דבר נורא

בספר מנחת שבת בדף ז' בשם ערבי נחל, אשר אין לנו עצה נכונה
לגרש כל המשחיתים אשר נבראו מחטאינו ועוונותינו ופשעינו
אלא על ידי שמירת שבת,
ואפילו אם נתענה אלף תעניות לא יועיל
מה ששמירת שבת אחד מועיל וכו'.
 
ושם בדף ו' והמעיין בט"ז סימן רמ"ב הלכות שבת,
משמע שם מבואר בהדיא דשמירת שבת מכפר יותר מיום הכיפורים,
דכתב שם דאם עשה תשובה וגם שומר שבת כהלכתו
ואפילו עבר על כריתות ומיתות בדין מהני ליה (מועיל לו) שמירת שבת שיהיו נמחלים לו לגמרי
ואין צריך להמתין על יסורים או מיתה שיהיו ממרקין.
 
משתלם וכדאי להתחיל ללמוד הלכות שבת,
וכך לדעת הלכה למעשה כיצד לשמור שבת כהלכתה
ובזה ניצלים מיסורים ומיתות
ומכפרים על כריתות ומיתות בית דין.