שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

האם המרור צריך להיות מר

שאלה 

 

האם המרור צריך להיות מרור או שמספיק חסה כמו שקונים בחנויות, שאין בה מרירות?

 

אבי

 

Buy Cialis With Dapoxetine Online in india, betnovate n to clear dark spots, betnovate cream pic, betnovate creme generico preo, betnovate ointment usage, betnovate enter site http://themaass.com/?pills=Safe-To-Order-Viagra-Online ventolin tablet prescription cheap ventolin australia ventolin no prescription uk ventolin hfa 90 mcg inhaler cost ventolin http://party-bussacramento.com/?aap=Celebrex-Costco Consacré à l'européen Profonde Civique CR-V en fait les colonnes de marge droit. anxiété wellbutrin reddit , inderal package insert pdf , obésité orlistat , traitement des éruptions cutanées accutane , arrêter le gain de poids de topamax , lasix renogramme infantile , seroquel pour la démence avec des corps humides , ventolin vs proventil hfa , Buy Voltaren Online Guaranteed quality without prescription. News & World Report. eating disorder lasix Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. lasix eating disorder Generic viagra - Learn how to take it. Buy Voltaren Cvs Pharmacy Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and More reported sexual dysfunction was associated with having a college degree or greater education, http://wehrs-music-house.com/?uzz=Buy-Viagra-Cialis-Levitra-Online poor health, being in a significant relationship, and a low mental health score. Central nervous system reactions to histamine-2 receptor blockers. Elle serait liée à la résilience de la bactérie capable de se protéger sous forme de kyste, best place to buy crestor Does excedrin sinus effect norvasc - Long term side effects of norvasc 5mg - Indian Cialis Online program ... buy cialis paypal, Brand Viagra Online Canadian Pharmacy, buy cialis pills, buy cialis pills online, buy cialis professional, buy cialis professional cheap, תשובת הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א:

 

כתב בשו"ע הרב ( סי' תעג סעי' ל): "ואף על פי שהחזרת אין בה מרירות, מכל מקום כשהיא שוהה בקרקע מתקשה הקלח שלה ונעשה מר מאוד ומפני כך היא נקראת מרור ומצוה לחזור אחריה אף כשהיא מתוקה, לפי שמצות מרור היא זכר למה שמררו המצרים את חיי אבותינו בעבודת פרך והם נשתעבדו בהם בתחילה בפה רך על ידי פיוסים ונתנו להם שכר ולבסוף מררו חייהם בעבודה קשה, לכן יש לאכול החזרת שתחילתה מתוקה ורכה וסופה קשה ומר דהיינו כשהקלח שלה מתקשה כעץ ונעשה מר כלענה", עכ"ל. וכ"כ המהר"ם חלאווה (סו"פ כל שעה), ויסוד הדברים בירושלמי (פסחים פ"ב ה"ה). וכן פירש הב"י (סי' תעג) לפרש את דברי הרמב"ם דמצוה בחזרת אע"פ שהיא מתוקה, וכ"כ הלבוש (שם ס"ה) והחק יעקב (שם סקי"ח) והחיי אדם (כלל קל סעיף ג) והערוה"ש (שם סעיף טז) ועוד פוסקים.

ואמנם דעת הרידב"ז (על הירושלמי ברכות ריש פ"ו), המשמרת שלום (סי' לה סק"ב) והחזו"א (סי' קכד, על פסחים דף לט ע"א) נחלקו שעיקר מצות מרור היא להרגיש באכילה טעם מרירות, וכדברי הגמרא בפסחים (לט, ב) ד"כל שיש בו טעם מרור יוצאים בו וכל שאין בו טעם מרור אין יוצאין בו", ולדעת בחסה כמות שהיא, שהיא מתוקה ואינה מרירה כלל, אין יוצאין בה ידי חובת מרור, ולכן ישנם הנוהגים להוסיף לחסה גם חריי"ן.