movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home יהדות תלמוד תורה מה למדו בישיבות לפני מתן תורה?

מה למדו בישיבות לפני מתן תורה?

מה למדו בישיבות לפני מתן תורה?
הרב הגאון רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א

הייתי שם, בחודש כסלו התשנ"ג, בהיכל ישיבת פוניבז', שותה בצמא את דבריו של רבנו הגדול, מרן הגראמ"מ שך זצוק"ל, שסיפר על הצער, הקושי האין סופי, הצער והדמעות של עם ישראל במצרים. שאול היסורים ומכסת הכאב, שנראה שאינה מסתיימת לה.

"מה החזיק אותם בחיים? כיצד הם המשיכו לחיות?" - שאל מרן זצוק"ל וגם השיב מיד: "חז"ל אומרים (מדרש רבה שמות ה, יח) שבידי בני ישראל היו מגילות מאבותיהם, בהם היו משתעשעים משבת לשבת. עם ישראל ישב והגה במגילות הקדושות שכתבו אבותיהם. במגילות היו כתובים סדר בריאת העולם, דברי הקב"ה אל אדם הראשון, אל נח ואל האבות הקדושים. מהמגילות הללו הם למדו כיצד יהודי צריך להתנהג, את ההנהגות הטובות שצריך ללמוד מספר בראשית.

פרעה הרשע הבין שהלימוד בתורת ה' הוא המעמיד של האומה הישראלית, הוא מעניק לה את הכח להתמודד עם הסחי והטומאה של מצרים והוא רצה להכביד את העבודה עליהם, כדי שלא יהיה להם כח לעסוק בתורה, באותם המגילות שקיבלו מאבותיהם. אך עם ישראל נותר בדרגתו, וחז"ל אמרו שלא היה ביחוסם שם שמץ פסול. דרגה כזו, של עמידה איתנה בנסיונות כה קשים ומרים, יכולה להגיע רק בזכות התורה. רק מכח התורה, מכח הלימוד בשבתות באותם המגילות"....

אבותינו למדו בישיבות, הגו במגילות ולמדו תורה. אך באיזה תורה מדובר, כשהתורה עדיין לא ניתנה בהר סיני? אנו נמצאים במ"ט ימי ההכנה ליום קבלת התורה. הבה ונחכים יחד, מה למדו אבותינו לפני מתן תורה?

"מימיהן של אבותינו לא פרשה ישיבה מהם. היו במצרים, ישיבה עמהם. שנאמר "לך ואספת את זקני ישראל". היו במדבר, ישיבה עמהם... אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה היה, יצחק אבינו זקן ויושב בישיבה היה, יעקב אבינו זקן ויושב בישיבה היה, אליעזר עבד אברהם זקן ויושב בישיבה היה" (יומא כח, ב).

התנא האלוקי רשב"י זי"ע מביא לנו ב'זוהר חדש' (כרך א פרשת נח) את הדברים הבאים: "נטל הקב"ה את שֵׁם בן נח והפרישו לכהן עליון והיה יפת אחיו לומד תורה ממנו במדרשו, עד שבא אברהם ולמד תורה במדרשו של שֵׁם, ונתעסק הקב"ה באברהם ונשתכחו כל האחרים. בא אברהם והתפלל לפני הקב"ה שישרה שכינתו תמיד בביתו של שֵׁם והודה לו... אמר רבי יוחנן: והלא יפת הוא הגדול ולמה שֵׁם נטל הכהונה? בשביל שהיה תמיד עוסק בתורה ופירש מדרכי העולם.

ומאין היה לו תורה? אלא אדם הראשון ידע את התורה והניחה בקבלה לשת בנו, ואחר כך באה ליד חנוך, עד שבא לשֵׁם והיה מתעסק תמיד בה. אמר לו ר' יוסי: אם התורה היתה במדרשו של שֵׁם, למה הוצרך הקב"ה לצוות לבני נח אותן שבע מצות שנצטוו, שהרי בתורה נכתבו קודם לכן? אלא בשעה שהמבול בא לעולם ונכנסו לתיבה, מרוב צערם נשתכחה משֵׁם, עד שבא הקב"ה וחידש להם אותם שבע מצות. א"ר יוסי ח"ו לא נשתכחה התורה ממנו. אלא אמר הקב"ה: אם אומר להם שישמרו כל תורתי, יפרקו כל העול מהם, כאחרים שאמרו ודעת דרכיך לא חפצנו. אלא אתן להם דברים מועטים וישמרו אותם, עד שיבוא מי שישמור כולה והוא אברהם, שלמד משֵׁם את התורה, קבל על עצמו שישמור התורה כולה, ולפיכך בירר להם הקב"ה שבע מצות מן התורה, כדי שישמרו אותם".

מהיכן ידע אברהם אבינו את התורה? 

אמרו חז"ל: "אברהם אב לא למדו ורב לא היה לו, ומהיכן למד את התורה? אלא זימן לו הקב"ה שתי כליותיו כמין שני רבנים והיו נובעות ומלמדות אותו תורה וחכמה".

חז"ל מספרים לנו שהקב"ה עיבר את השנה ומסר את סודו של העיבור לאדם הראשון. אדם הראשון מסר את הסוד המופלא לחנוך, שעיבר את השנה, וכך נמסר הסוד מחנוך לנח, מנח לבנו שם, ממנו לאברהם, מאברהם ליצחק ומיצחק ליעקב. "יצא יעקב לחוץ לארץ וביקש לעבר את השנה. אמר לו  הקב"ה ליעקב אין לך לעבר הרי יצחק אביך יעבר את השנה בארץ, שנאמר "וירא אלהים אל יעקב עוד", למה עוד? שפעם ראשונה נגלה עליו ומנעו מלעבר את השנה בחו"ל, וכשבא לארץ אמר לו הקב"ה: "קום עבר את השנה". ועל שנכנס בסוד העבור ברכו ברכת עולם". המדרש ממשיך ומספר שיעקב מסר ליוסף ואחיו את הסוד והיו הם מעברים את השנה בארץ מצרים. כש"מת יוסף ואחיו, נתמעטו העיבורים, וכך עתידין להתמעט בסוף מלכות רביעית, וכשם שנגלה הקב"ה על משה ואהרן, כך עתיד להגלות על מלך המשיח".

הרד"ק (בראשית פ"ה) מסביר מדוע הדורות הראשונים שלאחר בריאת העולם חיו במשך מאות שנים, ואילו לאחר מכן לא חיו כל כך הרבה. לדבריו, היה זה בגלל "שלא היו רודפים אחרי תאוות הגוף המקצרת ימי האדם. ואפשר גם כן שרצה ה' באריכות ימיהם, כדי שיהיה להם פנאי ללמוד את החכמות ולכתבם על ספר, כדי שילמדו הבאים אחריהם ספריהם ויקחו דבריהם בקבלה, כי אין פנאי בשבעים שנה, שהם רוב ימי האדם מאברהם אבינו, שיוכל אדם ללמוד החכמות, אם לא מצאו שרשי החכמות כתובים לקדמונים בספריהם וקבלו מהם דור אחר דור".

הרד"ק כותב שנח ובניו לא השתתפו בחטא אנשי דור הפלגה "כי חכמים וצדיקים היו, וכן היו באמת חכמים רבים בדור, כי החכמות חוברו בזמנים ההם עם אורך שנות האנשים היחידים ההם, וספרי החכמות אשר חברו עד המבול היו ביד נח ובניו. גם נח שהאריך ימים וכן שם בנו אי אפשר שלא חברו ספרים בחכמות. גם אברהם אבינו היה אז בדור הפלגה בן 45 שנים, ובאמת חכם גדול היה"...

ידועים דברי הזוהר הקדוש, שבני שבט לוי קיימו את השעבוד בתורה, "בחומר" זה קל וחומר, וב"לבנים" זה ליבון ההלכה. הרי לנו שהיה להם הלכות וי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם, ודרשו ממגילות אלו, הלכות, דברי תורה ונבואה שנקבעו אחר כך בספר התורה.

--- נפרדנו בחודש זה מעוד גדולי תורה וענקי רוח. הכאב גדול ואנו חשים בחלל הנפער. אך אנחנו נשארים תמיד עם דף הגמרא. התורה הקדושה עצמה ליוותה אותנו מאז ומעולם, ותמשיך ללוותינו עד עולם. 

(פורסם ביתד נאמן)
 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב שמריהו יוסף חיים בן פעשא מרים, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20130242

אתר השבת


מאמרים אחרונים