אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

דבר החסידות – פרשת פינחס

דבר החסידות – פרשת פינחס

 

לעולם לא מאוחר!

 

פעם הגיע חסיד אחד לאדמו"ר הזקן, בעל התניא, והתאונן על בנו שפרק מעליו עול מצוות ר"ל.

הורה לו הרבי להביא אליו את בנו. טען החסיד שבנו בוודאי יסרב לבוא...

ובכל זאת עשה החסיד כמצוות רבו, ובאמתלאות שונות הצליח לשכנע את בנו להגיע לליאוזנה. אולם הבן הגיע לחצר הרבי בגאווה וחוצפה, כשהוא רכוב על סוסו.

כאשר נכנס, שאלו הרבי: מדוע אתה כל כך נהנה לרכוב על סוסך?

-         מפני שסוס זה הינו משובח מאוד, ומביא אותי במהירות למחוז חפצי, השיב הנער.

-         אולם, הקשה הרבי, הלוא אם תועים בדרך על סוס זה – הרי גם מתרחקים הרבה יותר מהדרך הנכונה!

-         נכון, השיב הנער, אבל כאשר 'תופסים' ומרגישים בטעות – ניתן גם לחזור במהירות לדרך הישרה...

-         התחיל הרבי לחזור שוב ושוב על מילותיו של הנער: "כאשר 'תופסים' ומרגישים בטעות" [בלשון קדשו: "אַז מען כאפט זיך..."]

 עד שהתעלף הנער.

נותר הבן בחצרו של הרבי, ואכן חזר לדרך הישרה ונעשה חסיד מפורסם.

 

(לקוטי ספורים (להרי"מ פערלאוו) עמ' ק, ששמע בליובאוויטש מהגה"ח ר' גרשון חן. הובא גם, בעיבוד קל, ב"אוצר החסידים – ברחבי תבל" עמ' 537)

 

~~~

על הפסוק "ובני קרח לא מתו" (פרשתנו כו, יא) מפרש רש"י: "הם היו בעצה תחלה, ובשעת המחלוקת הרהרו תשובה בלבם, לפיכך נתבצר להם מקום גבוה בגיהנם וישבו שם". ומקורו בגמרא (סנהדרין קי, סע"א) "מקום נתבצר להם בגיהנם וישבו עליו ואמרו שירה".

ויש לתמוה:

א) סיפור זה דהצלת בני קרח שייכת לכאורה לפרשת קרח, איפה שמסופר איך שנבלעו באדמה, ומדוע המתין הכתוב עד פרשת פינחס לספר לנו שבני קרח לא מתו?

ב) גם זה שבני קרח עשו תשובה כבר כתב רש"י בר"פ קרח (טז, ז) ש"קרח טעה לפי שראה שלשלת גדולה יוצאה ממנו כו' ולא ראה יפה לפי שבניו עשו תשובה". אבל כאן לא הסתפק רש"י בזה אלא הוסיף ש"בשעת המחלוקת הרהרו תשובה בלבם", דהיינו: א- שהתשובה היתה כבר בשעת המחלוקת, ולא רק בזמן הבליעה. ב- ושהתשובה היתה רק הרהור בלב. ומהו תוכנן של שתי הוספות אלו?

מבאר הרבי, ובהקדם:

דלכאורה יש כאן דבר משונה מאוד בענשם של בני קרח: שמצד אחד – נבלעו באדמה יחד עם כל עדת קרח, ולאידך – "נתבצר להם מקום בגיהנם וישבו שם"; שמלשון זה ניתן גם ללמוד שישבו שםבשלוה (כמו שפירש"י על "וישב יעקב" – ביקש יעקב לישב בשלוה) וגם הלשון "נתבצר" משמעו כמו "ערים בצורות" – לשון חוזק*, היינו שהמקום הגבוה הזה היה להם כעיר מבצר. ומהו העניין בזה – להוריד אותם לגיהנם ולהשאיר אותם במקום בטוח ושלֵו?

על כך בא רש"י ומפרש ש"בשעת המחלוקת הרהרו תשובה בלבם", היינו שכלפי חוץ היו בני קרח חלק מהמחלוקת (ויתרה מזו – הם היו בעצה תחלה, שאף התחילו והבעירו אותה), אלא שבשלב מסויים התעוררו אצלם רגשי חרטה ותשובה, אבל התשובה היתה רק בינם לבין קונם, אבל לעיני הרואים החזיקו עדיין במחלוקת ("בשעת המחלוקת").

– לכן גם היה עונשם מדה כנגד מדה: שכלפי חוץ ירדו חיים שאולה, יחד עם כל בני קרח, ורק בסתרי גהינם, נתבצר להם מקום גבוה, כשם שתשובתם היתה בסתר. וזה מדוייק בלשון הפסוק (קרח טז, לג) "ויאבדו מתוך הקהל" (ולא "ויאבֵדו", "ויאבדו מן הארץ" וכיו"ב) – כי רק "מתוך הקהל" הם נאבדו, כיון שהקהל ראה את השתתפותם במחלוקת, אבל אח"כ נתבצר להם מקום כו'.

ועל פי כל זה יובן היטב מדוע לא נאמר פסוק זה בפ' קרח: כי מכיון ש"הם היו בעצה תחילה" יחד עם דתן ואבירם "אשר הצו על משה" (כפירש"י "השיאו את ישראל לריב על משה") לא מתאים לכתוב שם שהם "לא מתו", כי אז היה להם להאבד מתוך הקהל כפי שאכן קרה (ורק בגיהנם נתבצר להם מקום כנ"ל).

אבל עכשיו, בשנת הארבעים, "שכבר כלו מתי מדבר" (כפי שרש"י כתב כבר בפ' חוקת כ, כב) ואותו קהל שהצו אותו נגד משה כבר לא היו בעולם – עכשיו כבר יכלו בני קרח לצאת ממקומם באדמה**,ורק אז התגלה לבני ישראל ש"בני קרח לא מתו" !כפי שהפסוק מונה בהמשך (כו, נח) את "משפחת הקרחי".

ומפסוק זה רואים עד כמה כוחה של תשובה:

בני קרח היו בשפל המדרגה, כמו דתן ואבירם, היינו שלא רק נכשלו בחטא המחלוקת אלא עוד החטיאו את הרבים לחלוק על משה ועל הקב"ה.

ומכיון שהרהרו בתשובה, אף שהיא לא היתה תשובה גלויה, הנה לא זו בלבד שנמלטו מן העונש, אלא עוד זאת ישבו בשלוה, ועד שהגיעו לדרגה הכי גבוהה – שאמרו שירה, ועד השיר שנאמר עליו "לבני קרח מזמור שיר, יסודתו בהררי קדש".

וגם בימינו, אחרי ריבוי תורה ומצוות מתוך מסירות נפש של בני ישראל במשך אריכות זמן הגלות – מספיק לישראל הרהור תשובה אחד בלב, ומיד הן נגאלין (כפס"ד הרמב"ם בהל' תשובה פ"ז ה"ה) בגאולה האמיתית והשלמה ע"י משיח צדקנו.

 

שבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק לג, פינחס שיחה ב (עמ' 170 ואילך. השיחה בלה"ק במקור). העיבוד בסיוע "פנינים עה"ת והמועדים" (היכל מנחם תשס"ה) עמ' קלד, חוב' דבר מלכות השבועי עמ' נג.

 

______________

*)  ראה רש"י בסנהדרין קי, סע"א ד"ה נתבצר. ועד"ז כתב ברע"ב ובאר מים חיים (לאחי המהר"ל) כאן.

**)  בכמה מפרשי רש"י (ראה רא"ם, ס' זכרון, ועוד) כתבו דמ"ש רש"י "נתבצר כו' וישבו שם", כוונתו שבני קרח נשארו שם לעולם.

אבל דבריהם צע"ג, דמאחר שרש"י כתב בפירוש שמבני קרח יצאו שמואל הנביא וכ"ד משמרות כו' לפי שעשו תשובה, הרי עכצ"ל שסוף סוף יצאו חיים מן האדמה*. ויתרה מזו – מזה שבפרשתנו – בזמן משה – נמנית "משפחת הקרחי", מוכח שבזמן משה כבר חיו חיי משפחה.

__________________

*) כמ"ש בנחלת יעקב. וראה גם אמרי שפר, צידה לדרך ועוד. וכ"כ רש"י בתהלים מב, א "ועלו משם" (ובדברי דוד כאן ועוד, "שאיזה זמן היו בגיהנום ואח"כ יצאו על פני כל הארץ").

 

 

הוסף תגובה


קוד אבטחה
רענן

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: טובה בת חנה מסעודה בתוך שאר חולי ישראל, לרפואת רננה בת רות בתוך שאר חולי ישראל, לרפואת רפאל מאיר צבי בן ברכה בריינדל בתוך שאר חולי ישראל, ולרפואת שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל, ולרפואת הילל רפאל בן יעל בתוך שאר חולי ישראל ולרפואה שלמה לרועי עובדיה בן שולמית רעות בתוך שאר חולי ישראל, לרפואת אשר ורפאל בני שמחה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לתהילה יהודית בת רינה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת אביבה בלה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 15526353

אתר השבת