movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

הלכות עשרה בטבת שחל ביום שישי

הלכות עשרה בטבת שחל ביום שישי
/הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א/
 
השנה חל צום עשרה בטבת ביום שישי ואנו צמים ביום זה עד צאת הכוכבים של ליל שבת (באלעד בשעה 5:07). (ראו בשולחן ערוך ורמ"א סימן רמט, ד). ישנם בתי כנסיות בהם מקדימים להתפלל בליל שבת זה עוד לפני צאת הכוכבים ואוכלים, לאחר הקידוש כמובן, לאחר צאת הכוכבים. ואלו שאכן התפללו ערבית לפני צאת הכוכבים, יזכרו לקרוא שוב קריאת שמע לאחר צאת הכוכבים.

נפסק בשולחן ערוך וברמ"א שכשעשרה בטבת חל ביום שישי, מתענים עד צאת הכוכבים, למרות שהתפללו ערבית אף קודם צאת הכוכבים.

כאשר הבעל מתפלל ויגיע לביתו לאחר צאת הכוכבים, והאשה והבנות רוצות לאכול מיד בצאת הכוכבים, יכולות הן לעשות קידוש ולאכול מזונות, כדי שה"קידוש יהיה במקום סעודה" (פסקי הלכות מהגרי"א דינר בשם מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א).

בתפילת שחרית שבצום עשרה בטבת זה, אומר שליח הציבור "עננו" בין ברכת "גאל ישראל" לברכת "רפאנו" וגם היחיד אומר "עננו" בברכת "שומע תפילה" בתפילת מנחה. וקוראים בתורה "ויחל" גם בשחרית וגם במנחה. אך בתפילת מנחה לא אומרים "אבינו מלכנו" ולא נופלים אפיים או מתוודים, כיון שהוא ערב שבת (רמ"א סימן תקנ, ג, ומשנה ברורה, וכן בסימן תרד סק"ה ותרב סק"ג, ופסקי הגרי"א דינר שליט"א).

לדעת המנחת יצחק (ח"ו סימן נג), אפשר לקרוא בתורה במנחה מיד לאחר חצות היום, ורק תפילת שמונה עשרה צריך להתפלל חצי שעה לאחר חצות, ולדעת מרנן הגרי"ש אלישיב זצ"ל והגר"נ קרליץ שליט"א, יש לכתחילה להצמיד את קריאת התורה לזמן מנחה, שהוא חצי שעה לאחר חצות.

יש להיזהר לסיים את תפילת מנחה לפני זמן תוספת שבת, כדי שהמתפללים יוכלו לקבל על עצמם תוספת שבת, ובודאי שאין להתפלל מנחה לאחר שקיעת החמה, כפי שאין לעשות בכל יום ויום.

מותר (ומצוה כמובן) להתרחץ בחמין בערב שבת זה, לכבוד שבת קודש (משנ"ב תק"נ סק"ו), ומותר להתרחץ כבר מהבוקר, כאשר כוונתו לכבוד שבת (הגר"נ קרליץ).  ומותר להסתפר ולכבס בערב שבת זה, למרות הצום (ראו בביאור הלכה תקנ"א א', חוט שני שבת ח"ד עמוד שפ"א ופסקי הגר"נ קרליץ).

אסור לטעום בצום ממאכלי השבת, אך אפשר לטעום כדי לבדוק האם המאכל טעים וטוב, ומיד לפלוט את הטעימה. (משנ"ב תקס"ז סק"ו).

כל חולה שנפל למשכב, אינו צריך להתענות.
 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19695423

אתר השבת


מאמרים אחרונים