movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

דבר החסידות – פרשת חוקת

ב"ה

דבר החסידות – פרשת חוקת

 

החטא וכפרתו

 

שח כ"ק האדמו"ר מטולנא שליט"א:

סיפרה לי בתי, בשם אחיין שלה (ואימתתי אצלו את הסיפור לכל פרטיו):

החורף בעת טיסתי לארה"ב, פגשתי בטיסה יהודי שטס עם שני בניו. לאחר ברכת שלום, שמעתי ממנו סיפור מדהים ומפעים:

מסתבר שהאברך, בן ישיבה ליטאי מקריית ספר, היה נשוי למשך עשר שנים ללא ילדים. במשך הזמן גם התערער שלום-הבית בין בני הזוג. כאשר "הגיעו מים עד נפש" פנה האברך לראש-הכולל שלו, לבקשת עצה.

הרב חקר את המצב לאשורו, והגיע למסקנה כי אין מנוס מלפרק את החבילה. ואכן, באותו ערב, החל האברך לשוחח עם זוגתו ולשכנע אותה שלטובת שניהם אולי עדיף להם להתגרש.

באותו לילה, בשעה 2, העירה אותו אשתו כולה רועדת, וסיפרה שהרבי מליובאוויטש הגיע אליה בחלום ואמר לה שהוא רואה שיש דיבורים על גירושין. ולכן שתאמר לבעלה, שהמאורעות שקורים להם הם מכיון שכשהיה בחור בישיבת פוניבז', בשנת תשמ"ט (בזמן המחלוקת הידועה), דיבר ולעג עלי ועל החסידים שלי, ולכן כדאי שיתייעץ עם הרב שלו איך לתקן את זה.

הבעל כעס על אשתו שמעירה אותו על 'דברי חלומות', אולם לאחר כשעה היה זה הוא שהעיר את אשתו וסיפר לה בהתרגשות שהוא חווה כרגע את אותו החלום בדיוק...

למחרת, התייצב האברך לפני רבו ושח לפניו את דבר החלום, בהוסיפו שבבחרותו אכן היה ממובילי המאבק נגד חב"ד בקרב תלמידי פוניבז' (והוסיף לתאר מעשי נבלה נגד הרבי, שאין ראוי להעלותם על הכתב). הרב אמר שאם אכן כך – עליו לעשות את מה שכתוב בהלכה: ללכת לציון עם מניין ולבקש מחילה. אולם, הוסיף הרב, אני מייעץ לך שלא תאסוף מניין של חב"דניקים, כי הרי המתוודה צריך לפרוט החטא, ואם הם ישמעו את מה שעשית נגד הרבי – יעיפו אותך לכל הרוחות.

והיהודי מסיים את סיפורו: לא התעצלתי, טסתי לניו-יורק, שם אספתי מניין בעזרת גיסי שהוא ראש-כולל שם ונסעתי איתם לציון וביקשתי מחילה. וראה זה פלא! בדיוק לתקופת השנה נולדו לי תאומים, והנה – אלה הילדים, שאני לוקח אותם לכבוד יום הולדתם להשתטח על הציון, וגם להזהירם שלא לדבר סרה על צדיקים...

 

(שמעתי בהתוועדות בש"ק יום ההילולא מפי הרה"ח ובעל-שמועה הרב ירחמיאל טיליס, אח"כ שלח לי ידיד הקלטה של האדמו"ר מספר את הסיפור באחד הכנסים דהאי שתא – תשע"ח)

 

~~~

בפרשתנו (כא, ה-ט) מסופר, שהעם דיבר באלקים ובמשה והקב"ה שילח בהם את הנחשים השרפים, ואז בא העם אל משה ואמר "חטאנו כי דברנו בה' ובך". ואמר הקב"ה למשה "עשה לך שרף וגו'". ואכן "ויעש משה נחש נחושת וישימהו על הנס, והיה אם נשך הנחש את איש – והביט אל נחש הנחושת וחי".

מפרש רש"י "נחש נחשת – לא נאמר לו לעשותו של נחשת, אלא אמר משה: הקב"ה קוראו נחש, ואני אעשנו של נחשת, לשון נופל על לשון".

ותמוה (כפי שמקשה הרמב"ן ועוד): מה פירוש "הקב"ה קוראו נחש"? הרי מפורש בפסוק "עשה לך שרף" ובכלל לא מוזכר נחש בדברי הקב"ה!

מבאר הרבי:

מצינו בכמה מקומות*, שהתורה לא תמיד מפרטת את כל דברי הקב"ה, אלא מביאה את הדברים בקיצור ורק אח"כ מפורטים פרטי הציווי. וגם כאן, מסתבר לומר, בפשוטם של דברי רש"י, שבציוויו של הקב"ה למשה אמר לו לעשות "נחש שרף", היינו נחש שנקרא 'שרף' – כפי שנאמר בעונש "וישלח ה' בעם את הנחשים השרפים" – אלא שהתורה קיצרה וכתבה "שרף", אבל משה שמע שהקב"ה קוראו נחש.

אבל עדיין צריך להבין, מהו אכן הטעם הפנימי לכך שהתורה השמיטה תיבת 'נחש' וכתבה רק 'שרף', למרות שהקב"ה אמר 'נחש שרף'?

ויש לבאר, ע"פ מארז"ל (יל"ש תהלים רמז תשב) "שאלו לתורה: חוטא מה עונשו? אמרה להם: יביא אשם ויתכפר לו, שאלו לקב"ה: חוטא מה עונשו? אמר להם יעשה תשובה ויתכפר לו". שיש להקשות בזה – הרי גם לפי התורה יש לעשות תשובה ורק אז האשם מכפר, ומהו החידוש בדברי הקב"ה?

ומבאר בזה אדמו"ר הצמח-צדק (אוה"ת יוכ"פ ס"ע א'תקנז ואילך), שעל פי מענה התורה – מועילה התשובה שהזדונות נעשים כשגגות, ולא שיתכפרו לגמרי, ולכן צריך להביא קרבן אשם, וזהו החידוש במענה הקב"ה – שהתשובה מכפרת גם על הזדונות, ועד שנעשים כזכיות.

והטעם לזה: מצד התורה יש מדידה ושיעור לכל דבר, ולכן אי אפשר ע"י תשובה לכפר לגמרי על זדונות. אבל הקב"ה הוא בלי גבול בתכלית כי "מי יאמר לו מה תעשה", "ורבו פשעיך מה תעשה לו" – ולכן (ע"י התשובה) יכולים גם הזדונות להפוך לזכיות.

ועפ"ז מובן גם לענייננו:

הנחש הוא מקור הרע והמיתה בעולם [כידוע שאפילו אלו הארבעה שלא היה בהם חטא "בעטיו של נחש מתו" – שבת נה, ב], ולכן, מצד התורה בלתי אפשרי שהנחש עצמו יביא לחיים (היינו שזדונות יהפכו לזכיות), ולכן לא הוזכר כאן בתורה 'נחש' אלא 'שרף'. אבל רש"י כותב שהקב"ה קוראו נחש, כי בכוחו של הקב"ה הבלי-גבול אפשר להפוך גם את ה'נחש ממית' שיהיה 'נחש מחיה'.

 

שבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק יג, חוקת שיחה ב (עמ' 71 ואילך. השיחה בלה"ק במקור). העיבוד בסיוע "המאור שבתורה – ביאורי החומש" במדבר (הוצ' היכל מנחם תשע"ג) עמ' שמב-ה. וראה בפנים ביאור רחב על כל סיפור המעשה ודברי רש"י כאן וסדר דבריו ששינה מסדר הכתוב – ע"ש ותמצא טוב.

 

______________

*)  ראה רמב"ן קרח טז, ח (ב"ויש אומרים"): "וכבר הראיתיך כי במקומות רבים פעם יאריך בדיבור השם אל משה ויקצר בספור משה, ופעם יעשה בהפך, ולפעמים לא יזכיר האחד כלל", ומביא דוגמא מסיפור בני גד ובני ראובן שמשה צוה אותם והתנה עימם כו' ואח"כ נאמר "את אשר דבר ה'לעבדיך כן נעשה" ולא מצינו בכתוב שצוה לו הקב"ה כלום. וראה ג"כ פירש"י בראשית ד, טו.

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה, רפאל מאיר צבי בן ברכה בריינדל בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת יריב, שושי, יעקב, עטרת, איילה, מוריה, ידיד ואביגיל עטר ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 17167723

אתר השבת