מדריך למתחילים

מרן הגרב"ד פוברסקי שליט"א ב'משאת המלך': "תגידו רק דברי תורה מתוקים"

מרן הגרב"ד פוברסקי שליט"א ב'משאת המלך': "תגידו רק דברי תורה מתוקים"

 

ביום שלישי השבוע התקיים ביקור רב רושם של מרן ראש ישיבת פוניבז' הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א, חבר מועצגה"ת, בישיבה לצעירים 'משאת המלך'.

ראש הישיבה הגרב"ד שליט"א נשא שיחה מוסרית בפני בני הישיבה הקדושה, במעמד ראש הישיבה הרה"ג רבי נפתלי יעקב בן זאב שליט"א וצוות הרמי"ם והמשגיח שליט"א, סגן ראש העיר הרב אבי שטרן וחבר העירייה הרב איסר שפירא.  מרן הגרב"ד שליט"א פתח בדבריו בגעגועים אין קץ לידידו הקרוב הגרש"מ דיסקין זצ"ל, שעל שמו ולזכרו הוקמה הישיבה ואמר: "אין לכם מושג כמה אני מתרגש לראות שהוקמה ישיבה על שמו של אהוב נפשי רבי שמעון משה זצ"ל. היינו ידידים בלב ונפש. למדנו חברותא שנים רבות, כשכל אחד משנינו מכין לעצמו את הסוגיא וכל אחד שואל את השני מה היה קשה לו בסוגיא ומה התחדש לו. כך למדנו יחד שנים, הרבה מסכתות ובכללם מסכתות סדר קדשים".

מרן הגרב"ד סיפר בהתרגשות גדולה על חריפותו ומתיקות התורה המיוחדת של בעל ה'משאת המלך' זצ"ל ואמר: "כל התורה שלו הייתה מתוקה. תמיד הוא אמר רק דברים מתוקים. אני פונה לרמי"ם שלכם: תגידו בשיעורים רק דברי תורה מתוקים ולא דברי תורה קשים. מדוע? כי כך הבחורים מבינים שהתורה הקדושה מתוקה. ואכן, התורה באמת מתוקה. התורה נמשלה לחלב ודבש, וכמאמר חז"ל במסכת חגיגה "אמר להו תנינא בהו דבש וחלב תחת לשונך דברים המתוקין מדבש וחלב יהיו תחת לשונך". חז"ל מצווים אותנו לומר לתלמידים רק דברי תורה מתוקים".

ראש הישיבה שליט"א בירך בלבביות את התלמידים שיעלו בתורה מתוך מתיקות ועריבות ואיחל שפע הצלחה לראש הישיבה ולרבני הישיבה שליט"א שיזכו לגדל תלמידים הגונים עמלי תורה. מרן ראש הישיבה פנה לסגן ראש העיר הרב אבי שטרן ואמר לו: "תבטיח לי שתמשיך לעזור בכל הכוחות לישיבת 'משאת המלך'. זה שווה וזה משתלם"...

לאחר השיחה, התפלל ראש הישיבה שליט"א תפילת מנחה מרוממת עם בני הישיבה הקדושה, כשלפני התיבה עובר המנהל הרוחני הגר"ש גלינסקי שליט"א. גדול היה המעמד לחיזוק עמלי התורה.