movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

האם לעקור את עץ השקדים?

האם לעקור את עץ השקדים?
 

היה זה בבוקר בהיר אחד, לפני שנתיים-שלוש, וידידי גאון המחשבה הרה"ג רבי יעקב אסטרייכר שליט"א מתקשר אלי ומשוחח אימי אודות עץ השקדים שנטעו בחצרם. העץ ניטע מספר חודשים קודם לכן, כך שמבחינת ההלכה נחשב הוא לנטוע, אך מבחינה טכנית, ניתן לעקור את העץ בקלות רבה ולהעבירו, יחד עם כל השורשים, למקום אחר. האם ניתן להעביר את העץ למקום אחר, למרות שהוא עץ פרי? דן עימי הרב אסטרייכר שליט"א. דיברנו על הנושא וסיכמתי שנמשיך לדבר בערב.

באמצע סדר א' בכולל ניגש אלי ידידי הטוב הרב שי חסן ואמר שהוא יוצר בסוף ה"סדר" לבני ברק, כדי להיכנס אל מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א עם משלחת מבני משפחתו, עשירים מצרפת התורמים כסף רב ל"קופת העיר". קפצתי על המציאה, שירבטתי במהירות את הנידון של הרב אסטרייכר על דף נייר וביקשתי מהרב חסן למסור את הדף לר' חיים ולבקש תשובה בעבורי.

הרב חסן התקשר בצהרים, כולו שש ושמח: "המוני אנשים נכנסו אל ר' חיים והוא קיבל את כולם בזריזות רבה, מברך כל אחד ב"ברכה והצלחה" קצר וזהו. גם המשלחת מצרפת עברה במהירות, כשהרב מברך כל אחד בקצרצרה, ואז הוצאתי את הדף, והנה שאלה בלימוד, ור' חיים "מתעורר", כולו שמחה וצהלה. "תביא את השולחן ערוך יורה דעה!", הוא מבקש ממני. שלפתי את הכרך מהארון, ר' חיים פותח את השולחן ערוך, מדפדף במהירות, תופס בשרוול חליפתי ומראה לי מה כותב ה"פתחי תשובה" בסימן קט"ז על העניין ואומר לי בשמחה גלויה: "תמסור לו שהפתחי תשובה בסעיף קטן ו' מדבר על זה... תראה לו! הוא כבר יבין!"...
אז בטרם נראה את דברי ה"פתחי תשובה", נתחיל מהתחלת הענין:

ישנו איסור מפורש בתורה לקצוץ אילנות פרי, כפי הנאמר בספר דברים "כי תצור על עיר וגו' לא תשחית עת עצה לנדוח עליו גרזן כי ממנו תאכל ואותו לא תכרת וגו', רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא, אותו תשחית". הרמב"ם פוסק להלכה שבכל מקום, ולא רק בזמן המצור, אסור לקצוץ עץ מאכל בדרך השחתה, אך נפסק להלכה שכאשר ישנה תועלת ממשית לצורך האדם מקציצת האילן, או כשהרווח מקציצת העץ שווה יותר מהשארתו, מותר לקצצו. (ומקור הדברים הם מסוגיית הגמרא בבא קמא צ"א, ב) הגמרא במסכת מכות (כ"ב,א) אומרת ש"הקוצץ אילנות טובות- לוקה". הגמרא בפסחים (נ,ב) אומרת ש"קוצצי אילנות טובות אינם רואים סימן ברכה לעולם" והגמרא בסוכה (כ"ט,א) קובעת שמהאורות לוקים בגלל קוצצי האילנות, והסביר רש"י שאפילו כאשר האדם משחית את עציו הפרטיים, הרי גורם הוא לצרות לכל העולם, כיון שנראה הוא בועט בהקב"ה ובברכתו שהשפיע עליו בטובו. המדרש כותב שהקב"ה אמר למשה רבינו להקים את המשכן דוקא מעצי שיטים, כדי ללמדנו לקח לדורות, שכאשר ירצה האדם לבנות את ביתו הפרטי מעצי פרי, יזכור שאם הקב"ה, מלך מלכי המלכים, שהכל שלו, כשציווה להקים משכן בחר שלא להקימו מעצי פרי, אנחנו, בשר ודם, בודאי צריכים להקפיד על כך. בפרקי דרבי אליעזר (פרק ל"ד) מובא שכאשר כורתים אילן פירות, זועק העץ מסוף העולם ועד סופו וקולו אינו נשמע. והגמרא (בבבא קמא שם) מספרת שרבי חנינא אמר שבנו נפטר מהעולם משום שקצץ עץ תאנה טרם זמנה.

בצוואת רבי יהודה החסיד (סימן מ"ה) מזהיר ש"אילן העושה פירות- אין לקצוץ אותו", והסבירו מפרשי צוואתו שרבי יהודה החסיד הזהיר שלא לקצוץ אילני פרי גם במקרה שהדבר מותר מצד ההלכה וגם שלפי דברי הגמרא אין בקציצתם סכנה, כיון שרבי יהודה החסיד סבר שבכל זאת לא כדאי לקצוץ אילנות פרי. ואולם דבר זה תלוי במחלוקת הפוסקים, שישנם הסוברים שמשום חשש סכנה כדאי להישמר ולהיזהר שלא לקצוץ אילנות פרי, גם כשההלכה מאפשרת זאת, וישנם הסוברים שכאשר מותר מצד הדין לעקור אילן, אין לחשוש משום סכנה. וכידוע פוסקי ההלכה וגדולי התורה מקפידים ביותר שלא להקל בענייני קציצת אילנות, כיוון שמלבד ההלכה הפסוקה, ישנו גם "חמירא סכנתא מאיסורא", וכבר התפרסמו סיפורים עגומים וכואבים על אסונות שקרו לאנשים שקצצו עצי פרי, לא עלינו לא עליכם. לדעת הגר"ש קלוגר זצ"ל (בשו"ת טוב טעם ודעת) מותר לומר לגוי לקצוץ עבורנו את העץ, אך מספר אחרונים חולקים וסוברים שגם על ידי גוי הדבר עדיין אסור, וישנם פוסקים שהתירו (בתוספת סניפים והיתרים נוספים שיצטרפו להיתר זה) למכור לגוי את העץ והגוי, שכעת הוא בעל האילן, יקצצנו בעצמו.

וכעת מגיע לו ה"פתחי תשובה" שמרן שליט"א הראה להרב חסן, כדי שנראה אותו. ה"פתחי תשובה" מביא את דברי הגאון היעב"ץ (בשו"ת שאילת יעב"ץ) הכותב שכאשר עוקרים אילן יחד עם שורשיו ועם קרקע יניקתו, ממנו העץ יכול לחיות, ונוטעים אותו במקום אחר, אין בכך שום סכנה, אך לדעת החתם סופר, כפי המובא ב"פתחי תשובה" שם, צריך להחמיר גם באופן שכזה, וראו שם אימתי גם החתם סופר מתיר את העניין.

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19737111

אתר השבת


מאמרים אחרונים