movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home הלכות שבת שאל את הרב שאלות בהלכה רבי אליעזר התנא הראשון המוזכר בש"ס

רבי אליעזר התנא הראשון המוזכר בש"ס

לכב' כת"ר שליט"א!

רציתי לשאול:

מדוע רבי אליעזר זכה להיות התנא הראשון שמוזכר בש"ס?

בברכות התורה –

מרדכי ציון

 

אין אתנו יודע עד מה, אך כמובן שאפשר לנחש תשובות רבות.

א)      מסר את נפשו על לימוד התורה באופן מיוחד, אחר שזנח את כל עשירות אביו הורקנוס, כמובא באדר"נ.

ב)      היה כידוע שמותי, ורבי רצה להראות שאעפ"כ מזכירו ראשונה בש"ס בגלל גדלותו העצומה והנודעת, כאשר רבי אליעזר כונה לעיתים בש"ס בשם  "רבי אליעזר הגדול", ותלמידיו פירשו  את הפסוק "צדק צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ אשר ה' אלהיך נותן לך", בפירוש: "מחפש את המשפט ההוגן, לך אחרי רבי אליעזר ללוד או אחרי רבן יוחנן בן זכאי לברור חיל"

ג)       בזוהר חדש (איכה יג) איתא שר"א היה גלגול של ראובן בכור ישראל, וא"כ לו זכות הבכורה.

ד)       ר"א העיד על עצמו כי: "מימי לא קדמני אדם בבית המדרש, ולא ישנתי בבית המדרש לא שינת קבע ולא שינת עראי, ולא הנחתי אדם בבית המדרש ויצאתי, ולא שחתי שיחת חולין, ולא אמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבי מעולם." (סוכה כ"ח, א), ונכתב עליו "דרש בדברים שלא שמעתן אוזן מעולם" (אבות דרבי נתן, פרק ו, פסקה ג).

בברכה

שמואל ברוך גנוט 

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, שולמית בת בת שבע לבשורות טובות, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 17986308

אתר השבת