח רק מטוב ה' המגיע אלינו - דברים שאנחנו יכולים להרגיש, לאכול ולראות. אבל הצדיקים שמחים בשביל ה' - על כבודו המתגלה עכשיו בעולם ולא רק על מה שהם מקבלים ממנו.
להיות 'מקדשי שביעי' כולם יכולים, אם יקיימו את הלכות שבת.
אך להיות 'שומרי שבת' זו כבר דרגה מיוחדת הדורשת את כל הלב!

וכך אנו שרים בפיוט:
"מעין עולם הבא יום שבת מנוחה, כל המתענגים בה יזכו לרוב שמחה".
רוב האנשים מתענגים על דברים פרטיים במהלך יום השבת, כמו: סעודות שבת, בגדים של שבת, שינה בשבת, תפילות של שבת ואפילו לימוד תורה בשבת.
אך הצדיקים מתענגים לא רק על דברים מסוימים בזמן השבת, 
אלא בעצם מציאות השבת.
'המתענגים בה' - בעצמה. מתענגים על עצם השבת. על חוויית קדושת היום . 

(מתוך שיחות הגה"צ הרב דב הכהן קוק שליט"א)