movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

דבר החסידות – פרשת ויקרא

ב

דבר החסידות – פרשת ויקרא

 

להבין עניין העופות

 

מסופר על הרה"ק רבי זושא מאניפולי, שפעם נשא רגליו לקבץ מעות עבור פדיון שבויים, ובא למלון אחד ובעל הבית לא היה בביתו, וראה הצדיק שם קן ציפורים, איך שהם ניצודים ורוצים לפרוח באויר העולם כטבעם להיות צפורי דרור.

נכמרו רחמיו עליהם ואמר: "אני מכתת רגלי להשיג מעות עבור פדיון שבויים, והנה אין פדיון שבויים גדול מזה להתיר הצפרים ממאסרם" ופתח הקן וברחו הציפורים לדרכם.

לאחר זמן הגיע בעל הבית ושאל "מי עשה את המעשה הרע הזה?" והראו לו על ר' זושא שהיה נראה בעיניהם כמשוגע. מיד גער בעה"ב ברבי זושא "אתה המשוגע, איך מלאך לבך לעשות המעשה הזה להבריח את הצפורים שלי" והכה אותו מכות אכזריות.

ברבות הימים ישבו האחים הצדיקים רבי אלימלך ורבי זושא, ובעת שנטלו ידיהם לסעודה עבר איזה עני וביקש פת לחם. לאחר שהלך אמר רבי זושא לאחיו: זהו בעל המלון שהכה אותי על ששחררתי את הצפורים שלו...

("סיפורים נוראים" להרב יעקב קיידנר, הובא גם ב"שיחת השבוע" גל' 983)

 

~~~

בפרשת עולת העוף (פרשתנו א, טו) נאמר: "ומלק את ראשו ממול ערפו ולא יבדיל". מפרש רש"י: "אין מליקה בכלי אלא בעצמו של כהן: קוצץ בצפרנו ממול העורף וחותך מפרקת עד שמגיע לסימנין וקוצצן".

נמצאנו למדים, שההבדל בין שחיטה (בבהמה) למליקה (בעוף) הוא בשתיים:

א)    שחיטה הוא בכלי, בסכין. ואילו מליקה היא "בעצמו של כהן", בצפרנו.

ב)    שחיטה היא בצוואר, בצד הפנים, ואילו מליקה היא בעורף, מאחור.

ביאור ההבדל ע"פ חסידות, ובהקדם:

בעלי החיים נחלקים באופן כללי לשלשה סוגים: בהמות, עופות ודגים. והם מקבילים לשלשת הסוגים של צדיקים, בינונים ורשעים:

הדגים – נמצאים תמיד במים, מקור חיותם, ו"מיד שפורשים מתים" (ברכות סא, ב), וזהו רמז לצדיקים הדבקים תמיד בבוראם, ב"מי הדעת הטהור" (רמב"ם סוף ספר טהרה).

הבהמות – הן גסות וחומריות, ואף אינן מסוגלות להגביה את עצמן ולהתרומם מעל הארץ, וזה מקביל לרשעים המונחים בארציות וחומריות ואינם מסוגלים להתנתק מהיצר הרע.

העופות – הם 'ממוצע' בין בהמה לדג: הבהמה נבראה מן העפר, הדג חי במים ואילו העוף נברא מן הרקק (רש"י בראשית ב, ח) שהוא מים ויבשה ביחד. ועוד זאת, שלמרות שהעוף חי על הארץ – ביכולתו להתרומם מעל הארץ*. ולכן הוא מקביל לבינוני; שאף שהרע אצלו בתקפו וגבורתו – הרי המוח שליט על הלב שלא להוציא תאוותו מן הכח אל הפועל, ועוד זאת שבשעת התפילה ביכולתו להתרומם לדרגה הדומה לצדיקים (כמבואר כל זה באריכות בתניא פי"ב-י"ג).

על פי זה מובן גם בנוגע לשחיטה:

דגים – אין צריכים שחיטה כלל אלא אסיפה. בעופות – יש פלוגתא והלכה שצריכים שחיטה, ובהמות – צריכות שחיטה מן התורה לכל הדעות (חולין כז, ב).

והעניין בעבודת ה': הצדיקים – אינם זקוקים ל'שחיטה' של הנפש הבהמית, אלא רק לאסוף את כוחות הנפש לתפילה. לאידך הבינונים וכ"ש הרשעים – צריכים 'שחיטה', כמארז"ל (חולין ל, ב) "אין ושחט אלא ומשך" – שעליהם למשוך את הנפש הבהמית שלהם, ולהעלותה מענייני עולם הזה לקדושה.

ובד"כ שחיטה היא מהצוואר, כיון שאצל יהודי בדרגה נמוכה, הן הרשע והן הבינוני, צריך העורף להישאר שלם, כי עיקר עבודתו הוא בקבלת עול וכפייה עצמית – שזה מסמל "קשה עורף" במובן החיובי**, ולכן כששוחטים ומעלים את הנפש הבהמית משאירים את העורף בשלמותו.

אבל בעולת העוף, הרומז לבינוני כאשר הוא בבית המקדש, הרי אז מאיר אצלו האור האלוקי בגלוי ואינו זקוק לקבלת עול ("עורף"( כדי לעבוד את ה' – אז: א) "ומלק את עורפו" ואילו צד הפנים, הפנימיות, נשאר בשלמותו. ב) המליקה נעשית "בעצמו של כהן", שלוחו של הקב"ה, ולא ע"י כלי, כיון שהוא מאוחד עם הקב"ה.

ומשחרב ביהמ"ק יש מעין זה בשעת התפילה ותלמוד תורה, שבית הכנסת ובית המדרש נקראו "מקדש מעט".

 

שבת שלום וחודש טוב!

 

מבוסס על: מכ' כ"ח תשרי וי"ב סיון תשג"ה (תש"ח) – לפני שבעים שנה, נד' בלקוטי שיחות חלק ד, ויקרא בהוספות (עמ' 1294-96. המכתבים בלה"ק במקור). העיבוד בסיוע "המאור שבתורה – ביאורי החומש" ויקרא (הוצ' היכל מנחם תשע"ג) עמ' יט-כא.

 

______________

*)  אלא שכאשר עף משך זמן הוא מתעייף וחייב לנוח בארץ (ראה ב"ר פל"ט, הובא בתוד"ה כנפיה שבת מט, א), וכן הוא בבינוני שאחר התפלה – הרע חוזר וניעור (תניא שם).

 

**)  בעניין "קשה עורף" למעליותא – ראה שמות רבה סוף פמ"ב. הובא בתורה אור מגילת אסתר קכג, סע"ב. לקו"ת בלק סז, ד. [שיחת כ"ח ניסן תנש"א הערה 53].

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב דוד בן מרגלית שליט"א, עזרא בן שמחה, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20529356

אתר השבת


מאמרים אחרונים