movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

דבר החסידות – בין המצרים

ב"ה

דבר החסידות – בין המצרים

 

לא להסיח דעת מביהמ"ק

 

זמן קצר אחרי מלחמת ששת הימים ושחרור ירושלים, ביקר בארה"ב הרב משה אדלר, שכיהן סגן יו"ר המועצה הדתית בירושלים, ונפגש עם הרבי ביחידות.

הרבי שאל אותו היכן הוא גר, וענה שהוא גר ב"שיכון הרבנים" ברוממה. הרבי המשיך ושאל איפה הוא מתפלל בשבת, והוא ענה שהוא הולך להתפלל בכותל המערבי, כפי שנהגו אז רבים ללכת בשבת לכותל.

ואז הרבי שאל: "אתה הולך דרך הרחובות שרי ישראל ומלכי ישראל ודרך רחוב מאה שערים, או דרך הרחובות ירמיהו, בר אילן ושמואל הנביא"? הרב אדלר אמר שהוא הולך דרך רחוב מאה שערים עד הסוף.

מיד אמר לו הרבי: "דע לך, שעדיף לך ללכת דרך ירמיהו, בר אילן ושמואל הנביא ומשם דרך שער שכם לכותל. אמנם בהתחלה זו קצת עלייה, אבל בהמשך הדרך יותר קלה מהדרך שאתה הולך בה. תבדוק את זה ותראה".

הרב אדלר סיפר על כך בהתפעלות גדולה. זה הרי מדהים. הרבי מעולם לא ביקר בירושלים, או בארץ ישראל בכלל. איך הוא ידע לתאר בפירוט כזה את רחובות ירושלים, והכיר אותה טוב יותר ממי שישב וגר בעיר?

(מתוך ראיון עם הרב יהושע מנחם פאלק, לשעבר ח"כ וסגן ר"ע ירושלים, לעלון "קרוב אליך" שי"ל לש"ק קרח, ג' תמוז תשע"ח עמ' 16)

 

~~~

[בימים אלה, בין המצרים, בהם אנו מתאבלים על חורבן ביהמ"ק, עורר הרבי כמה פעמים לעסוק ב"תורת הבית" – הלכות בית הבחירה להרמב"ם וכו', ע"פ מה שנאמר בתנחומא (צו, יד): "לך אמור להם שיתעסקו לקרות צורת הבית בתורה, ואני מעלה עליהם כאילו הם עוסקים בבנין הבית" – ראה גם 'דבר החסידות' פינחס תשע"ב – בתחתית המייל].

כתב הרמב"ם, בהלכות בית הבחירה (ריש פ"ח) "שמירת המקדש מצוות עשה. ואעפ"י שאין שם פחד מאויבים ולא מליסטים, שאין שמירתו אלא כבוד לו – אינו דומה פלטרין שיש עליו שומרין לפלטרין שאין עליו שומרין". וממשיך "ושמירה זו מצוותה כל הלילה, והשומרים הם הכהנים והלויים".

וצריך להבין:

א)    מכיוון שלדעת הרמב"ם שמירת המקדש היא מטעם כבוד המקדש (אינו דומה פלטרין שיש עליו שומרין כו') – מדוע נוהגת מצווה זו רק בלילה, הרי כבוד המקדש צריך להיות גם ביום, (וכדעת הראב"ד ועוד שמצוות שמירתו "כל היום וכל הלילה") ואדרבה, ביום שייך עוד יותר הטעם של כבוד, שאז נכנסים ויוצאים בו העם?

ב)    במשנה, נשנתה מצווה זו של שמירת המקדש פעמיים: בריש מסכת תמיד: "בשלשה מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש והלויים באחד ועשרים מקום", ובריש מסכת מדות חזרה ונשנתה אותה משנה עוה"פ.

ולכאורה, אם השמירה היא רק מטעם כבוד המקדש (כדברי הרמב"ם) – הרי זה שייך רק למסכת מדות, הדנה בהלכות ומדות בית המקדש עצמו, ומה טעם נשנתה גם במסכת תמיד, הדנה בסדר עבודת הכהנים*?

יש מתרצים** מדוע אין שמירת המקדש ביום – כי מטעם כבוד אין צורך ביום, כי ע"י הליכת הכהנים אנה ואנה כולו אומר כבוד, אבל בלילה שאין בו עבודה, צריך להראות כבוד וגדולה ע"י השמירה.

אבל עדיין צריך ביאור: מה עניינו של כבוד זה, שנפעל על ידי הליכת הכהנים בעבודתם, ואיך זה משלים את עניין השמירה?

ויש לבאר, ע"פ מה שכתב הרא"ש (ריש מס' תמיד) "כבוד המקדש שלא יסיחו דעתם ממנו לא ביום ולא בלילה". ועל פי זה, שעניין הכבוד הוא העדר היסח הדעת, הרי ביום היו הכהנים עובדים בביהמ"ק, מתחיל מעבודת התמיד בבוקר כשהאיר פני המזרח, והקרבנות צריכים כוונה ["ולשם ששה דברים הזבח נזבח כו' – זבחים מו, ב] – הרי פשיטא שכשהכהנים בעבודתם זהו היפך היסח הדעת מהמקדש! ורק בלילה, שאין עבודה בביהמ"ק, נצטוו בשמירתו "שלא יסיחו דעתם ממנו".

על פי זה מובנת גם השייכות של מצוות שמירת המקדש למסכת תמיד – שמטעם זה נשנית מצווה זו בתחילתה – כי תוכן שמירה זו (כבוד המקדש, כדעת הרמב"ם) נעשית על ידי עבודת התמיד ועבודת הכהנים בביהמ"ק.

 

שבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק יג, קרח שיחה ב (עמ' 56 ואילך. השיחה בלה"ק במקור. נדפסה ג"כ, בשינויים קלים, ב"חידושים וביאורים בהלכות בית הבחירה" עמ' קיג ואילך). כתבתי תמצית מהשיחה לפי עניות הבנתי, וחסרים כאן חלקים עיקריים מהביאור. לנושא בשלמותו – כולל ליבון השיטות והסברות השונות בנידון – יש לעיין במקור. על דיון נוסף הקשור לנושא – שמירת המקדש בזמן הזה – דיבר הרבי בארוכה במ"א, ובל"נ נכתוב בזה בהזדמנות הבאה.

 

______________

*)  כלומר: מצוות שמירת המקדש יש לבארה בב' אופנים: א) שהיא פרט בענייני בית המקדש. ב) שהיא פרט בעבודת* הכהנים והלוים שעליהם לשמור את ביהמ"ק. ובסגנון אחר: א) זהו פרט ב'חפצא' של ביהמ"ק שהמקדש צ"ל נשמר. ב) זהו חובת 'גברא': חלק מעבודת הכהנים והלויים.

ולפי זה היה אפשר לבאר מדוע נאמרה משנה זו פעמיים, כי שני האופנים הם אמת, ולכן נשנתה: א) בראש מסכת מדות, כחלק ממצוות ביהמ"ק – כבוד המקדש. ב) בראש מסכת תמיד, כחלק (והתחלה) מעבודה היומית של הכהנים והלויים.

אבל לדעת הרמב"ם ש"אין שמירתו אלא כבוד לו" – אינו מובן מדוע פותחת מסכת תמיד – שעניינה העבודה בביהמ"ק – במצוות השמירה, השייכת ל'חפצא' של ביהמ"ק?

 

**) תפא"י ריש תמיד. ועד"ז כתב באורות המצוות מצוה שפח (הובא במשכנות לאביר יעקב שם סי' יו"ד (ה, סע"א ואילך)). ועוד.

_____________

*) ראה שקו"ט אם מצות שמירה חשוב עבודה או לא באבני נזר יו"ד סתמ"ט. בארוכה בס' משכנות לאביר יעקב (להרהמ"מ גלבשטיין) ח"א. ובצפע"נ (להרגצובי) בכ"מ – ראה צפע"נ עה"ת ר"פ נשא (ד, לז. מה) ובהמובא בהערות שם. אמבוהא דספרי לספרי זוטא ריש פ' קרח סק"ו.

 

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב דוד בן מרגלית שליט"א, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20488035

אתר השבת


מאמרים אחרונים