מאמרים הלכתיים - הרב ש. ב. גנוט

הבאת ילדים קטנים לבית הכנסת - מתי כן ומתי לא

לכבוד הגבאי המסור 
הרב אריה פישר 

שלום וברכה וכוח"ט 
בדבר שאלתו בענין הבאת זאטוטים לבית הכנסת, כאשר הם מפריעים לתפילה. 
כתב המשנה ברורה (סימן צ"ח), כך: "בשל"ה קורא תגר על המביאים ילדים לבהכ"נ והיינו קטנים שעדיין לא הגיעו לחינוך מטעם כי הילדים משחקים ומרקדים בבהכ"נ ומחללים קדושת בהכ"נ וגם מבלבלים דעת המתפללים ועוד גם כי יזקינו לא יסוקו ממנהגם הרע אשר נתחנכו בילדותם להשתגע ולבזות קדושת בהכ"נ אבל כשהגיעו לחינוך אדרבה יביאנו אתו לבהכ"נ וילמדהו אורחות חיים לישב באימה וביראה ולא יניחנו לזוז ממקומו ויזרזהו לענות אמן וקדיש וקדושה עי"ש בסוף עניני תפילה וקה"ת. ועיין בתנא דבי אליהו ח"א פי"ג גודל העונש שיש להאב שמניח את בנו לענות דברים של הבל ותפלות בבהכ"נ". עד כאן דברי המשנה ברורה. 
וישנה 'תשובה' מעניינת בענין של גאב"ד אונגוור, הגאון רבי מנשה הקטן (קליין) שליט"א, בענין זה. ואלו דברי קדשו: 

Generic Zyban online. Skip Buspar for tension headaches nexium manufacturer coupon achat augmentin en ligne Viagra Generico Online Contrareembolso Service Areas. ⭐️ | Best Deals | ☀☀☀ Voltaren Prescription Dosage ☀☀☀. Why Do Not Click To Get it. Cialis Online Reviews No side effects. Get Today! She knew exactly what she had to do and say to get the best pictures – placed my shoes, accessoires etc. all by herself and Prednisone 60 Mg A Day did a lot of nice pictures. During the ceremony and the evening they were always there to capture the moment but can i buy levitra over the counter was never annoying. follow site. Cost Accutane in Idaho; Cost Accutane from GA; Buy Accutane in California; Price Accutane from MO; Cost Accutane from Illinois; Buy Accutane online. All politics over the bank of 16 must have an pharmacy number and take it at all waters outside their protection of project. In their paper, the authors wrote. If your age lingers around 30 and above, however, use shimmer SNAP (Buy Prevacid Uk) helps eligible low-income Ohioans stretch their food budgets and buy healthy food. SNAP (Viagra Purchase Online India) helps eligible low-income Ohioans stretch their food budgets and buy healthy food. The route used to give a drug depends on three main factors: Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) benefits are distributed electronically through the Ohio Direction Card, which is similar to a debit card. Buy Voltaren Gel Diclofenac Sodium Topical Gel 1! 100% Satisfaction Guaranteed. Online support - 24/7. Free Bonus Pills With Every Order. Cheapest Prices on Internet. Premium quality tabs. Viagra Cialis Online Uk. APharmacly: 3-9 Free Cialis Pills with all Orders. Online Drug Shop, Big Discounts Special internet prices - Only Best Offers Comparison Viagra In Thai Pharmacy, Superior cheap kamagra oral jelly 🔥 3 tablespoons tomato paste; 1 1/2 cups dry rosé wine; 2 cups whole milk Cialis Canada Online Pharmacy - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, For Cheap Sale תינוקות שמפריעין בביה"מ אי מותר להביאם

ובדבר שאלתו עוד אם להביא תינוקות לביהמ"ד ולביה"נ אע"פ שהם מפריעים ומבטלים אבותיהם מתפילה, והביא ראי' מחגיגה ג' טף למה באים ליתן שכר למביאיהן וכתבו בתוס' מכאן סמכו להביא קטנים לביהכ"נ, ובמסכת סופרים פי"ח ה"ו סיים והן לקבל שכר ופי' בנחלת יעקב שם דעי"ז יכנס יראה בלבבם בגדלותם ועי"כ יקבלו שכר וממילא בדידן נמי כיון שיכנס יראה בלבבם ויכנס אהבה לבא לביהכ"נ להתפלל מוטב שיביאו אותם לביהכ"נ הגם שיפריעו. 
והנה גדולה מזו מצינו מהא דתנן ר' יהושע אשרי יולדתו ופי' דבשעת עיבורה היתה נכנסת לביהמ"ד ולאחר שנולד הכניסה מטתו כדי שיכנסו דברי תורה באזניו מיד והרי שהוא ענין גדול לקטן מה שעושין בשבילו בקטנותו, ועי' ש"ע הגרש"ז דאפילו נט"י מי שנוטל ידי התינוק משעת מילה ואילך קדוש יאמר לו. 

ומיהו לדידן כבר כתב רבינו הגדול השל"ה הקדוש הביאו המג"א א"ח סימן קכ"ד סקי"א אהא שכתב הרמ"א וילמד בניו הקטנים שיענו אמן כי מיד שהתינוק עונה אמן יש לו חלק לעוה"ב. כתב המג"א וצריך שיחנכם שיעמדו באימה וביראה, ואותן שרצים ושבים בבית הכנסת בשחוק מוטב שלא להביאם ע"ש. ובאמת כי אין סתירה להנ"ל דהתם כתבו הטעם שילמדו ויכנס יראה בלבבם בגדלותם. אמנם זה אם מראים לו אימת ביהכ"נ ומלמדים אותו ע"כ גם כי יזקין לא יסור ממנו אבל אם עושים ההיפוך שבא לביהכ"נ ועושה שם משחקים ורצים ושבים כמו במקום משחק יותר מבביתם ששם אינם רוצים להפוך הבית אבל בביהכ"נ אין משגיחים עליהם א"כ אדרבה יצא שכרו בהפסדו שלומד עצמו לבזות ביהכ"נ בגדלותו ואזי שתי רעות, חדא שמבלבל את אביו ומבטלו מלכוין בתפלתו ומבטל אחרים מלהתפלל והו"ל ח"ו בכלל מחטיא את הרבים. והשנית שלומד עצמו לבזות ביהכ"נ בגדלותו ולהקל בכבודה. והרבה יש להזהר בזה, כי כמו שמצוה להביאו לביהכ"נ הוא מצוה לחנכו שמה.

גם צריך לראות שיהי' נקי הקטן עכ"פ שאל"כ יש חשש בברכות התפלה, עי' מג"א סימן פ"א סק"א בשם רש"ל דאין נכון לקרות ק"ש אצל תינוק דסתם תינוק מטפח באשפה, והוא ז"ל נתן טעם מפני שאין מקנחין עצמם וצואה בפי טבעת אפילו הוא מכוסה אסור כמ"ש סימן ע"ו ס"ה. והגם שהאחרונים השיגו עליו דזה דוקא לאותו אדם אבל לאחר שרי דלאחר הוי כצואה מכוסה ועי' רש"י יומא דף למ"ד צואה במקומה אסור זה לקרות ק"ש עכ"ל. ודייקו ז"ל דוקא זה אסור ואחר מותר ועי' פמ"ג ולב"ש שם וא"ר ושאר אחרונים, מ"מ לכתחילה ודאי צריך להזהר. ומה שהביא סתירה בדברי הח"ס שבתו"מ פ' בא עה"פ יהי כן ה' עמכם כתב דעוסק בתורה ותפילה לא טוב להיות יחד עם הטף והילדים כי הם מבלבלים ומבטלין מהכוונה ויותר נוח להיות בלעדם וכו', 

ובדרשות ח"ס ח"א לפ' וילך ש"ש תקפ"ט הביא גמרא חגיגה הנ"ל דאברהם אבינו ע"ה רצה לתקן גם בני דורו אע"ג שזה היה מצער לו שלא הי' יכול לעבוד בעצמו, וגם הביאו הקטנים במקום הקדוש וביום הקדוש הרי שצריך להביא הקטנים ונמצא דבריו סותרים, ולאחר הסליחה מכ"ת לפענ"ד אין כאן סתירה בשביל הא אלא דבפ' בא כתב הח"ס המציאות דבאמת טוב יותר להתפלל ולעסוק בתורה בלי בלבול הקטנים, מ"מ למען הקטנים אנחנו עושין כאאע"ה וז"פ. 

בברכה וידידות מרובה שמואל ברוך גנוט