movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

חומש שמות

חומש שמות

חומש זה מתאר לנו את התהליך הדרמטי שבו יצאו בני ישראל, צאצאיהם של שנים עשר בניו של יעקב, ממצרים, מעבדות לחרות, והפכו לעם, בדרך מופלאה ובהשגחה פרטית.
בחומש שמות אנו קוראים על השיעבוד ועל הגאולה, על עשר המכות ועל קריאת ים סוף. על מתן תורה, על חטא העגל ותיקונו, ועל בניית המשכן והשראת השכינה בעם ישראל.

שבת פרשת שמות 

ציורי תנ"ך/ המיילדות העבריות במצרים/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד] 

 

ציורי תנ"ך/ ישראל יורדים למצרים/ ציירה: אהובה קליין© [שמן על בד]

 

"ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו"[בראשית א, א]

עלונים התשע"ו
עלונים התשע"ה

עלון ישא ברכה | עלון קבלת שבת | עלון שערי יוסף 

  
עלונים התשע"ג:
עלונים התשע"ד:
שמות לילדינו - הרב ש. ב. גנוט שליט"א 
  
 

 
פרשת שמות-עבדות מצרים,ניסים ומופתים-כיצד?
 | 

 

ציורי תנ"ך/ משה ואות הנחש/ ציירה: אהובה קליין ©[שמן על בד]

 

"...וישליכהו ארצה ויהי לנחש וינס משה מפניו" [שמות ד,ג]

פרעה מתלונן בפני שפרה ופועה:
"ויקרא מלך מצרים למיילדות ויאמר להן: מדוע עשיתן הדבר הזה..."
[שמות א, י"ח]
ציירה: אהובה קליין (c) [שמן על בד]
ציורי תנ"ך/ פרעה מלך מצרים/ ציירה: אהובה קליין © [צבעי שמן על בד]

שבת פרשת וארא 

 
ציורי תנ"ך/בני ישראל זועקים לה'/ ציירה: אהובה קליין© [שמן על בד] 
פרשת וארא-מיהו המנהיג האידיאלי לישראל בכל הזמנים? | משה המנהיג/ שיר מאת אהובה קליין
התשע"ב
התשע"ד
"ואני אקשה את- לב פרעה והרביתי את-אותותיי..."
[שמות ז,ג] ציירה: אהובה קליין (c) [שמן על בד]

בני ישראל עובדים עבודת פרך
מתוך ציור של אהובה קליין (c)כל הזכויות שמורות

ציורי תנ"ך/ משה ואהרון לפני פרעה/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]
 

ציורי תנ"ך/ משה נפגש עם פרעה על שפת היאור/ציירה: אהובה קליין ©[שמן על בד]

"לך אל-פרעה בבוקר הנה יוצא המימה וניצבת לקראתו על

-שפת היאור והמטה אשר נהפך לנחש תיקח בידך"

 [שמות ז,ט"ו]

שבת פרשת בא

מקרא ותרגום | תורה.נט | שופר | ערכים | אש התורה | פגישתו של היצר הטוב עם היצר הרע - הרב אריה קרן שליט"א | סיפור לשבת על קרבן פסח | 
עונג שבת | דרשת הרב יוספי שליט"א עשרת המכות - הרב לוינשטין

ציורי תנ"ך/ פרעה מבשר למשה ואהרון על היציאה לחירות/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]

"..קומו צאו מתוך עמי גם אתם גם בני ישראל.." [שמות י"ב, ל"א]

אהובה קליין: 
פרשת בא- קורבן פסח- לשם מה? | ישראל וקורבן הפסח | 
פרשת בא- מהם המסרים החשובים- למנהיג החפץ בהצלחתו? | קץ גלות מצרים
פרשת בא - באיזה אופן נכנע פרעה? | פרעה נכנע- שיר

עלונים
עלון אור הצדיק | עלון לקראת שבת | עלון דבר תורה | עלון ישא ברכה עלון בית ה'

עלונים התשע"ג
עלון ישא ברכה | עלון שיחה לעם | עלון קבלת שבת עלון הוד השבת | עלון טוב לחסות בה' | עלון דבר תורה


עלונים התשע"ד

  עלון תורתו של רש"י
חושך- אפלה בכל ארץ מצרים.... ולכל בני ישראל היה אור במושבותם" [שמות י,כ"ב] 

ציור של אהובה קליין (c)כל הזכויות שמורות

ציור: לקיחת השה- הנועד לקורבן הפסח:
"..בעשור לחודש הזה, וייקחו להם איש שה לבית אבות, שה לבית"
[שמות י"ב,ג]
ציירה: אהובה קליין(c) [שמן על בד]
  ציורי תנ"ך/ פרעה נכנע לפני משה ואהרון/ציירה: אהובה קליין©[שמן על בד] "ויקרא למשה ולאהרון לילה ויאמר קומו צאו מתוך עמי..." [שמות י"ב,ל"א]

שבת פרשת בשלח

מקרא ותרגום | תורה.נט | אש התורה |שופר | ערכים | מדרשים לפרשת השבוע מאת הרב אריה קרן שליט"א | עונג שבת | דרשת הרב יוספי שליט"א |

ציורי תנ"ך/ עמוד הענן במדבר/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]

 

"וה' הולך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחותם הדרך.."[שמות י"ג, כ"א]

עלונים התשע"ה

 

עלון ישא ברכה

 | 

עלון זה השער לה' עלון שערי יוסף

פרשת בשלח- מה הקשר בין חוק ומשפט לבריאות? | ממר למתוק/ שיר מאת: אהובה קליין© | פרשת בשלח/ הקשר בין שירת הים לתחיית המתים-כיצד? | שירה/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

עלון אור הצדיק | לקראת שבת - אור החסידות | אור החסידות התשע"א | עלון דבר תורהחלון לחולון | יוסף לקח |עלון ישא ברכה

עלונים התשע"ג
עלון ישא ברכה | עלון שיחה לעם | עלון קבלת שבת | עלון דבר תורה | עלון חכמת שלמה

עלונים התשע"ד 
עלון ישא ברכה | עלון קבלת שבת |עלון שיחת השבוע | עלון קול התורה

 

 
עונשו של עמלק/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]
"...כי- מחוה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים"[שמות י"ז,י"ד]

ציורי תנ"ך/ משה משליך את העץ למים במרה/ ציירה:אהובה קליין©[שמן על בד]

ציור: שירת הים:"אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת.."
[שמות, ט"ו, א]
ציירה: אהובה קליין (c) [שמן על בד]

"והמן כזרע- גד הוא ועינו כעין הבדולח שטו העם ולקטו..." (במדבר י"א, ז-ח)
הטכניקה: שמן על בד. 
ציור של אהובה קליין (c)כל הזכויות שמורות

שבת פרשת יתרו 

שבת פרשת יתרו

ציורי תנ"ך/ משה שופט את עם ישראל/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]

 

"ויהי ממחרת וישב משה לשפוט את העם.."[שמות י"ח, י"ג]

עלונים
עלונים התשע"ג

מתן תורה, ציור של אהובה קליין (c)כל הזכויות שמורות

מעמד הר סיני
ציור של אהובה קליין (c)כל הזכויות שמורות
ציורי תנ"ך/ ההכנות למתן תורה/ ציירה: אהובה קליין ציורי תנ"ך/ השבת/ ציירה: אהובה קליין 
©[שמן על בד]
"זכור את יום השבת לקדשו.."[שמות כ,ח]


"..קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו

ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים וכל-בית ישראל חבריו.."[יחזקאל ל"ז,ט"ז]

Article edited with the HTML Code Editor. Subscribe for a membership to remove promotional messages like this one.

שבת פרשת משפטים

 
 ציורי תנ"ך/ שליחותו של המלאך/ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]

 

"כי ילך מלאכי לפניך והביאך..."[שמות כ"ג, כ"ג]

עלונים תשע"ה
עלון ישא ברכה | עלון שערי יוסף | עלון זה השער לה' 
 

עלונים
ציור: העבד העברי יוצא לחופשי/ ציירה: אהובה קליין (c) [שמן על בד]

ציורי תנ"ך/ עזרה לחמור שונאך/ ציירה: אהובה קליין ©[שמן על בד]

"כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו-

 וחדלת מעזוב לו?עזוב תעזוב עימו"[שמות כ"ג,ה]

שבת פרשת תרומה

מקרא ותרגום | תורה.נט | אש התורה |שופר | ערכים | המשכן וכליו |דרשת הרב יוספי שליט"א עונג שבת

 ציורי תנ"ך/ שלמה בונה מקדש/ ציירה: אהובה קליין ©[שמן על בד]

"ויצו המלך וייסעו אבנים גדולות אבנים יקרות לייסד הבית אבני גזית.."

עלונים
עלון אור הצדיק | עלון לקראת שבת |עלון אור החסידות התשע"א | עלון שבת נט | עלון ישא ברכה | עלון בית ה'עלון יוסף לקח | עלון דבר תורה

עלונים התשע"ג
עלון דבר תורה | עלון ישא ברכה | עלון הוד השבת | עלון טוב לחסות בה'

עלונים התשע"ד
עלון שיחת השבוע | עלון בני ציון עלון זה השער לה' | עלון ישא ברכה | עלון שיחה לעם | עלון פורת יוסף לילדים

תרומה / שיר מאת: אהובה קליין (c) | 
פרשת תרומה- מדוע נסמכה פרשת תרומה - לפרשת משפטים?/ אהובה קליין |
פרשת תרומה- מה מסמל ארון העדות במשכן? | ארון העדות / שיר מאת: אהובה קליין© |

 ציור: בני ישראל מביאים תרומה:"דבר אל בני ישראל וייקחו לי תרומה מאת כל—איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי" [שמות כ"ה,ב]

ציירה: אהובה קליין (c) [שמן על בד]

מנורת הזהב במשכן.
ציירה : אהובה קליין (c)כל הזכויות שמורות לאהובה קליין.

 

ציורי תנ"ך/ "ועשו לי מקדש.."/ציירה: אהובה קליין ©[שמן על בד]
"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"[שמות כ"ה,ח]

שבת פרשת תצוהעלונים התשע"ג
עלונים 
עלון אור החסידות | עלון אור החסידות התשע"א | עלון אור הצדיקעלון שבת נט | עלון ישא ברכה | עלון חלון לחולון | עלון בית ה' עלון יוסף לקח | עלון דבר תורה

אהובה קליין
 
ציורי תנ"ך/ הבאת שמן לצורך נר התמיד/ ציירה: אהובה קליין© [שמן על בד]
"ואתה תצווה את בני ישראל
וייקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד" 
[שמות כ"ז,כ-כ"א]
 

בני ישראל מביאים תרומה עבור המשכן
ציירה : אהובה קליין (c)

הציור: הכהן וחושן המשפט/ ציירה: אהובה קליין (c) [שמן על בד]

שבת פרשת כי-תישא

שבת פרשת כי תישא


שבת פרשת תצוה


ציורי תנ"ך/ משה וחכמי הלב/ ציירה: אהובה קליין© [שמן על בד]

 

"ואתה תדבר אל כל חכמי הלב אשר מלאתיו רוח חכמה ועשו בגדי אהרון.."[שמות כ"ה, ג]

 
עלונים תשע"ה

עלונים התשע"ג
עלונים 
עלון אור החסידות | עלון אור החסידות התשע"א | עלון אור הצדיקעלון שבת נט | עלון ישא ברכה | עלון חלון לחולון | עלון בית ה' עלון יוסף לקח | עלון דבר תורה

אהובה קליין
 
ציורי תנ"ך/ הבאת שמן לצורך נר התמיד/ ציירה: אהובה קליין© [שמן על בד]
"ואתה תצווה את בני ישראל
וייקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד" 
[שמות כ"ז,כ-כ"א]
 

בני ישראל מביאים תרומה עבור המשכן
ציירה : אהובה קליין (c)

הציור: הכהן וחושן המשפט/ ציירה: אהובה קליין (c) [שמן על בד]

 

שבת פרשת כי תישא

 

 

ציורי תנ"ך/ משה מצביע על מחצית השקל / ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]

"זה ייתנו כל העובר על- הפקודים מחצית השקל... " [שמות ל, י"ג]

 
עלונים התשע"ד 
עלונים 
אהובה קליין: 

ציורי תנ"ך/ משה מתפלל לה'/ ציירה: אהובה קליין ©[שמן על בד]

"ועתה אם- תישא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת"[שמות ל"ב,ל"ב]

"וידבר ה' אל משה... ראה קראתי בשם בצלאל בן--אורי...נתתי איתו את אהליאב בן אחיסמך.."[שמות ל"א,
ציירה אהובה קליין (C) כל הזכויות שמורות לאהובה קליין

שבת פרשת ויקהל-פקודי
 
ציורי תנ"ך/ הכוהנים ולחם הפנים/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]
 

עלונים תשע"ה

 |

שבת פרשת ויקהל

מקרא ותרגום | תורה.נט | אש התורה |שופר | ערכים דרשות לפרשת השבוע מאת הרב אריה קרן שליט"א | דרשת הרב יוספי שליט"א | עונג שבת |

עלונים
עלון שבת נטעלון אור החסידות | עלון אור הצדיק | עלון ישמחו | | עלון חלון לחולון | עלון בית ה' | עלון יוסף לקח | עלון דבר תורה | עלון ישא ברכה |

עלונים התשע"ג
עלון ישא ברכה | עלון חכמת שלמה | עלון שיחה לעם | עלון הוד השבת | עלון טוב לחסות בה' | עלון מתוקים מדבש

עלונים התשע"ד

המשכן והשבת - הרב זמיר כהן שליט"א | 
המנורה במשכן פרשת ויקהל- מדוע נעשתה המנורה מקשה אחת ,זהב טהור? | 
ציור: המנורה במשכן:"ויעש את המנורה זהב טהור מקשה עשה את המנורה..." [שמות ל"ז,י"ז]
ציירה: אהובה קליין (c) [שמן על בד]

 

 ציורי תנ"ך/ טוויית חוטים למשכן/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]


שבת פרשת ויקהל

מקרא ותרגום | תורה.נט | אש התורה |שופר | ערכים דרשות לפרשת השבוע מאת הרב אריה קרן שליט"א | דרשת הרב יוספי שליט"א | עונג שבת |

עלונים
עלון שבת נטעלון אור החסידות | עלון אור הצדיק | עלון ישמחו | | עלון חלון לחולון | עלון בית ה' | עלון יוסף לקח | עלון דבר תורה | עלון ישא ברכה |

עלונים התשע"ג
עלון ישא ברכה | עלון חכמת שלמה | עלון שיחה לעם | עלון הוד השבת | עלון טוב לחסות בה' | עלון מתוקים מדבש

עלונים התשע"ד

המשכן והשבת - הרב זמיר כהן שליט"א | 
המנורה במשכן פרשת ויקהל- מדוע נעשתה המנורה מקשה אחת ,זהב טהור? | 
ציור: המנורה במשכן:"ויעש את המנורה זהב טהור מקשה עשה את המנורה..." [שמות ל"ז,י"ז]
ציירה: אהובה קליין (c) [שמן על בד]

 

עלון ישא ברכה
 |
דבר החסידות לפרשת ויקהל עלון זה השער לה' | עלון סיפורי צדיקים
 | 
עלון פורת יוסף לילדים
 | 
עלון בני ציון עלון טוב לחסות בה' עלון קול התורה

עלון שיחה לעם | עלון לב הפרשה 1 | לב הפרשה 2 | עלון מעיין השבוע 1 | מעיין השבוע 2 | 

 ציורי תנ"ך/ טוויית חוטים למשכן/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]


 שבת פרשת פקודי

עלונים תשע"ד

אהובה קליין


ציור: הכרובים במשכן/ ציירה: אהובה קליין (c) [שמן על בד]

ציורי תנ"ך/ משה והכוהנים רוחצים במי הכיור במשכן/ ציירה: אהובה קליין©[שמן על בד]

"ורחצו ממנו משה ואהרון ובניו את ידיהם ואת רגליהם בבואם אל אוהל מועד.."[שמות מ,ל"א]

מידע נוסף


 

חומש שמות: מקרא חומש שמות - רש"י חומש שמות - רמב"ן | ערכים

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב דוד בן מרגלית שליט"א, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20517251

אתר השבת


מאמרים אחרונים