movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home פרשת השבוע וורט לשבת - הרב אברהם חיים זילבר שליט"א דבר החסידות – פרשת ויחי - רצונה האמיתי של אמא

דבר החסידות – פרשת ויחי - רצונה האמיתי של אמא

ב"ה      

דבר החסידות – פרשת ויחי

 

רצונה האמיתי של אמא

 

מספרים, שפעם הגיע האדמו"ר רבי דוד'ל מלעלוב לקבר רחל לשפוך את לבו, ולתדהמתו ראה שם יהודי הסועד את לבו בסמוך לציון. כאב לו הדבר והעיר ליהודי שלא מקובל לאכול מול הציון הקדוש.

נענה היהודי הפשוט ואמר: "אמא נהנית לראות, שבנה אוכל טוב".

הרבי נהנה מאוד מהתשובה ומאז היתה שגורה על לשונו.

לימים נהג נכדו, רבי משה מרדכי זצ"ל, לערוך שולחן לחסידיו מידי שנה בשנה בי"א מרחשוון, בו היה חוזר על אמרתו של היהודי הפשוט, ששמע מזקנו: "א מאמע האט ליב צו זעהן אז איהר קינד עסט אפ"...

(מפי חסידי לעלוב)

 

~~~

בפרשתנו (מח, ז), אומר יעקב ליוסף: "ואני בבואי מפדן, מתה עלי רחל בדרך . . ואקברה שם בדרך אפרת היא בית לחם".

מפרש רש"י: "ואף על פי שאני מטריח עליך להוליכני להקבר בארץ כנען, ולא כך עשיתי לאמך . . וידעתי שיש בלבך עלי, אבל דע לך שע"פ הדיבור קברתיה שם שתהא לעזרה לבניה; כשיגלה אותם נבוזראדן והיו עוברים דרך שם – יצאת רחל על קברה ובוכה ומבקשת עליהם רחמים, שנאמר (ירמיהו לא, יד-טז) "קול ברמה נשמע וגו'" והקב"ה משיבה "יש שכר לפעולתך נאום ה' וגו' ושבו בנים לגבולם"".

ותמוה:

א)    מדוע לא פירש רש"י את דברי יעקב בפשטות – שמכיוון שרחל מתה בדרך לא יכל לקוברה במערת המכפלה, כפי שפירשו כמה ממפרשי המקרא*, ולמה עזב רש"י את דרך הפשט ונקט בדברי אגדה(שרחל עתידה לעזור לבניה) שאינם מרומזים כלל בפסוק?

ב)    גם יש לדייק בלשון רש"י בתשובת הקב"ה לרחל; "יש שכר לפעולתך נאום ה' וגו' ושבו בנים לגבולם", שלכאורה, לא מבואר כאן איזו פעולה עשתה רחל (רק שהיא "מבקשת עליהם רחמים")**, והיה מתאים יותר להביא את הפסוק השני: "ויש תקוה לאחריתך נאום ה' [שאליו צמודים המילים:] ושבו בנים לגבולם"!

ויש לומר הביאור בזה:

הטעם שיעקב סיפר דווקא עכשיו ליוסף מדוע לא קבר את רחל במערת המכפלה – הוא מכיוון שעכשיו הוא מבקש ממנו לטרוח ולנשאו לארץ כנען, לכן זה עלול לגרום ליוסף תרעומת על שלא עשה טרחה זו לאמו.

אבל הדבר תמוה: שהרי הדבר נראה כרגש של נקמה ח"ו – שעד עכשיו לא היתה ליוסף תרעומת על כך, ורק כאשר מבקש להוליכו לארץ כנען אז יתעורר אצלו כעס על יעקב – האם חלילה חשד יעקב את יוסף בכך?

לכן מפרש רש"י את הפסוק בדרך אחרת:

שוודאי ליוסף לא היתה טענה על אביו, והבין שיעקב היה עושה כל מאמץ לקבור את רחל במערת המכפלה, ביודעו גודל אהבתו אליה. אלא שעדיין נשאר לו כאב בלב ("יש בלבך עלי"***) מדוע נגרע חלקה של אמו ולא זכתה להקבר במערת המכפלה? וכאב זה החריף כאשר יעקב ביקש שישאו אותו לארץ כנען ע"מ להיקבר במערה, שזה מראה את גודל המעלה בקבורה שם.

ועל כך אמר לו יעקב "שעל פי הדבור קברתיה שם שתהא לעזרה לבניה"; היינו שבזה שנקברה בדרך לא נגרעמרחל בשביל טובת בניה, אלא אדרבה! כיון שזהו גאולת בניה של רחל הרי זה אושרה וטובתה של רחל והיא בוודאי היתה מסכימה לכך ואף דורשת את זה.

[וזה יש בו להסיר את הכאב מלבו של יוסף, משא"כ לפירושים האחרים שיעקב רק מתנצל ומסביר מדוע לא קבר אותה שם – זה לא מרפא את הצער על אי-קבורתה במערה]

על פי זה יש לפרש, שתשובת הקב"ה "יש שכר לפעולתך" – ואינו מזכיר שום פעולה – כוונתו לזה גופאשנקברה בדרך, כי זה שהקב"ה ציווה את יעקב לעשות כן הוא משום שזהו רצונה וחפצה של רחל, להיות לעזרה לבניה, ועל כך לבד מגיע לה שכר של "ושבו בנים לגבולם"!

·         

לפי האמור יש לתרץ קושייה נוספת שהקשו מפרשים כאן:

מדוע אמר יעקב "ואני בבואי מפדן גו'" באמצע דבריו על אפרים ומנשה, ולא מיד בתחילת הפרשה, כשביקש מיוסף לקברו בא"י?

אלא, שבזה בא יעקב לרמז, שזוהי גם הסיבה מדוע "אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי" – בגלל מסירות נפשה של רחל, להיקבר בדרך אפרתה, כדי לבקש רחמים על בניה כאשר יגלו מארצם – לכן זכתה שנכדיה, שנולדו וגדלו "עד בואי אליך מצרימה" (רחוקים מיעקב אבינו), ייחשבו בדרגתם של בני יעקב עצמם – "לי הם"!

 

שבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק ל, ויחי שיחה א (עמ' 236 ואילך. השיחה בלה"ק במקור). העיבוד בסיוע "המאור שבתורה – ביאורי החומש" בראשית (הוצ' היכל מנחם תשע"ג) עמ' תרכג-ה.

 

______________

*)  כמו הרמב"ן: "מתה בדרך בפתע פתאום ולא יכול לקברה שם, כי איך יעזוב את בניו ואת מקנהו בדרך". או כדברי הספורנו: "כל כך גברה עלי טרדתי ואבלותי שלא עצרתי כח להוליכה כו'".

 

**)  ברש"י וברד"ק (בירמיהו שם) הובאו דברי המדרש, שפעולתה של רחל היא בכך שהכניסה צרתה (לאה) לביתה ומסרה לה הסימנים כו', וע"ז ענה לה הקב"ה "יש שכר לפעולתך", אבל בפרש"י כאן לא הזכיר זה כלל [אף שהזכיר המעשה בפ' ויצא (כט, כה) וגם שזוהי זכות שעמדה לה (שם ל, כב) אבל דוחק לומר של"פעולה" זו נתכוון רש"י כאן וסמך על פירושו דלעיל].

 

***)  ואף שהוא לא אשם, מ"מ חסרון זה ברחל בא על ידו. ולהעיר מתניא אגה"ק ריש סי' כה, וצע"ק.

 

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 17768817

אתר השבת