movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ערב ראש השנה- מחיקת שליש העוונות

ערב ראש השנה- מחיקת שליש העוונות

הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א


הטור (סימן תקפא) מביא את דברי חז"ל במדרש תנחומא,  בו נאמר שהמתענים בערב ראש השנה, מוחק הקב"ה שליש מעוונותיהם. ה'חיי אדם' מצטט את דברי חז"ל הקדושים, שכל העושה תשובה ביום אחד בשנה, נחשב כאילו שב בתשובה כל השנה , ולכן נהגו להתענות בערב ראש השנה, שהוא היום האחרון בשנה. אך לא צמים עד הלילה, כדי שלא להיכנס מעונים לראש השנה. בפוסקים מצינו שיטות ומנהגים שונים עד מתי צמים. האם עד פלג המנחה (שעה ורבע קודם הלילה), או לאחר תפילת מנחה, או עד זמן "מנחה גדולה" (כחצי שעה לאחר חצות) ומתפלל מנחה קודם אכילתו, או עד חצות ותו לא, מבלי להתפלל מנחה קודם האכילה. תענית זו נועדה לאנשים ולנשים כאחד, מגיל בר/ בת מצוה, כפי המובא במשנה ברורה (תקפא סקט"ז). 

ואמנם כתבו הפוסקים (ראו מטה אפרים וחיי אדם) שכשהצום יפריע לנו לשוב בתשובה וללמוד תורה היטב ביום זה, היום האחרון בשנה, אין צורך לצום . כמו כן ישנם הנוהגים לסיים מסכת או להשתתף בסיום מסכת, כפי הנהוג בערב פסח. שאלתי את מו"ר מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א האם אלו שעושים סיום מסכת בערב ראש השנה ואינם צמים כלל. מלבד זה שאינם צריכים לצום, האם מרוויחים הם גם את סגולת הצום, שכל המתענה מוחלין לו שליש מעוונותיהם. השיב לי מו"ר הגר"ח שליט"א: "אכן, וגם אבא זצ"ל עשה סיום, וגם אני מסיים מסכתות בערב ראש השנה"...

מרן הגר"ח שליט"א הוסיף בזה דבר יפה, שאלו שעושים סיום מסכת בערב ראש השנה ואוכלים בסעודת הסיום, מקיימים מצוה, שהרי אכילה בסיום מסכת מוגדרת בהלכה כמצוה, ואילו אלו שצמים ולא אוכלים בסיום- מסכת מקיימים רק מנהג, ולא מצוה... לכן עדיף לאכול בסעודת סיום ולקיים מצוה, מאשר לצום ולקיים רק מנהג ישראל.


נוהגים להתיר נדרים בערב ראש השנה, לפי האמור בגמרא (נדרים כג, א) שהרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה, יעמוד בראש השנה ויאמר: "כל נדרים שאני עתיד לידור בשנה זו יהיו בטלים". השל"ה הקדוש מסביר שבהתרת נדרים של ערב ראש השנה ישנם שני חלקים. 1) התרת נדרי העבר. 2) מסירת מודעה לשנה הבאה, שהנדרים והשבועות שנידור, יתבטלו מאליהם. בסידור 'דרך החיים' מסביר שהתרת נדרים כללית זו מועילה רק לנדרים שנשכחו. אך כשזוכר את נדריו, עליו להתירם לפי כל כללי התרת נדרים (בתוספת פירוט הנדר, פתח וחרטה). את התרת הנדרים לנדרים פרטיים שזוכרם, צריך להתיר רק בפני תלמידי חכמים המבינים בהלכות נדרים, פתח וחרטה, (כנפסק בשו"ע הלכות נדרים). עוון נדרים ושבועות חמור הוא מאד מאד ועונשו רב, כמבואר בגמרא ובספרים. וראוי להזהיר את המון העם לבל לנדור ולהישבע. שמעתי פעם ממו"ר מרן הגר"ח קניבסקי  ש"נדרים זה משחק באש". בהלכה ישנם כללים מתי נודרים ומתי לא ומי שאינו בקי בהלכה, שלא יידור כלל וכלל. העונש על העובר על נדרים ושבועות הוא, רח"ל, מיתת אשתו וילדיו הקטנים של אדם (כמובא בגמרא בשבת ובנדרים).

--- והעיקר, כך כותב ה"חיי אדם", הוא "ולא יסיח דעתו כל היום מתשובה".


 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19695000

אתר השבת


מאמרים אחרונים