movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home פרשת השבוע בראשית

חומש בראשית

חומש בראשית

חומש זה עוסק בבסיס, בראשית: ראשיתו של היקום. ראשיתו של האדם. ראשיתו של עם ישראל. התורה מתחילה בתיאור בריאתו הפלאית של העולם במהלך ששת ימי הבריאה, וביום השביעי שבו ה' שבת מכל מלאכתו. אחר כך ממשיכה התורה ומתארת את קורותיהם של אדם, חוה, וצאצאיהם, עד נח, ומנח עד אברהם. בהמשך, מתוארים קורותיהם של אבות האומה היהודית: אברהם, יצחק, יעקב, ושנים עשר שבטי ישראל. החומש מסתיים בברכות שנתן יעקב לבניו לפני פטירתו - ובהן בעצם מרומזים קורותיהם של בני יעקב, הם שבטי ישראל, עד אחרית הימים.

שבת פרשת בראשית


ציורי תנ"ך/ הכרובים בפתח גן עדן/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד] "וישכן מקדם לגן-עדן את הכרובים ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים" [בראשית ג, כ"ד] עלונים התשע"ו
|

|


ציורי תנ"ך/ בראשית../ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]

"בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום"[בראשית א, א-ב]

 שבת פרשת נח

מקרא ותרגום | תורה.נט | אש התורה |שופר | ערכים | על ילדותו של אברהם אבינו | עלון אור הצדיק |
דרשת הרב יוספי שליט"א | עונג שבת - הידברות

ציורי תנ"ך/ נח ושלושת בניו/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]

נח

ציורי תנ"ך/ נח נוטע כרם/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]

"ויחל נח איש האדמה וייטע כרם" [בראשית ,ט, כ]

עלונים תשע"ו

ישא ברכה
קבלת שבת

תש"ע-תשע"ה: 

תשע"ג: עלון ישא ברכה | עלון אור עליון | עלון דבר תורה
תשע"ד:
עלון אשכול יוסף | עלון ישא ברכה | מעיין החיים לפרשת נח - חלק 1 | חלק 2 | וורט לשבת פרשת נח | עלון קבלת שבת | עלון חכמת שלמה |עלון זה השער לה' | לב המועדים 1 | לב המועדים 2 | עלון שיחת השבוע | עלון בני ציון | עלון טוב להודות לה' 1 | 2 | 3 | 4

אהובה קליין: פרשת נח- מה תפקיד היונה? | יונה ועלה זית/ מאת: אהובה קליין (c) | פרשת נח - שבועה אלקית בפרשה - אהובה קליין | פרשת נח- האם נח היה צדיק מושלם? | ישנו צדיק | פרשת נח - כיצד מעד נח? | נח בכרמים

ציורי תנ"ך/ נח בונה תיבה/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]

הקשת בענן:"את קשתי נתתי בענן, והייתה לאות ברית ביני ובין הארץ" [בראשית ט,י"ג] ציירה: אהובה קליין (c) [שמן על בד]

ציורי תנ"ך/ נח שותה יין ומשתכר / ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]

"וישת מן-היין וישכר.."[בראשית ט,כ]

Page composed using the free online HTML editor kit. Please subscribe for a license to remove this message.

HTML Source EditorWord wrap 

שבת פרשת לך לך

מקרא ותרגום | תורה.נט | אש התורה |שופר | ערכים | על החשיבות של צדקה וגמילות חסדים - מאת הרב אריה קרן שליט"א | עונג שבת - הידברות | דרשת הרב יוספי שליט"א

עלונים תשע"ו:


עלון זיסקייט עלון תפילה למשה עלון ישא ברכה עלון שערי יוסף

עלונים תשע"ה:

| |

עלון ישא ברכהעלון קבלת שבתעלון זה השער לה' תשע"א: | | תשע"ב: | | | תשע"ג: | | | | | | | עלון אור הצדיקעלון אור החסידות התשע"אעלון שבת נט


עלון אור החסידות התשע"בעלון לע"נ ר' מרדכי בן יוסף ז"לעלון ישא ברכה


עלון קבלת שבתעלון דבר תורהעלון שיחת השבועוורט לשבת
עלון ישא ברכהעלון אשכול יוסףעלון בני ציוןעלון טוב לחסות בה'עלון שיחה לעם אהובה קליין: | | | |
לאיזו ברכה זכה אברהם בפרשה?אברהם ומלכיצדק-שיר
התמודדות/ שיר מאת: אהובה קליין (c)פרשת לך-לך,מאין כי השכינה שורה בארץ ישראל? מאת: אהובה קליין.
הבטחת הבנים/ שיר מאת: אהובה קליין.(c) | פרשת לך-לך- מדוע נמשלו ישראל לכוכבים?/ מאת: אהובה קליין.|
פרשת לך -לך –האם אברהם קיים שליחותו בהצלחה? | לך לך - שיר מאת אהובה קליין (c)

ציורי תנ"ך/ לוט משקיף על כיכר הירדן/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]
ציורי תנ"ך/ פרעה משיב את שרה אל אברהם/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד] הציור מבוסס על הפסוק: "ויקרא פרעה לאברם ואמר מה- זאת עשית לי למה לא הגדת לי כי אשתך היא: ...ועתה הנה אשתך קח ולך"[בראשית י"ג, י"ח-י"ט] "ומלכי-צדק מלך שלם הוציא לחם ויין...ויברכהו..."[בראשית י"ד,י"ח]ציירה: אהובה קליין(c) [שמן על בד]
ציורי תנ"ך/ אברהם מפייס את לוט/ ציירה: אהובה קליין (c)ציירה: אהובה קליין(c) [שמן על בד]
ציורי תנ"ך/ הבטחת הבנים לאברהם/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד] 1] ציורי תנ"ך/ הציווי לאברהם:"לך- לך"/ ציירה: אהובה קליין© [שמן על בד] "ויאמר ה' אל-אברם לך- לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל- הארץ אשר אראך"[בראשית י"ב,א]

שבת פרשת וירא

מקרא ותרגום | תורה.נט | אש התורה |שופר | ערכים | יגדיל תורה ויאדיר | מדרשים על עקידת יצחק - מאת הרב אריה קרן שליט"א | עונג שבת-הידברות |

ציורי תנ"ך/ לוט ובנותיו/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]

ציורי תנ"ך/ אברהם עורך משתה ליצחק/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]

"ויגדל הילד ויגמל ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק" [ בראשית כ"א, ח]

עלונים תשע"ו:

קבלת שבת | מתיקות הפרשה | זיסקייט | ישא ברכה | תפילה למשה | שערי יוסף

עלונים תשע"ה:

עלון זה השער לה'

תשע"א:
עלון אור הצדיק | דרשת הרב יוספי שליט"א | עלון אור החסידות | עלון אור הצדיק | עלון ישמחו | עלון שבת נט |
תשע"ב:
עלון דבר תורה | עלון ישא ברכה | דבר תורה לפרשת וירא | חלון לחולון | בית השם
תשע"ג:
עלון ישא ברכה | עלון טוב לחסות בה' | עלון דבר תורה לפרשת השבת | עלון הוד השבת
תשע"ד
עלון שיחת השבוע | עלון קבלת שבת | עלון מעיין החיים 1 | 2 | עלון למען הקהילה 1 | 2 | עלון זה השער לה' | עלון בני ציון | עלון מתוקים מדבש | עלון טוב לחסות בה' | עלון דרך חיים | עלון דרך חיים | עלון מים חיים

אהובה קליין: פרשת וירא - הכנסת אורחים - השפעה לדורות | אברהם מכניס אורחים - שיר | פרשת וירא- במה חטאו אנשי סדום?.| סדום ועמורה/ שיר (c) | פרשת וירא – מדוע זכה לוט להינצל ממהפכת סדום ועמורה? |אנשי סדום ולוט

אברהם מצפה למלאכים:"...והוא יושב פתח-האוהל כחום היום ויישא עיניו וירא והנה שלושה אנשים ניצבים עליו.." [בראשית י"ח,א-ב]
ציירה: אהובה קליין (c) [שמן על בד]

ציורי תנ"ך/ לוט ואנשי סדום/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]

ציורי תנ"ך/ אברהם מבקש רחמים על אנשי סדום ועמורה/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]

"ויגש אברהם ויאמר: האף תספה צדיק עם רשע"? [בראשית, י"ח,כ"ג]

שבת פרשת וירא

מקרא ותרגום | תורה.נט | אש התורה |שופר | ערכים | יגדיל תורה ויאדיר | מדרשים על עקידת יצחק - מאת הרב אריה קרן שליט"א | עונג שבת-הידברות |

ציורי תנ"ך/ לוט ובנותיו/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]

ציורי תנ"ך/ אברהם עורך משתה ליצחק/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]

"ויגדל הילד ויגמל ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק" [ בראשית כ"א, ח]

עלונים תשע"ו:

קבלת שבת | מתיקות הפרשה | זיסקייט | ישא ברכה | תפילה למשה | שערי יוסף

עלונים תשע"ה:

עלון זה השער לה'

תשע"א:
עלון אור הצדיק | דרשת הרב יוספי שליט"א | עלון אור החסידות | עלון אור הצדיק | עלון ישמחו | עלון שבת נט |
תשע"ב:
עלון דבר תורה | עלון ישא ברכה | דבר תורה לפרשת וירא | חלון לחולון | בית השם
תשע"ג:
עלון ישא ברכה | עלון טוב לחסות בה' | עלון דבר תורה לפרשת השבת | עלון הוד השבת
תשע"ד
עלון שיחת השבוע | עלון קבלת שבת | עלון מעיין החיים 1 | 2 | עלון למען הקהילה 1 | 2 | עלון זה השער לה' | עלון בני ציון | עלון מתוקים מדבש | עלון טוב לחסות בה' | עלון דרך חיים | עלון דרך חיים | עלון מים חיים

אהובה קליין: פרשת וירא - הכנסת אורחים - השפעה לדורות | אברהם מכניס אורחים - שיר | פרשת וירא- במה חטאו אנשי סדום?.| סדום ועמורה/ שיר (c) | פרשת וירא – מדוע זכה לוט להינצל ממהפכת סדום ועמורה? |אנשי סדום ולוט

אברהם מצפה למלאכים:"...והוא יושב פתח-האוהל כחום היום ויישא עיניו וירא והנה שלושה אנשים ניצבים עליו.." [בראשית י"ח,א-ב]
ציירה: אהובה קליין (c) [שמן על בד]

ציורי תנ"ך/ לוט ואנשי סדום/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]

ציורי תנ"ך/ אברהם מבקש רחמים על אנשי סדום ועמורה/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]

"ויגש אברהם ויאמר: האף תספה צדיק עם רשע"? [בראשית, י"ח,כ"ג]

 

שבת פרשת חיי שרה


מקרא ותרגום | תורה.נט | אש התורה |שופר | ערכים |שבירת המידות כתנאי להתפתחות - מאתר יהודים.נט | מדרשים לפרשת השבוע מאת הרב אריה קרן שליט"א | עונג שבת | דרשת הרב יוספי שליט"א |

ציורי תנ"ך/ אברהם מבקש מאליעזר להביא אישה ליצחק/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]

"ויאמר אברהם אל- עבדו זקן ביתו המושל

בכל אשר לו שים- נא ידך תחת ירכי.."

[בראשית כ"ד, ב]

ציורי תנ"ך/ אליעזר מתפלל לקב"ה / ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]

"ויאמר ה' אלוקי אדוני אברהם הקרה- נא לפני היום ועשה חסד עם אדוני אברהם.." [בראשית כ"ד, י"ב]

פרשת חיי שרה-צדיקים במותם נקראים חיים / אהובה קליין | מערת המכפלה/ שיר מאת: אהובה קליין (c) | רבקה-אשת חסדים-שיר מאת: אהובה קליין.(c) | פרשת חיי שרה-מהם התנאים היסודיים לבניית האומה הישראלית? מאת:אהובה קליין.
פרשת חיי שרה – מי הייתה רבקה- ובמה הצלחתה | יצחק ורבקה / שיר מאת: אהובה קליין© | צדיקים במותם חיים |
דבר תורה לפרשת שבוע לע"נ ר' מרדכי בן יוסף | דבר תורה לפרשת השבוע מאת נאווה שלוסברג

התשע"ו
עלון ישא ברכה | עלון זיסקייט | עלון מתיקות הפרשה | עלון תפילה למשה |עלון שערי יוסף

התשע"ה
עלון ישא ברכה | עלון שיחת השבוע

התש"ע
עלון אור הצדיק | עלון אור החסידות | עלון ישמחו | עלון שבת נט

התשע"ב
עלון אור החסידות התשע"ב | עלון ישא ברכה | עלון בית ה' | דבר תורה לשולחן שבת |

התשע"ג
עלון ישא ברכה | עלון דבר תורה | עלון קבלת שבת | עלון הוד השבת | עלון טוב לחסות בה'

התשע"ד
עלון אשכול יוסף | עלון שיחת השבוע | עלון בני ציון | עלון טוב לחסות בה' | עלון זה השער לה' | עלון ישא ברכה | עלון דרך חיים


רכישת מערת המכפלה:"...וישקול אברהם לעפרון את הכסף ...ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר" [בראשית כ"ג,ט"ז]
ציירה: אהובה קליין (c) [שמן על בד]

ציורי תנ"ך/ רבקה מגיעה אל ביתו של יצחק/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]

ציורי תנ"ך/ יצחק יוצא לשוח בשדה/ ציירה: אהובה קליין© [שמן על בד]

"ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב וישא עיניו וירא והנה גמלים באים"[בראשית כ"ד,ס"ג]

 

שבת פרשת תולדות


מקרא ותרגום | תורה.נט | אש התורה | ערכים | שופר | מעשה שהיה - העסקה המשתלמת ברובל אחד - מאת הרב אריה קרן שליט"א |
דרשת הרב יוספי שליט"א |

 

ציורי תנ"ך/ קנאת הפלישתים ביצחק/ ציירה: אהובה קליין©[שמן על בד]


ציורי תנ"ך/ רבקה מצווה על יעקב לברוח לחרן / ציירה: אהובה קליין© [שמן על בד]

"ועתה בני שמע בקולי וקום ברח- לך אל- לבן אחי חרנה"[בראשית כ"ז, מ"ג]

עלונים תשע"ו

עלון זה השער לה' | עלון מתיקות הפרשה | עלון קבלת שבת | עלון שערי יוסף | עלון ישא ברכה

עלונים תשע"ה
עלון ישא ברכה | עלון שערי יוסף | עלון זה השער לה'

תש"ע-תשע"ב:
עלון אור הצדיק | עלון אור החסידות | עלון שבת נט |
תשע"ב:
דבר תורה לשולחן שבת | עלון אור החסידות התשע"ב | חלון לחולון | עלון בית השם | עלון ישא ברכה
תשע"ג:
דבר תורה לשולחן שבת | ישא ברכה | הוד השבת | אור עליון | ריח ניחוח

תשע"ד:
מעיין החיים 1 | עמוד 2 | אשת חיל 1 | עמוד 2
עלון ישא ברכה | עלון קבלת שבת
במשנת החסידות | עלון שיחת השבוע | עלון שיחה לעם
עלון זה השער לה' | עלון בני ציון | עלון טוב לחסות בה'

אהובה קליין:
פרשת תולדות-גילוי גדולת אלוקים בפרשה - כיצד? - אהובה קליין |

גדולת אלוקים/ שיר מאת: אהובה קליין (c) | סוד קיום העם/ שיר מאת אהובה קליין (c)

שני לאומים - כשהאחד נופל, השני קם | שני לאומים - שיר מאת אהובה קליין

ציורי תנ"ך/ יעקב -איש יושב אוהלים ועשיו -איש שדה/ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]

"ויגדלו הנערים ויהי עשיו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אוהלים" [בראשית כ"ה,כ"ז]

אבימלך ומשלחתו באוהל יצחק:"ויעש להם משתה,ויאכלו וישתו"
[בראשית כ"ו,ל]
ציירה: אהובה קליין (c) [שמן על בד]

ציורי תנ"ך/ רבקה שומעת את דברי יצחק/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]

שבת פרשת ויצא

מקרא ותרגום | תורה.נט | אש התורה |ערכים | שופר | על תפילתנו לה' - מאת הרב אריה קרן שליט"א |
דרשת הרב יוספי שליט"א | ההשתדלות וה"קוד הסודי" - הרב ש. ב. גנוט שליט"א

ציורי תנ"ך/ רחל מבקשת מיעקב שיתפלל עליה/ ציירה: אהובה קליין© [שמן על בד]

ציורי תנ"ך/ חלום סולם יעקב/ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]

"ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה –

והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו"[בראשית כ"ח, י"ב]

תשע"ו

ישא ברכה | שערי יוסף | מתיקות הפרשה | תפילה למשה

עלונים התשע"ה

עלון ישא ברכה | עלון זה השער לה' |

עלונים

עלון אור הצדיק | עלון אור החסידות |עלון ישמחו | עלון שבת נט |
עלון בית ה' |עלון לשולחן שבת | עלון ישא ברכה | עלון אור החסידות התשע"ב
התשע"ג:
עלון משמחי לב| עלון ישא ברכה | עלון קבלת שבת
עלון דבר תורה | עלון חכמת שלמה |
עלון מריח ניחוח | דורשי רשומות לפרשת ויצא

התשע"ד
עלון ישא ברכה | עלון אשכול יוסף
עלון שיחת השבוע | עלון טוב לחסות בה' | עלון בני ציון
עלון חכמת שלמה | עלון זה השער לה'

אהובה קליין:
ארץ ישראל-אחוזת עולם-אהובה קליין | יעקב והבשורה-שיר-אהובה קליין |
יעקב משקה העדרים-שיר-אהובה קליין |
פרשת ויצא- מה ראה יעקב ברוח הקודש? | רחל ליד הבאר/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

מהם התרפים ומדוע רחל החביאה אותם?| לבן והתרפים


יעקב מסיר את האבן מעל הבאר
ציירה: אהובה קליין (c) [שמן על בד]

יעקב מבשר לרחל ולאה לשוב ארצה:"וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה השדה אל צאנו...צא מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ מולדתך"
[בראשית ל"א,ד- י"ד]


ציירה: אהובה קליין (c) [שמן על בד]

ציורי תנ"ך/ רחל יושבת על התרפים/ציירה: אהובה קליין©[שמן על בד]

"ותאמר אל-אביה אל- ייחר בעיני אדוני כי לא אוכל לקום מפניך.."[בראשית ל"א,ל"ה]

שבת פרשת וישלח

מקרא ותרגום | תורה.נט | אש התורה |שופר | ערכים | דרשות לפרשת השבוע מאת הרב אריה קרן שליט"א | חלק ב |דרשת הרב יוספי שליט"א|

יעקב ומעבר יבוק-שיר מאת אהובה קליין | חזון עם ישראל לעתיד לבוא - כיצד - אהובה קליין | פרשת וישלח- ממה חשש יעקב במיוחד? | יעקב נושא תפילה/ שיר מאת: אהובה קליין(c) | פרשת וישלח- פגישה דרמטית בין יעקב לעשיו-כיצד? | יעקב מתכונן לבאות/ שיר מאת: אהובה קליין ©

ציורי תנ"ך/ יעקב שולח מלאכים אל עשיו/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]

ציורי תנ"ך/ יעקב נאבק במלאך/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]

"ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר" [בראשית ל"ב, כ"ה]

עלונים התשע"ו
עלון ישא ברכה | עלון זה השער לה' | עלון קבלת שבת | עלון שערי יוסף | עלון תפילה למשה

עלון מתיקות הפרשה

|

עלון זיסקייט אין שבת

עלונים התשע"ה:
עלון ישא ברכה | עלון זה השער לה' | עלון פורת יוסף לילדים

עלונים:
עלון אור הצדיק | עלון אור החסידות | עלון שבת נט |

התשע"ב:
עלון ישא ברכה | עלון ישמחו | עלון בית ה'

התשע"ג:
עלון ישא ברכה | עלון משמחי לב | עלון מריח ניחוח | עלון הוד השבת | עלון טוב לחסות בה' | דבר תורה

התשע"ד:
עלון קבלת שבת

ציור: יעקב ופמלייתו חוצים את מעבר יבוק:"ויקם בלילה הוא, ויקח את- שתי נשיו ואת שתי שפחותיו ואת-אחד עשר ילדיו ויעבור את מעבר יבוק.."
[בראשית ל"ב,כ"ג-כ"ד]
ציירה: אהובה קליין(c) [שמן על בד]

ציורי תנ"ך / יעקב ועשיו נפגשים/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]

שבת פרשת וישב


מקרא ותרגום | תורה.נט | אש התורה | ערכים | שופר | יגדיל תורה ויאדיר | הסבל - ממרק את חטאינו - מאת הרב אריה קרן שליט"א | דרשת הרב יוספי שליט"א | חלומות ומציאות - הרב ש. ב. גנוט שליט"א

ציורי תנ"ך/יעקב יושב בארץ כנען/ ציירה: אהובה קליין© [שמן על בד]

ציורי תנ"ך/ יוסף בכותונת פסים בשדה/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]

עלונים תשע"ו

עלון ישא ברכה | עלון זיסקייט | עלון מתיקות הפרשה | עלון שערי יוסף

עלונים תשע"ה

עלון ישא ברכה | עלון קבלת שבת | עלון שערי יוסף | עלון זה השער לה'

"אלה תולדות יעקב יוסף בן-שבע עשרה שנה היה רועה את אחיו בצאן.." [בראשית ל"ז, ב]

עלונים:
לקראת שבת - אור החסידות התש"ע|
אור החסידות התשע"א | עלון אור הצדיק | עלון שבת נט |
עלון לשלחן שבת | עלון בית ה' | עלון ישא ברכה

תשע"ג:
עלון ישא ברכה | עלון קבלת שבת | עלון הוד השבת | עלון טוב לחסות בה' | עלון דבר תורה | עלון חכמת שלמה

תשע"ד:
דבר תורה לפרשת וישב | מעיין החיים 1 | מעיין החיים 2 | למען הקהילה 1 | למען הקהילה 2
עלון ישא ברכה | עלון שיחה לעם |
עלון ושיננתם | עלון טוב לחסות בה'

אהובה קליין:
מכירת יוסף | תכנית אלקית - שיר |
פרשת וישב- האם חלומות שווא ידברו? | יוסף חולם חלום/ שיר מאת: אהובה קליין.(c)
פרשת וישב,"רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום"-כיצד? | יוסף וחלומו / שיר מאת אהובה קליין

דבר תורה לפרשת וישב - נאוה שלוסברג

יוסף מחפש את אחיו:"ויאמר את – אחי אנוכי מבקש הגידה נא לי איפה הם רועים?" [בראשית ל"ז,ט"ז]
ציירה: אהובה קליין (c) [שמן על בד]

ציורי תנ"ך/חלום האלומות של יוסף/ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]

"והנה אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה

והנה קמה אלומתי וגם ניצבה

והנה תסובינה אלומותיכם ותשתחווין לאלומתי"[בראשית ל"ז,ז]

שבת פרשת מקץ

מקרא ותרגום | תורה.נט | אש התורה |שופר | ערכים | דרשות לפרשת השבוע מאת הרב אריה קרן שליט"א | דרשת הרב יוספי שליט"א

ציורי תנ"ך/ פרעה ניסער בתום חלומותיו/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]


עלונים:

עלונים תשע"ו

עלון קבלת שבת | עלון שערי יוסף | עלון זה השער לה' | עלון זיסקייט

עלונים התשע"ה:
עלון זה השער לה' | עלון שערי יוסף | עלון ישא ברכה


עלון אור הצדיק | עלון אור החסידות | עלון ישמחו | עלון שבת נט | עלון ישא ברכה |
עלון דבר תורה
| עלון חלון לחולון

תשע"ג:
עלון ישא ברכה | עלון חכמת שלמה | עלון הוד השבת | עלון טוב לחסות בה'

תשע"ד
עלון קבלת שבת | עלון ישא ברכה | עלון זה השער לה' | עלון אשכול יוסף
עלון שיחת השבוע | עלון טוב לחסות בה' | עלון בני ציון
עלון פורת יוסף לילדים | עלון תורה אור | עלון במשנת החסידות
לב הפרשה | לב הפרשה 2

אהובה קליין:
פרשת מקץ-גילוי מדהים למתכון הצלחה בחיים- כיצד? | סוד ההצלחה - שיר |
פרשת מקץ: ראייה על חושית- הייתכן? | זימרת הארץ/ שיר מאת: אהובה קליין |
פרשת מקץ-מדוע אחי יוסף קרעו בגדיהם עם גילוי הגביע באמתחת בנימין | גביע באמתחת בנימין / שיר מאת: אהובה קליין ©
פרשת מקץ- האם חלום פרעה מרמז גם על מפלתו? | פרעה חולם

ציורי תנ"ך/ חלום פרעה הראשון/ציירה:אהובה קליין©[שמן על בד]

"והנה מן היאור עולות שבע פרות יפות מראה ובריאות בשר...

והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהן מן היאור רעות מראה ודקות בשר.."[בראשית מ"א,ב,ג]

יוסף פותר חלומות לפרעה:"ויאמר יוסף אל פרעה: חלום פרעה אחד הוא..." [בראשית מ"א,כ"ה]
ציירה: אהובה קליין (c)

אחי יוסף לוקחים מזמרת הארץ/ ציירה: אהובה קליין©

ציורי תנ"ך/ מציאת הגביע באמתחת בנימין/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]

שבת פרשת ויגש


מקרא ותרגום | תורה.נט | אש התורה |שופר | ערכים | על רגש הבושה - מתוך אתר לימודי דעת |עלון אור עליון | דרשות לפרשת השבוע מאת הרב אריה קרן שליט"א| פרעה ואנחנו - נחזיק תורה, כאות הוקרה | "ועתה אל תעצבו"

ציורי תנ"ך/ יעקב מברך את פרעה במצרים/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]

ציורי תנ"ך/ יעקב ופמלייתו יורדים למצרים/ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]

"וייקחו את מקניהם ואת רכושם אשר רכשו בארץ –

כנען ויבואו מצרימה יעקב וכל זרעו-אתו"[בראשית מ"ו, ו]

עלונים התשע"ו

עלון ישא ברכה | עלון זה השער לה' | עלון שערי יוסף | עלון זיסקייט | עלון תפילה למשה

עלונים תשע"ה

עלון ישא ברכה | עלון קבלת שבת | עלון זה השער לה' | עלון שערי יוסף | עלון טוב לחסות בה' | עלון פורת יוסף לילדים | עלון סיפורי צדיקים | עלון בני ציון

עלונים

עלון אור החסידות |עלון אור הצדיק| עלון שבת נט | עלון בית ה' | עלון ישא ברכה |

עלונים תשע"ג
עלון קבלת שבת | עלון ישא ברכה | עלון טוב לחסות בה' | עלון מתוקים מדבש | עלון הוד השבת | עלון דבר תורה | עלון חכמת שלמה

עלונים תשע"ד
עלון ישא ברכה | מעיין השבוע עמוד 1 | עמוד 2 | עלון שיחה לעם | עלון טוב לחסות בה
עלון שיחת השבוע | עלון בני ציון | עלון פורת יוסף לילדים | עלון זה השער לה'

אהובה קליין: |
פרשת ויגש- מי היה יהודה ובמה ייחודו? | יהודה וערבותו - שיר|
פרשת ויגש- מדוע יוסף לא יכול היה לעצור עוד דמעותיו? מאת: אהובה קליין| ישנו בכי/ שיר מאת: אהובה קליין.(c) |
פרשת ויגש- מדוע נשלח יהודה אל יוסף במצרים? | יהודה- כארי
פרשת ויגש - מה גילה יעקב כאשר פגש את יוסף במצרים? | יוסף ויעקב מתראים

יהודה מציג את ערבותו לבנימין- לפני יוסף:"כי עבדך ערב את- הנער מעם אבי..." [בראשית,מ"ד,ל"ב]
ציירה: אהובה קליין (c) [שמן על בד]

ציורי תנ"ך/ סמל שבט יהודה/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]

ציורי תנ"ך/ יוסף ויעקב נפגשים במצרים/ציירה:אהובה קליין © [שמן על בד]

שבת פרשת ויחי

מקרא ותרגום | תורה.נט | אש התורה | ערכים | שופר | דרשות לפרשת השבוע מאת הרב אריה קרן שליט"א | עוד דרשות וסיפורים |
דרשת הרב יוספי שליט"א |

ציורי תנ"ך/ אחי יוסף מבקשים רחמים מיוסף / ציירה: אהובה קליין© [שמן על בד]

ציורי תנ"ך/ יעקב מברך את אפרים ומנשה/ ציירה: אהובה קליין© [שמן על בד]

"וישלח ישראל את- ימינו וישת על-

ראש אפרים והוא הצעיר ואת שמאלו

על ראש מנשה שיכל את ידיו כי מנשה הבכור"[בראשית מ"ח י"ד]

עלונים תשע"ה
עלון זה השעה לה' | עלון ישא ברכה | עלון פורת יוסף לילדים | עלון סיפורי צדיקים |
עלון טוב לחסות בה' | עלון בני ציון | סיפורים לשבת

עלונים
עלון אור הצדיק| עלון אור החסידות התשע"ב| לקראת שבת - אור החסידות| עלון ישמחו | עלון שבת נט| עלון ישא ברכה | עלון בית ה' | עלון דבר תורה

עלונים תשע"ג
עלון לשולחן שבת | עלון הוד השבת | עלון מתוקים מדבש | עלון טוב לחסות בה' | עלון ישא ברכה
עלון חכמת שלמה | עלון לב הפרשה לילדים

עלונים תשע"ד
עלון שיחת השבוע | עלון ישא ברכה | עלון קבלת שבת | עלון בני ציון | עלון זה השער לה' | עלון טוב לחסות בה' | עלון לילדים

אהובה קליין: האם יעקב גילה לבניו את אחרית הימים | פרשת ויחי- מהו הסתום ומהו הגלוי בפרשה? | יעקב בערוב ימיו |זבולון וברכתו/שיר מאת: אהובה קליין © | פרשת ויחי- מה הקשר בין החוכמה לכסף?

פרשת ויחי-מדוע ביקש יעקב להיקבר בארץ ישראל?

|

יעקב ומשאלתו/שיר מאת: אהובה קליין ©

יעקב מברך את בניו:"ויקרא יעקב אל בניו ויאמר: האספו ואגידה לכם..."
[בראשית מ"ט,א]
ציירה: אהובה קליין (c) [שמן על בד]

ציורי תנ"ך/ סמל שבט יהודה/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]

ציורי תנ"ך/ שבט זבולון/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]

ציורי תנ"ך/יעקב משתחווה על-ראש המיטה/ציירה: אהובה קליין ©[שמן על בד]

"ויאמר השבעה לי וישבע לו וישתחו ישראל על-ראש המיטה"[בראשית מ"ז,ל"א]

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב שמריהו יוסף חיים בן פעשא מרים, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20299907

אתר השבת


מאמרים אחרונים