הדפסה
קטגוריה: דברי אגדה
כניסות: 27
רבנו החזון איש בספרו אמונה ובטחון פרק ד' עומד על גודל חיוב כל אחד ואחד ללמוד היטב דיני המצוות, בכדי שידע היאך לקיים מצות ה' וחוקיו, ולא עם הארץ חסיד ואין בור ירא חטא, וכך הוא כותב: מה גדולה אשמתו של האיש הנלבב לאהבת העבודה לפניו ית', בשעה שמזניח את לבו מלחפש אחר פרטיה ודקדוקיה של המצוה שנאמרה מפי הגבורה, לשום חובה על כל אדם מישראל לקיימה דוקא בשלימות הדקדוק, ובחסרו תנאי אחר מתנאי דקדוקיה לא קיים המצוה, והאיש הזה שמניח תפילין בראשו והפרשיות לא נכתבו כדין - חבר הוא לזה שלא הניח תפילין כלל, וכן בכל מצוה ומצוה.

וכן במצות לא תעשה, אם כי הוא שומר אותה בכללה עדיין אין שמירתה שמירה, בעת שלא שקד על הדינים המסתעפים לחקרם ולדרשם, ואמנם עובר עליה עבירה מספקת בחלקלקות, ומחלל את השבת מתוך נעימות הזמירות לכבוד השבת וקיומה, ונוטל ידיו דרך החלון הפתוח לרשות הרבים, ונוטל ידיו דרך החלון הפתוח לגינתו, ורוקק דרך החלון הפתוח לרשות הרבים, ובורר את עצמות הדג מן הקערה, ונושא משא בשבת בהגררו אחר האומרים שהעיר הזאת מתוקנה, ועל הרוב יש בזה מכשולים, וכן הרבה מהלכות השבת הנעלמות ממנו, והוא דש אותם בעקביו, וכן בשאר עבירות, במאכלות אסורות, בנקימה ונטירה, בשנאה וקטטות, בגניבה וגזילה.