אנו אומרים בתפילות שבת: "ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג עם מקדשי שביעי כולם ישבעו ויתענגו מטובך". תמה מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א מה ביאור תיבת כולם, הרי כבר הזכיר תחילה שישמחו במלכותך שומרי השבת וכו'.

ביאר בזאת רבינו הגר"ח קנייבסקי בספרו טעמא דקרא, שיש לומר שכוונת מתקני נוסח התפילה כלפי שלושה סוגים של אנשים, הראשונים במעלה הם אלו שומרי השבת לכל חוקיו והלכותיו המקפידים לשמור את השבת קלה כבחמורה, השניים הבאים אחריהם הם אלו שאינם יודעים לשמור את כל מצוות השבת, אולם הם קוראים לשבת עונג כלומר מענגים את השבת במאכל ובמשתה בכסות נקיה וכדו'. והשלישים הם אלו שגם לזאת אין ידם משגת, ואינם אלא מקדשים את השבת בקידוש היום בתפילה ועל היין. את כל אלו אנו מזכירים בבקשתינו בתפילה, ומסיימים שכולם כלומר כל אלו הסוגים ישבעו ויתענגו מטובך, גם המקדש שביעי כראוי לו, גם קוראי העונג, וגם שומר השבת כדת, איש על מחנהו ואיש על דגלו.