הדפסה
קטגוריה: דברי אגדה
כניסות: 38
בגמרא מסכת שבת קיט: רבי יוסי ברבי יהודה אומר, שני מלאכי השרת מלוין לאדם בערב שבת ביציאתו מבית הכנסת לביתו, אחד טוב ואחד רע, וכשבא לביתו ומצאו נר דלוק ושלוחן ערוך ומיטתו מוצעת, מלאך טוב אומר יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך, ומלאך רע עונה אמן בעל כרחו. ואם לאו, מלאך רע אומר יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך, ומלאך טוב עונה אמן בעל כרחו.
 
כתוב בישעי' הנביא "וכבדתו מעשות דרכיך ממצוא חפצך", ודרשו חכמינו ז"ל במסכת שבת קיג. וכבדתו, שלא יהא מלבושך של שבת כמלבושך של חול. והביא רב ניסים גאון שם מדברי התוספתא על הפסוק ויברך אלקים את יום השביעי ברכו בעטיפה, והיינו בעטיפת בגדים נאים לכבוד השבת.
 
ועוד אמרו חכמינו ז"ל במסכת שבת קיד. מנין לשינוי בגדים שהוא דרך כבוד מן התורה, שנאמר אצל אהרן הכהן ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים, ופירש המהרש"א שכוונת הגמרא ממה שכתוב אצל בגדי הכהן שהם "לכבוד ולתפארת".