אמרו חכמינו ז"ל במסכת ברכות ח. אמר רבי אמי לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור שנים מקרא ואחד תרגום, שכל המשלים פרשיותיו עם הציבור מאריכין לו ימיו ושנותיו.

ומובא בספר חסידים לרבי יהודה החסיד (אות שא) מעשה ביהודי אחד שלא היה קורא שנים מקרא ואחד תרגום, כי אמר אני קץ בחיי ולמה אקרא שיאריכו ימי?! אמר לו החכם: לא אמרו זאת כלפי האוהבי חיים בלבד, אלא מצוותיו של הקב"ה מוטלים על כל בריותיו, וחפץ הקב"ה שיעשו מצוותיו שלא על מנת לקבל פרס, אלא שכנגד האוהבים הנאות העולם, אמר הקב"ה עשו רצוני כדי שייטב לכם ולבניכם לעולם, אבל כנגד העושים מאהבה לא אמר הקב"ה מה שכרם, כי באמת אין קץ לשכרם, לכך יקרא אדם שנים מקרא ואחד תרגום, לשם מי שאמר "למען תהיה תורת ה' בפיך", ומ"מ הקב"ה יאריך ימיו ושנותיו, אבל אל יסמוך קריאתו על תנאי זה, ככתוב "תמים תהיה עם ה' אלהיך".