movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

דבר החסידות – פרשת ראה

ב"ה

דבר החסידות – פרשת ראה

 

פשט ברש"י

 

מכיוון שחודש אלול טרם נכנס, אפשר לפתוח ב"שיחת חולין":

פעם בפרוס חודש אלול העיר אב את בנו בהשכמה, באומרו:

-          כיצד אתה ממשיך לישון, הלוא אפילו הדגים בים כבר רועדים!

-         השיב הבן, תוך כדי שהתהפך לצד השני: "אילו היו הדגים נכנסים אל תחת השמיכה – גם הם לא היו רועדים כל כך"...

 

~~~

מהפסוק (יב, ג-ד) "ונתצתם את מזבחותם . . ואיבדתם את שמם מן המקום ההוא. לא תעשון כן לה' אלקיכם" – למדים חז"ל (בספרי) והובא ברש"י: "אזהרה למוחק את השם ולנותץ אבן מן המזבח או מן העזרה. אמר רבי ישמעאל: וכי תעלה על דעתך שישראל נותצין את המזבחות? אלא, שלא תעשו כמעשיהם ויגרמו עוונותיכם למקדש אבותיכם שיחרב".

הקשו מפרשי רש"י*: מדוע תמה רבי ישמעאל רק על החלק השני – "שישראל נותצין את המזבחות", ואינו מקשה על החלק הראשון – "וכי תעלה על דעתך שישראל מוחקין את השם?"?

ויש ליישב בפשטות:

בנוגע למחיקת השם – אין הדבר בגדר תמיהה גדולה כל כך, מכיוון שמצינו מצב (לצורך השקיית סוטה) שלא זו בלבד שמותר למחוק את השם, אלא שזו אף מצווה. לכן מביע רבי ישמעאל את תמיהתו רק לגבי נתיצת המזבחות.

 

·         

באותה הזדמנות יישב הרבי דיוק נוסף בפירש"י זה:

בספרי כאן, שהוא המקור לדברי רש"י, מסיים רבי ישמעאל "ויגרמו עוונותיכם . . למקדש אבותנו שיחרב". מדוע אם כן משנה רש"י וכותב "למקדש אבותיכם שיחרב"?

והרבי מבאר:

דברים אלה נאמרו ע"י משה רבינו לבני דורו, הדור שעמד להיכנס לארץ. ומכך מובן ש"מקדש אבותיכם" אינו מתייחס לבית המקדש שעתיד להיבנות דורות רבים לאחר מכן אלא למשכן.

ולכן מובן הלשון "אבותיכם" – כי את המשכן בנו יוצאי מצרים, שהם האבות של אלה שנכנסו לארץ. ולא מתאים לומר "אבותינו" כי אבותיו של משה רבינו לא בנו את המשכן, כמובן.

משא"כ הספרי מדבר אל עם ישראל בכללות הדורות, ואז מתאים לקרוא לבית המקדש בשם "מקדש אבותינו".

 

שבת שלום וחודש טוב!

כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה!

 

מבוסס על: שיחת ש"פ ראה תשל"ו. העיבוד בסיוע "המאור שבתורה – ביאורי החומש" דברים (הוצ' היכל מנחם תשע"ג) עמ' קנז-ט.

 

______________

*)  רא"ם, גור אריה, ועוד.

 

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב דב בן שושנה (קוק) שליט"א, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א הרב נחום אליעזר בן שרה מרים (רבינוביץ) שליט"א הדס בת אורה לרפואה שלמה, יוסף מרדכי בן תהילה שמחה לרפואה שלמה, נחום אלימלך בן זהבה רבקה לרפואה שלמה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19462101

אתר השבת


מאמרים אחרונים