movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home חגים הליכות והלכות לחגי ישראל - הרב ש. ב. גנוט שליט"א סגולת רבי חיים פלאג'י זצ"ל בערב שבועות שחל בשבת

סגולת רבי חיים פלאג'י זצ"ל בערב שבועות שחל בשבת

להגה"צ רבינו שמואל ברוך גנוט שיחיה

 

הסגולה הידועה מרבי חיים פלאג'י זצ"ל לתת 104 ש"ח לעני הגון בערב שבועות.

רציתי לשאול בס"ד אם סגולה זו גם בשנה זו שיוצא ערב שבועות בשבת, ונמצא שיכול לתת רק בערב שבת?

 

בברכת כהנים באהבה כעתירת

גמליאל הכהן רבינוביץ

מח"ס "גם אני אודך"

ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים

 

 

 

 

 

לכבוד הרה"ג המפורסם בכל היכלי תורה רבי גמליאל הכהן בהרא"ד רבינוביץ שליט"א

 

שלו' וברכה לחג מתן תורה מאהבה ושמחה

 

ראשית כל, אינני האיש הנכון להשיב בעניני סגולות, בפרט סגולה שמקורה בתורת הנסתר.

ואולם מפני הכבוד אשיב לכת"ר.

 

הנה שאלה זו לכאו' מתעוררת יותר בסגולה אחרת של הגר"ח פאלאג'י זי"ע בס' מועד לכל חי - סימן ל , הכותב כך: בספר מעשה הצדקה דף קל ע"א אות מז כתב, דיפריש תשעים ואחת פרוטות לצדקה ביום ט"ו בשבט כמנין איל"ן, וגימטריא מי"ם עם הכולל, וכמנין אמן, יעוין שם.

והנה לכאו' סגולת הפרשת צ"א פרוטות בט"ו בשבט יסודה במעלת יום ט"ו בשבט והיותו יום זה ראש השנה לאילן, ואם כן כשט"ו בשבט חל בשבת, לכאו' לא שייך להקדים ולתרום יום קודם לכן.

 

אך בענין סגולת צ"א פרוטות בערב שבועות, כתב הגרח"פ בס' מועד לכל חי - סימן ח אות ו, כך: "ערב שבועות יפריש תשעים ואחת פרוטות, וישלים עד שיעור שני פעמים ב"ן, ויתנם לתלמיד חכם עני ועניו, והוא תיקון לעון אדם הראשון, ועון העגל, ולפגם הברית, והוא סגולה לחשוכי בנים, ומקרב הגאולה, ספר מעשה הצדקה דף ק"ט ע"ב", עכ"ל.

 

ובס' מעשה הצדקה הנ"ל לא מצאתיו, וא"כ קשה להביע דעה מבלי להביט בשורשי הענין. אך הגרח"פ ממשיך מיד וכותב שם (באות ז) כך: "זכור לטוב להגביר החכם המרומם רצ"ו יוסף צדיקא איש'י כהן גדול ז"ל, דבכלל צדקותיו אשר היה עושה הוא דהיה מחלק סך רב לכל התלמידי חכמים וצנועים בערב חג השבועות בשמחה ובטוב לבב, אשריו ואשרי חלקו גבור בארץ יהיה זרעו, גם שאר בשרי החכם המרומם מיראי ה' וחושבי שמו כמוה"ר משה בן כמוה"ר יצחק פארדו ז"ל הפריש קצת מעות כפי יכולתו, ועשאן הקדש קרן קיים לחלק מפירותיהם לאיזה תלמידי חכמים נצרכים בחג הקדוש הזה, תנצב"ה, והזכרתי שמותם כדי שמהם יראו וכן יעשו איש איש ממקומו, וכבר כתבתי בזה בספרי הקטן תוכחת חיים סדר נשא בענין חיוב להחזיק ביד לומדי תורה בעצרת טפי משאר מועדים כאשר יעוין שם בסייעתא דשמיא, ואין כאן מקום להאריך", עכ"ל.

 

והיינו שהענין לתמוך בלומדי תורה ביתר שאת בחג מתן תורה, הוא משום מעלת לומדי התורה והקשר המיוחד שלהם לחג מתן תורה, וא"כ בזה ודאי יועיל אם נחזיק בהם כבר בערב שבועות. ואם א"א בערב שבועות, בהיותו חל בשבת, יפריש להם מערב שבת.

 

שמואל ברוך גנוט

 

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19737012

אתר השבת


מאמרים אחרונים