הדפסה
קטגוריה: דברי אגדה
כניסות: 30
רבנו אלעזר אזכרי כותב בספרו חרדים פרק יד: מצוה לאכול שלש סעודות בשבת, שהרי דרשו חז"ל ממה שנזכר שלש פעמים תיבת "היום" במאכלי השבת, ויאמר משה אכלוהו היום, כי שבת היום לה', היום לא תמצאהו בשדה, ומשמע מלשון רש"י שדין זה  הוא דבר תורה ולא אסמכתא. ועונש המבטל סעודה אחת משלשתן גדול.

ובזוהר פרשת פקודי נאמר: שכל השולחנות של ישראל מסדרים אותם המלאכים בהיכל הזכות כשנכנסת השבת, ואלף אלפים ורבוא רבבות ממונים על השולחנות הללו, ומשגיחים איך סדרו בהם את עונג השבת, וחיה אחת על ד' שרפים, אם רואה את השולחן כשהוא מלא בכל מיני עונג, מברכת על השולחן - אז תתענג על ה', אז תקרא וה' יענה, אז יבקע כשחר אורך, הנה כי כן יבורך גבר, וכל המלאכים עונים אמן. וחלילה כשלא ענגו את השבת, דוחים אותו שולחן החוצה, למקום הנקרא נגע שהוא היפך אותיות ענג, ומקללים אותו, ויאהב קללה ותבואהו, ולא חפץ בברכה ותרחק ממנו, ינקש נושה לכל אשר לו וכו', אל יהי לו מושך חסד וכו'. לכן מסיים רבי אלעזר אזכרי בדבריו ואומר: "החרדים אל דברו יזדרזו בקיום מצוה זו כדת וכדין".