movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

דבר החסידות – פרשת ויחי

ב"ה

דבר החסידות – פרשת ויחי

      

הצוואה עם השבועה

 

מסופר על הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב, שקודם פטירתו אמר: שכאשר יגיע למעלה – לא ינוח ולא ישקוט ולא יתן מנוחה לכל הצדיקים עד שיבוא משיח.

אחרי הסתלקותו והגאולה לא באה – הסביר הרה"ק מאפטא שכנראה כשהגיע למעלה, השתעשעו עמו הצדיקים בהיכלות ומדרגות עד ששכח את ההבטחה. אבל אני – סיים הרב מאפטא – לא אשכח.

כאשר סיפר הרבי מליובאוויטש את הדברים (בש"פ קרח, ה' תמוז ה'תשמ"ט) – ללא הזכרת שם הצדיקים הנ"ל – הפטיר שכנראה מלמעלה מצאו עצה איך לפעול אצל אותו גדול לדחות זאת...

והמשיך הרבי: "ייתכן שהעצה לזה היא לעשות נדר על דעת רבים, אשר אז הרי הדין הוא ש"אין לו התרה בלא דעתם" (יו"ד סי' רכ"ח סכ"א). אפילו אם יפעלו אצל אחד או אחדים – הרי זה לא יעזור, משום שפסק הדין בתורת ה' הוא שנדר על דעת רבים נשאר בקיומו".

(סיפורי חסידים, רש"י זוין, פ' חקת 365, תו"מ התוועדויות תשמ"ט ח"ג עמ' 415)

 

~~~

בתחילת פרשתנו )מז, כט-לא), מבקש יעקב אבינו מיוסף "אל נא תקברני במצרים" (אלא ישא אותו לקברי אבותיו בחברון), ויוסף עונה "אנכי אעשה כדברך". אולם יעקב לא מסתפק בזה ומבקש "השבעה לי" ויוסף נשבע לו, ורק אז יעקב רגוע.

ולכאורה תמוה, כפי שמקשים מפרשים*: מדוע לא הסתפק יעקב בהבטחתו של יוסף ודרש שישבע לו על כך?

משיבים המפרשים, שהשבועה לא היתה כדי לוודא שיוסף יקיים את הבטחתו, אלא מחשש שפרעה יעכב בעדו מקיום הבקשה, כי ירצה שיעקב יקבר במצרים, ולכן השביע אותו, שאז לא יוכל פרעה לעכב כי לא יכריח את יוסף להפר את השבועה.

אבל מרש"י משמע, שלא זו הסיבה העיקרית לשבועה, מכיון שרש"י מביא את הדיון בין יוסף לפרעה על השבועה רק מאוחר יותר בפרשה, בפסוק "עלה וקבור את אביך כאשר השביעך" (נ, ו), משמע שכאן אין צורך להגיע לטעם של סירוב פרעה, אלא יוסף עצמוהיה צריך חיזוק של שבועה כדי לקיים את ההבטחה. וטעמא בעי.

והביאור בזה:

יעקב אבינו חשש שיוסף ירצה להשאיר את ארונו של יעקב במצרים, כדי שיגן על בני ישראל בגלות מצרים (ובלשון הזהר פרשתנו: "בגין דיגין זכותיה על בנוי" – ע"ש דף רכב, א), וכפי שמצינו ביוסף עצמו, שלא ביקש להעלות את עצמותיו מיד, אלא רק כאשר "פקד יפקוד אלקים אתכם" אז "והעליתם את עצמותי מזה" (סוף פרשתנו), והטעם – ע"פ הסוד – כדי שיגן על בני ישראל בזמן הגלות, כמבואר בזהר ובפי' הש"ך עה"ת [פרשתנו מז, כט. וראה "דבר החסידות" – ויחי תשע"ג].

ולכן דרש יעקב שישבע לו, שגם אם תעלה ליוסף מחשבה לדחות את קיום ההבטחה לאביו כדי להביא תועלת לכלל ישראל – הרי אם ישבע על כך, לא יוכל להפר את השבועה ויאלץ לקיימה.

אך אם כן קשה לאידך גיסא: מדוע אכן לא רצה יעקב להישאר במצרים כדי להגן על בניו?

ויש לבאר זאת ע"פ הכלל (ברכות ה, א) "אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים"; כדי שבנ"י יוכלו להתעלות מעל להגבלותיה של מצרים ובסופו של דבר לצאת משם כבני-חורין – עליהם לקבל כח ממי שנמצא מחוץ למצרים, לכן דרש יעקב שיקברו אותו דווקא בארץ ישראל, כדי שממנו יקבלו בני ישראל את הכח להתגבר על גלות מצרים ולצאת ממנה**.

 

צום קל – יהפך לשמחה – ושבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק כה, ויחי שיחה א (עמ' 270 ואילך. ובמתורגם ללה"ק עמ' 311 ואילך). העיבוד בסיוע "המאור שבתורה – ביאורי החומש" בראשית (הוצ' היכל מנחם תשע"ג) עמ' תריז-ט.

______________

*) ראה רמב"ן, ספורנו, כלי יקר, אוה"ח ועוד (פסוק לא).    

**) וההפרש בין יעקב ליוסף הוא: יעקב היה מעל לגלות מצרים, לכן אף לאחר שירד למצרים ישב בארץ גושן, בנפרד מן המצרים ובמקום זה לא היה מצב של גלות (ראה רש"י ריש פרשתנו), ואילו יוסף ירד אל (ובתוך) המצרים עצמם [וכמבואר בחסידות שיעקב הי' באצילות, ועבודתו של יוסף היא "אלה תולדותיעקב יוסף" – לפעול את עבודתו של יעקב בעולמות בי"ע].

לכן, לא נשאר גופו של יעקב כלל במצרים, ויתרה מזו: "ונשאתני ממצרים" – "נשיאות" (יותר מאשר עליה – "והעליתם"). ואילו יוסף, אשר צריך לפעול בתוך מצרים, הרי ארונו נשאר במצרים כל תקופת גלות מצרים, כדי שזכותו תימצא ביחד עם ישראל בגלותם במצרים.

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב צבי ישראל (טאו) בן ייטע פיגא שליט"א, הרב דב בן שושנה (קוק) שליט"א, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א הרב נחום אליעזר בן שרה מרים (רבינוביץ) שליט"א הדס בת אורה לרפואה שלמה, יוסף מרדכי בן תהילה שמחה לרפואה שלמה, נחום אלימלך בן זהבה רבקה לרפואה שלמה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19320064

אתר השבת


מאמרים אחרונים