movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

דבר החסידות – פרשת בחוקותי

דבר החסידות – פרשת בחוקותי

 

ערכו של זקֵן

 

בישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש, שימש כמשפיע הרה"ח ר' מיכאל בלינר מנעוול.

מסופר, שכאשר קפצה עליו הזיקנה והוא נחלש – נכנס מנהל משרד הישיבה ר' לייזר קפלן לאדמו"ר הרש"ב, וביקש להפסיק להעביר לו את המשכורת בסך 5 רובלי כסף לשבוע.

השיבו אדמו"ר נ"ע: "שווה עבורי לשלם את הכסף הזה כדי שהבחורים של תומכי תמימים יביטו עליו, הוא 'ציור' של חסיד זקן..."

(ע"פ "לשמע אזן" (להרשנ"ז הלוי דוכמן), עמ' 151-2)

 

~~~

בפרשת ערכין (פרשתנו כז, ז) נאמר: "ואם מבן שישים שנה ומעלה, אם זכר – והיה ערכך חמשה עשר שקל, ולנקבה – עשרה שקלים".

מפרש רש"י (ע"פ ערכין יט, א): "כשמגיע לימי הזקנה – האשה קרובה להיחשב כאיש, לפיכך האיש פוחת בהזדקנו יותר משליש בערכו, והאשה אינה פוחתת אלא שליש בערכה; דאמרי אינשי: "סבא בביתא – פחא בביתא, סבתא בביתא – סימא בביתא וסימנא טבא בביתא".

וקשה להבין:

א)    אם אמנם האיש נחשב בימי זקנתו ל"פחא", שפירושו "פח ומוקש" (כפירוש השפתי חכמים כאן*) – היה מן הראוי שלא יהיה לו ערך כספי כלל, כי איזה ערך יש לפח?

ב)    יתרה מזו: גם אחרי מה ש"אמרי אינשי" שסבא (אדם זקן) הוא פח ומוקש ואילו סבתא היא סימא (אוצר) וסימן טוב – עדיין הערך של ה"סבא" הוא גדול יותר (למרות שהפער ביניהם הצטמצם); שהוא חמשה עשר שקל, ואילו ה"סבתא" היא עשרה שקלים! ומדוע?

אלא, מבאר הרבי, הדבר מיושב מדיוק לשונו הזהב של רש"י:

רש"י כותב "סבא בביתא פחא בביתא", כלומר, החסרון של אדם זקן הוא בענייני ניהול הבית, שבזה יש יתרון לאשה, שהסבתא מביאה ברכה לבית ("סימא בביתא כו'")**, משא"כ סבא היושב בבית כל היום – אז הרי זה "פחא בביתא".

אבל כאשר הוא יושב בביהכנ"ס וביהמ"ד או עוסק בענייני ציבור, על אחת כמה וכמה כשמוטלת עליו משרה כמו רבנות, דיינות וכיו"ב – הרי אדרבה בזה גדלה מעלתו בתור זקן, כמאמר המשנה (סוף מס' קינים) "זקני תורה . . כל זמן שמזקינין דעתן מתיישבת עליהן שנאמר בישישים חכמה ואורך ימים תבונה".

 

שבת שלום!

 

מבוסס על: שיחת מוצש"ק פ' בחוקותי ה'תשל"ח (לפני ארבעים שנה). העיבוד בסיוע "המאור שבתורה – ביאורי החומש" ויקרא (הוצ' היכל מנחם תשע"ג) עמ' תכב.

 

______________

*)  ובפירש"י ערכין יט, א: פאחא – שבר שאינו אלא למשא. ל"א פחחא גרסינן – לשון ערום ועריה, דמתרגמינן לערום פחיח בתרגום של נביאים (יחזקאל טז).

 

*)  בפירש"י שם: סימא – מטמון. שיכולה לטרוח ולעשות מלאכה בזקנותה.

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נועה בת תמר, יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19986541

אתר השבת


מאמרים אחרונים