movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ברכת האילנות

ברכת האילנות

* "ראוי להזדרז לברך ברכה חביבה זו, שקראו על המברך מקרא, שנאמר: "ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם" * ומה דעתכם? כדאי להקדים ולברך כבר בחודש אדר? * הלכות ברכת האילנות בקצרה, מאת הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א *

השנה, (אולי בגלל שאנו נמצאים בשנה מעוברת, או בגלל מיעוט הגשמים, אינני יודע) הפריחה המלבלבת של פרחי אילנות הפרי, החלה כבר מחודש אדר, אולי גם קודם. נצא החוצה אל הטבע ונפגוש את הליבלוב. לכן מצוה הבאה לידך- אל תחמיצנה וראוי לברך את הברכה כבר בתחילת חודש ניסן. ומכיון שישנם פוסקים הסוברים שלא ניתן לברך את הברכה בחודש אייר (או שבאייר מברכים אותה בלי "שם ומלכות"), לכן בודאי עלינו להזדרז ולברכה בתחילת החודש, לבל נשכח לברך ולא נברך את הברכה בזמנה, בחודש ניסן. (אני באופן אישי ברכתי את הברכה כבר לאחר פורים. עצי הפרי של משפחת סלמון ברחוב התאנה מלבלבים ופורחים כעת בשיא הפריחה וחששתי שכיון שהליבלוב כה הוקדם, אולי הליבלוב לא יישאר עד ראש חודש ניסן והפרחים ינשרו. והרי השולחן ערוך כתב שמברכים על האילנות בחודש ניסן, וכתב על כך המשנה ברורה (רכו, א) בשם האחרונים: "אורחא דמילתא נקט, שאז דרך ארצות החמים ללבלב האילנות, והוא הדין בחודש אחר, כל שרואה הלבלוב פעם ראשון מברך". ואם כן, מדוע לא לברך כבר בחודש אדר?! וכך ראיתי שמביאים בשם מורי מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א, שכאשר האילנות מלבלבים בחודש אדר, אפשר לברך כבר אז. ואולם כעת ראיתי שרבנו החיד"א כותב בספרו ברכי יוסף שעל פי חכמת הסוד, אין לברך אלא בחודש ניסן, וכ"כ בעבודת הקודש מורה באצבע (סימן ז') שהמדקדקים מקפידים לברך דוקא בחודש ניסן).
הרואה בימי חודש ניסן אילני מאכל מלבלבים, מברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות להנות בהם בני אדם".
ברכה זו אנו מברכים רק פעם בשנה ואנו כוללים בה את כל האילנות שבעולם, שנראה במהלך כל השנה. 
מעיקר הדין ניתן לברך את הברכה בשבת וביום- טוב, ויש שנהגו, כמו הגאון האדר"ת זצ"ל, לברך עליה דווקא בשבת, כדי שהברכה תצטרף למאגר "מאה הברכות" היומי שלנו. וישנם האוסרים לברך את הברכה בשבת. 
כשאנו רואים את הלבלוב היטב גם בלילה, נוכל לברך את הברכה בלילה. 
מעיקר ההלכה, ניתן לברך על ראיית אילן אחד, אך לכתחילה כדאי לברך על 2 אילנות העומדים יחדיו, או על שדה ופרדס שמחוץ לעיר. 
עלינו לברך על אילנות מאכל ולא על אילן סרק (ואם בירך בטעות על אילן- סרק, יש הסוברים שיצא ידי הברכה, ולכן כדאי שישמע שוב את הברכה מחברו ויענה "אמן" על ברכתו).
מהו הלבלוב עליו מברכים? שבאילן יהיו פרחים, העשויים להצמיח ולהיהפך לפירות בהמשך גידולם. מעיקר הדין מברכים גם כשיש באילן רק פרח אחד ויחיד, אך לכתחילה נהדר ונברך על אילנות הנאים במראיתם ומלאים בלבלוב, ובראשם פרח כעין שושנה, אדומה או לבנה. 
מותר לברך את הברכה על אילנות השייכים לאדם אחר, גם מבלי לבקש את רשותו, ובלבד שיעמוד מחוץ לחצר חבירו, שלא ייגע באילנות ובוודאי שלא יקטוף אותם. 
אנשים, וגם נשים, צריכים לברך את הברכה, וגם את הילדים נחנך למצווה זו, ככל מצוות זו, ככל מצוות "חינוך". 
גם אדם שלבלוב האילן והעלים גורמים לו לאלרגיה, מברך. מכיוון שבסופו של דבר, למרות שכעת הפריחה מפריעה לו, ייהנה הוא מפירות- האילן. 
כאשר ראה את האילנות המלבלבים ולא בירך, וראה אותם שוב ורוצה כעת לברך עליהם, אזי אם הפרחים עדיין קיימים- מברך עליהם כעת. ומכיוון שיש בעניין מספר נידונים, לכן טוב ביותר אם יברך על האילנות בפעם הראשונה שרואה אותם בחודש ניסן. 
תפילת שחרית קודמת לברכת האילנות, וגם תפילת מנחה, מוסף ויתר התפילות הקבועות, כיוון ש"תדיר ושאינו תדיר- תדיר קודם" והתפילות תדירות בה יותר מברכה זו. וגם אדם שיש לו סדר לימוד קבוע לאחר התפילה- לא יבטלנו, ובוודאי ששיעור של רבים אינו נדחה מפני ברכת האילנות. 
"ברוב עם הדרת מלך" וראוי לברך את הברכה במקהלות עם. ואמנם לדעת רוב הפוסקים מעלת "זריזים מקדימים למצוות" עדיפה ולכן אם הציבור משתהה או מתכוון לברך את הברכה מאוחר יותר או ביום אחר, ראוי להזדרז ולברך את הברכה בהזדמנות הראשונה שלנו.
כש- 3 אנשים עומדים יחדיו ומברכים את הברכה, נחשב הדבר ל"ברוב עם", וישנם שכתבו שראוי להשתדל ולברך את הברכה במנין- עשרה, כדי לומר לאחריה פסוקים ומזמורים ו"קדיש דרבנן", ויתקנו בזה את הנשמות המגולגלות בעצים באותה העת. 
יברך את הברכה בשמחה, בכוונה ובקול רם, ויכוון לשבח ולפאר ליוצר האילנות ברוך הוא. 
להזדרז ולברך!!!!!!!!!!!

ב"סדר ברכות", שהובא באליה רבה, כתב: "ולעולם ירגיל אדם עצמו להזדרז במצוות, וכמו שדרשו חז"ל על הפסוק "ושמרתם על המצות"- "אל תקרי מצות אלא מצוות, מצווה הבא לידך- אל תחמיצנה". הוא כותב שם כי בפרט בברכת האילנות כדאי להזדרז ולברכה במהירות, מ- 3 סיבות:
 א-) בתחילת חודש ניסן הפרחים עדיין מצויים על האילנות, "ולא לאחר עד חול המועד של הפסח כאשר נהגו מרבית העם, שעל הרוב כבר נפלו הפרחים, ושמא לא ימצא כי אם הציצים, וכל שכן שלא לאחר יותר, אולי כבר גדלו הפירות ונכנס בספק ברכות האם יברך על הפרחים". 
ב-) סיבה נוספת, שכתבה מוהר"ח הכהן ז"ל, היא, שהרי אף אדם לא יודע את עיתו ואילו מניעות ועיכובים יהיו מנת חלקו בהמשך החודש. 
ג-) וסיבה שלישית, המובאת בספר "ברכת האילנות" שהודפס בכלכותא שבהודו, היא שעלינו למהר ולברך את הברכה מיד בתחילת החודש, כדי... לתקן במהירות את נשמותיהם של קרובינו, שאולי מגולגלים דווקא בעץ זה, עליו אנו מברכים את הברכה.  ואלו דבריו:"ישתדל וימהר יחישה, לקיים מצווה זו בימי ניסן ביתר שאת, ולברך ברכה זו בכוונה עצומה, לתקן את הנשמות המגולגלות בעצי השדה, שיזכו לעלות בהר ה' ולמצוא מנוחה, ויעלה בדעתו שאפשר שיש בעץ נשמות של מקורביו, המייחלים לחסדיו שיתקנם בברכתו ובתפילתו ויתעורר לתשובה כדי שלא יגרמו עוונותיו להתגלגל בדומם, צומח, חי ומדבר". 

ושימו לב לדבר מרתק, המובא שם: שאם חס וחלילה ייגזר עלינו להתגלגל בעצים, אזי כשם שאנחנו משתדלים לתקן את נשמות האחרים, המגולגלים בעצים אלו, כך מן השמים יתנו לנו מידה כנגד מידה וימציאו לעץ "שלנו", בו תתגלגל (חלילה וחס!!) נשמתנו, יהודים שיברכו על העץ את ברכת האילנות ויתקנו את נשמותינו שלנו המגולגלות בעץ (חס וחלילה...). והוא מסיים וכותב: "ולכן לא יתעצל במצווה זו, הקלה בעיני ההמון, כי לא ידעו מה רב טובה ומה רום גודלה!".

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19737005

אתר השבת


מאמרים אחרונים