movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home פרשת השבוע וורט לשבת - הרב אברהם חיים זילבר שליט"א דבר החסידות – פרשת בשלח – י' שבט

דבר החסידות – פרשת בשלח – י' שבט

ב"ה

דבר החסידות – פרשת בשלח – י' שבט

 

אז ישיר משה, ישראל ויהושע...

 

סיפר המשפיע הרב שלמה זלמן לנדא, בנו של הגרמי"ל לנדא שליט"א, רבה של בני ברק:

בשנת תשמ"א זכיתי לנסוע לרבי לרגל י' שבט [יום הילולת הרבי הריי"צ ותחילת נשיאות הרבי].

בימים ההם נהגתי להסתובב בקביעות בבית הרפואה ולזכות יהודים ב"מבצע תפילין" ובשאר המבצעים, וכאשר אמרתי להם שאני נוסע לרבי – שלחו איתי הרבה מכתבים ע"מ להכניסם לקודש פנימה.

כשהגעתי ל-770 אחרי נסיעה ארוכה רציתי דבר ראשון למלא את השליחויות שהוטלו עלי ולהכניס את המכתבים לרבי, אבל אז ראיתי שחלקם כתובים בצורה מאוד לא ברורה וחלקם על דפים מקומטים וכדו' והחלטתי שזה לא מכובד להכניס את זה ככה לרבי אלא אשב ואעתיק הכל מחדש על דפים לבנים ונקיים.

אולם אז נזכרתי שטרם השלמתי את החת"ת של היום, היה זה בדיוק יום רביעי פ' בשלח שהחומש בו ארוך במיוחד. אבל במחשבה שניה אמרתי: מה אשמים כל אותם יהודים שמכתביהם יתעכבו יום נוסף? קודם אעתיק את המכתבים ואכניסם לרבי בטרם יעזוב את 770 ואז אלמד חת"ת.

כאשר סיימתי לאחר עבודה מאומצת להעתיק את הכל – הכנסתי את הדפים למזכירות, אולם כשהתחלתי ללמוד חת"ת השתלטה עלי עייפות כבדה ובטרם הספקתי לסיים נרדמתי על הספסל... ויהי ערב ויהי בוקר!

עוד לפני תפלת שחרית – אומר לי אחי שהמזכיר הרב גרונר מחפש אותי. רצתי מיד למזכירות והוא מסר לי את מענה הרבי. על הדף הי' כתוב בכתב יד קדשו של הרבי:

חת"ת?

[יש לציין שהרבי עורר כמה פעמים בקשר ליום ההילולא להתחזק בשיעורים שייסד הרבי הריי"צ: חומש, תהילים ותניא היומיים]

 

(שמעתי מבעל המעשה, שסיפרו בביתי לפני מספר שנים)

 

~~~

על הפסוק בתחילת השירה (פרשתנו טו, א): "אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה' ויאמרו לאמר גו'" מפרש רש"י: "אז כשראה הנס, עלה בלבו שישיר שירה וכן "אז ידבר יהושע" . . וכן עשה: "ויאמרו לאמר אשירה לה'". וכן ביהושע כשראה הנס, אמר לו לבו שידבר. וכן שירת הבאר שפתח בה "אז ישיר ישראל"..." ואח"כ ממשיך: "זהו לישב פשוטו, אבל מדרשו: אמרו רז"ל מכאן רמז לתחיית המתים מן התורה וכן בכולן...".

כלומר, לרש"י היה קשה כאן: מהו כפל הלשון "אז ישיר משה ובני ישראל" ואח"כ שוב "ויאמרו לאמר אשירה לה'", ולכן פירש שהמשמעות של "אז ישיר" הוא שעלה בלבו לשיר, ואח"כ מספר הפסוק שהוא אכן שר בפועל.

אבל אם כן קשה, מדוע אין רש"י מסתפק בכך ומוסיף את פירוש המדרש "מכאן רמז לתחיית המתים מן התורה", והרי ידוע שכאשר רש"י מביא מדרש – הרי בגלל קושי מסויים שהיה לו בפשט, שהמדרש מיישב קושי זה*. ומהו הקושי כאן?

מבאר הרבי:

הקושי בפירוש הראשון הוא: מה החידוש בכך שמתחילה "עלה בלבו שישיר שירה" ואח"כ עשה כן בפועל, הרי כך נוהג כל אדם שבתחילה חושב לעשות את הדבר ואח"כ עושה כן בפועל [ולדוגמא: כאשר פרעה שילח את העם, הרי בוודאי זה הגיע ע"י שחשב והתבונן שקיבל כמה מכות עד למכת בכורות ואז החליט לשלחם. ובכל זאת לא נאמר (בתחילת פרשתינו) "אזישלח פרעה את העם" ואח"כ "וישלח"!].

ולכן מוסיף רש"י שכאן יש עניין נוסף: ש"אז" הוא לשון עתיד – שיבוא יום, בתחיית המתים, ומשה ישיר את השירה הזאת עם בני ישראל. ובפשטות – מכיון שמזכירים יציאת מצרים בכל דור ובכל יום, גם לימות המשיח (ברכות פ"א מ"ה) הרי מובן שגם לעת"ל ישירו משה ובני ישראל את שירת הים!

*

לאחר מכן מוסיף רש"י "וכן בכולן", והכוונה: שגם "אז ישיר ישראל" (שירת הבאר), וכן "אז ידבר יהושע" יהיו לעתיד לבוא.

וצריך להבין, מהי הסיבה לכך שתחיית המתים נרמזת דווקא בשלשה פסוקים אלו –"אז ישיר משה", "אז ישיר ישראל" ו"אז ידבר יהושע"?

מבאר הרבי:

"אז ישיר משה" – על משה רבינו אמרו רז"ל (סוטה יג, ב) "לא מת משה", כלומר חייו של משה – גם החיים הגשמיים – היו רוחניים במהותם, ולכן גם לאחר הסתלקותו, כל עוד נמשכים חייו הרוחניים של הצדיק – נחשב הדבר כאילו הוא חי בגשמיות.

ולכן למדים תחיית המתים מ"אז ישיר משה"; כי תחה"מ באה מכוחו של משה – שכן חייו הרוחניים משפיעים גם על הגוף הגשמי שמיתתו אינה מיתה אמיתית ולכן הוא יכול לשוב לתחייה.

"אז ישיר ישראל" – אמנם "לא מת משה" נאמר בעיקרו על צדיקים כמשה רבינו, אבל משה רבינו אינו שומר כח זה לעצמו אלא 'מזכה' בו את כל בני ישראל – שגם הם יקומו בתחיית המתים.

"אז ידבר יהושע" – בכדי שעניין זה יומשך ממשה לבנ"י זה צריך לעבור ע"י יהושע, שהרי "משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע", וכמאמר הגמרא (ב"ב עה, א) "פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה" – שהכח של משה עובר דרך יהושע "משרת משה" ומגיע לכל בנ"י.

*

וע"י האמונה במשה רבינו, וברועי ישראל שבכל דור ודור, כדברי המכילתא עה"פ "ויאמינו בה' ובמשה עבדו" – "כל מי שמאמין ברועה נאמן כאילו מאמין במי שאמר והיה העולם", ועד לדורנו כ"ק אדמו"ר (הריי"צ) בעל ההילולא – ניתן הכח לכל אחד ואחד שיוכל להיות אצלו העניין דתחיית המתים, כידוע הפתגם שלו** בעניין "זוטי דאית בכו מחיה מתים" (ע"ז י, ב).

החל מעניין 'תחיית המתים' ברוחניות, ש"מאן דנפיל מדרגיה איקרי מית" (זח"ג קלה, ב), ועד לתחיית המתים כפשוטו, שיקויים היעוד ד"הקיצו ורננו שוכני עפר" והוא – בעל ההילולא – בראשם ובקרוב ממש.

 

שבת שלום!

 

מבוסס על: התוועדות ש"פ בשלח, י"א שבט ה'תשל"א סעיף ו' ואילך. י"ל השבוע ע"י ועד הנחות בלה"ק לקראת ש"פ בשלח, י"א שבט ה'תשע"ח. וע"ש דיוקים רבים וביאורים נוספים בפירש"י זה. כאן הובאו רק 2 נקודות מתוכם. עיבוד הנקודה השני' בסיוע "המאור שבתורה – ביאורי החומש" שמות (הוצ' היכל מנחם תשע"ג) עמ' רנד-ה.

לקבלת השיחה בשלמותה וכן את כל ההתוועדויות משנת תשל"א ישירות למייל מידי שבוע – יש לבקש במייל  " target="_blank"> כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת , וישלחו לכם בשמחה.

______________

*) כדברי רש"י (בראשית ג, ח ועוד) "אני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא", ולכן גם כאשר רש"י מביא פירוש ממדרש הרי זה צריך להיות שייךלפשוטו של מקרא, כפי שרש"י כותב (שם) "ויש מדרשי אגדה רבים" אבל אינו מביאם בפירושו כי אינם שייכים לפשוטו של מקרא.

 

**) ספר השיחות ה'תש"ג עמ' 99. וראה התוועדות כ' מנ"א ה'שי"ת (תו"מ ח"א עמ' 166) וזל"ק:

"הרבי נותן כח לכל החסידים והמקושרים שבכל מקום שבו נמצאים יוכלו למלא את התפקיד והשליחות לעשות מגשמיות רוחניות, וכן לפעול על הזולת ולעשות ממנו אדם חדש.

הרבי אמר שיכולים לומר המאמר "זוטרא דבכו מחי' מתים" על החסידים של אדמו"ר הזקן. וכיון שאין לעשות חילוקים בין רבותינו נשיאינו, הרי, החסידים של הרבי, ואפילו "זוטרא דבכו", קיבלו מהרבי את הכח להחיות מתים ולהוליד אדם חדש.

מבלי הבט על מעמדו ומצבו הקודם, הרי, ע"י ראייתו של הרבי שהסתכל עליו ("דער רבי האָט אויף אים אַ קוק געגעבן"), נתן לו את הכח להוליד אדם חדש."

 

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19755941

אתר השבת


מאמרים אחרונים