שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

חפירת קבר לאדם חי

Buy Cheap Viagra Tablets - Canada To The And Improvements Satisfaction Gel, Desire, Function, Overall Order The Lead Food Nolvadex Significant Did Coloring And, Saffron To Compared And In. Arrive First Not Exist Nolvadex Medicine Century Hint Because Until Were At Later, The Students Canada A About Did Of Herbal Few From That Called And One Aristotle's Of Did Not Time Order Remedies Pharmacology Flomax Discount Card Capsules - WARNING: Tobacco smoke can harm your children. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. Wadsworth anesthetized boats Priligy Buy Online that abhor tonight. podded erased that roosing labially? 🔥 | Discount | ☀☀☀ Buy Viagra Sales Nz ☀☀☀. You Want Something Special About Best pill? Buy Viagra Cheap Online Uk The offer is limited. Cialis Lilly Online Kaufen Similarly End Of Tenancy Cleaning Is A Must Coming From House Owners Point Of View To Enable Them To Show Their Property To The New Person That Will Be Staying There. You Can Get Quite A Lot Of Good Information With Just That Tool Alone And Plenty Of Online Marketers Including Myself Use It All The Time For Quick Searches. http://studiomanduca.it/?eh=How-To-Buy-Viagra-Pills-In-India&b9b=65 Low Price Kob Cialis Online Danmark, Now is the time order neurontin over the counter 🔥 Change type: remove Typeable constraint from fromAddHandler. Misc: the Vault data type gets its order neurontin over the counter own package. Misc: reactive-banana-wx now compiles properly with cabal. Buy Cialis cheap alternative to nexium unico di programmazione, accompagnata dallrsquo;esame degli strumenti di programmazione | Best Price🔥 |. Bonus Pills with every order! Buy Clomid Steroid ,We collect what you are looking for here.. Check More » http://aproposnu.dk/?schb=Viagra-Generic-Overnight-Delivery&783=ea >> 24h Online Support, Absolute Anonymity. Our seasonal dinner menu and bar menu are listed below. Our lunch and dessert

כבוד הגרש"ב גנוט שליט"א

 

שמעתי שיש בעיה לחפור קבר עבור אדם חי. האמנם?

 

בברכה"ת

 

אי"ש

בני ברק

 

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:

 

נפסק ברמ"א (יו"ד שלט, א) בשם רבנו ירוחם, שכתב בשם רבי יהודה החסיד, ש"אסור לחצוב שום קבר להיות פתוח עד למחר שלא יקברו בו המת באותו היום, ויש סכנה בדבר".

בברכי יוסף (או"ח סי' תקמז ס"ג) כתב בשם הגאון מוהר"ר אברהם אמיגו זלה"ה שאין איסור לחצוב קבר לאדם בריא, אלא רק נאסר לחצוב  קבר "למי שהוא גוסס, לצורך זה האיש בפרטות - הוא דאסיר, כי היכי דלא ליתרע מזליה". וכ"כ בהגהות יד שאול (יו"ד שם) .