movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home חגים הליכות והלכות לחגי ישראל - הרב ש. ב. גנוט שליט"א איפה נדליק נרות, בבית או אצל החמות??

איפה נדליק נרות, בבית או אצל החמות??

איפה נדליק נרות, בבית או אצל החמות??

**הלכות הדלקת נרות חנוכה לנוסעים לבקר את ההורים, המשפחה או החברים** הלכות שבת חנוכה ומוצאי שבת ** הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט **


הדלקת הנרות בערב שבת


א. בערב שבת מדליקים קודם נרות חנוכה ולאחר מכן נרות שבת, (כדי לצאת דעת הסוברים שהדלקת נרות שבת כמוה כקבלת דיני שבת על המדליק). ואפילו אם הבעל הוא שמדליק את נרות החנוכה והאשה את נרות השבת יש לעשות כך. אמנם אם הזמן דחוק,  כתב הבן איש חי שיכולה האשה להדליק את נרות השבת לאחר שהבעל הדליק נר אחד.
ב. טוב לכתחילה להתפלל מנחה קודם הדלקת נרות חנוכה. (אך רבים אינם מקפידים על כך).
ג. הרמ"א כתב שמדליקים נרות חנוכה "בעוד היום גדול", אך הראשונים כתבו שאין להדליק נרות חנוכה בשעה מוקדמת, ולכן נהגו גדולי תורה רבים, וביניהם גדולי ירושלים, וגם הגרש"ז אוירבך זצ"ל ביניהם, להדליק נרות חנוכה 25 דקות לפני השקיעה ולאחר מכן להדליק נרות שבת. (וזה למרות שבכל ערב שבת מדליקים בירושלים נרות 40 דקות לפני השקיעה), והגרי"ש אלישיב זצ"ל הורה להדליק בירושלים 35 דקות לפני השקיעה, שהם 5 דקות לאחר זמן הדלקת הנרות, כדי שיהיה היכר שאנו מדליקים מעט מאוחר יותר מהדלקת נרות שבת של כל שבת. לפי דבריו גם אנו, באלעד, צריכים להדליק נרות חנוכה מעט מאוחר יותר מזמן הדלקת הנרות הרגיל והנהוג אצלנו בכל ערב שבת. וכמו כן ראוי לציין את דברי ה'אגרות משה' המדגיש שעלינו להסמיך את הדלקת נרות החנוכה להדלקת נרות השבת, ושלא יקרה מצב בו נדליק נרות חנוכה ורק לאחר זמן נדליק נרות שבת.
ד. וישנם המדליקים נרות חנוכה בזמן שמדליקים נרות שבת בכל ערב שבת. אך יזהרו שלא להקדים את הדלקתם לפני פלג המנחה (שהוא כשעה ו-5 דקות לפני השקיעה).
ה. צריכים לשים נרות או שמן בכוסיות כדי שידלק לפחות חצי שעה לאחר צאת הכוכבים. ולפחות שאחד מהנרות ידלק בהמשך זמן זה.  לכן, אין להשתמש בנרות הצבעוניים הקטנים המצויים כיום שאינם דולקים זמן רב מספיק.
ו. כשאשה טעתה והדליקה נרות שבת קודם שבעלה הדליק נרות חנוכה, והבעל לא קיבל על עצמו עדיין שבת, אין שום בעיה שהבעל ידליק כעת נרות חנוכה. אך כשהאשה מדליקה את נרות החנוכה (כגון שהבעל נסע לאדמו"ר וכדומה), אזי במקרה זה תאמר היא לאדם אחר, שלא קיבל עדיין שבת, להדליק נרות חנוכה בעבורה. הוא יברך "להדליק נר חנוכה" והיא יכולה לברך ברכת "שעשה ניסים".
ז.  כתב המשנה ברורה שרצוי להכין כבר ביום שישי את החנוכיה להדלקתה במוצאי שבת.
ז*.  יש להזהר מאד שלא להדליק במקום שע"י פתיחת דלת וכדו' עלולים הנרות לכבות ע"י הרוח  (שו"ע סי' תר"פ ס"א ומשנ"ב ושעה"צ שם).- ה'מנחת אלעזר' כתב שיש הנוהגים לשיר את מזמור 'מעוז צור' בסעודת ליל שבת.הדלקת הנרות במוצאי שבת

ח. מדליקים קודם נרות חנוכה ורק לאחר מכן עושים הבדלה. ויש הנוהגים להיפך. וכל אחד יעשה כמנהגו.
ט. חשוב מאוד: כמובן שהמדליקים נרות חנוכה קודם ההבדלה, צריכים לומר "אתה חוננתנו" בתפילת ערבית (ואם שכח, יאמר: "ברוך המבדיל בין קודש לחול").
י. הגאון מוילנא זצ"ל נהג להזדרז להתפלל ערבית בזמן המוקדם האפשרי, כדי שלא יעבור הזמן של "תכלה רגל מן השוק". ואכן, הנוהגים כהגר"א נוהגים להתפלל ערבית בדיוק בזמן ולרוץ, ממש לרוץ, לאחר מכן, כדי להדליק נרות חנוכה. אך חובה לציין את דברי הביאור הלכה (בסימן רצ"ג) שכמובן שאין היתר להתפלל במוצ"ש זה מעריב, בזמן שעדיין השבת לא יצאה. וכן, אין גם כל היתר להתפלל מעריב במהירות הבזק (וביחוד לא לפטפט לאחר מכן מחוץ לבית הכנסת...). ויש נוהגים להתפלל מעריב כרגיל לפי מנהגם (כזמן רבנו תם או כהחזו"א, וכדומה).הדלקת נרות להנוסעים מביתם


יא. משפחות או בנים נשואים המתארחים לסעודות השבת  אצל הוריהם והם שבים לביתם לישון, צריכים להדליק נרות בביתם. והנוסעים מביתם ביום שישי, כדי לשבות במקום אחר, וישובו לביתם רק במוצאי שבת, עליהם להדליק נרות בבית בו ישהו בשבת. מפני שחיוב זמן הדלקת הנרות נקבע לפי המקום ששוהה בו בזמן החיוב. 

יב. ודעתו של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל שחובת ההדלקה נשארת בביתו, ולכן שכנו או חברו ידליק עבורו בביתו נר חנוכה, ובבית המארחים ישתתף בנר חנוכה של בעל הבית, כדין "אכסנאי", או שיכוון להדליק נר חנוכה לפני הזמן שהשליח מדליק עבורו, ואז גם הוא יוכל לברך. ולדעתו, בן ישיבה הדר בישיבה ברוב ימי החנוכה, מדליק הוא נרות בישיבה על ידי שליח, גם כשהוא מגיע לבית הוריו. אולם רבים וגדולים נחלקו בעוז  על דברי הגרי"ש זצ"ל ופסקו שעלינו להדליק במקום בו אנו שוהים בשבת. ויתכן ולספרדים אין לנהוג כדברי הגריש"א, וישאל כל אחד את רבו בענין זה.

 יב*.לדעת הגר"נ קרליץ, בנים נשואים השובתים כל השבת בבית הוריהם, והם מתגוררים באותה העיר, עליהם להדליק נרות בביתם ולא בבית הוריהם, למרות שבכל השבת ישהו בבית ההורים. כיון שגרים הם באותה העיר, לא פקע חיוב הדלקתם בביתם, (וטוב שיילכו לביתם במהלך השבת ויאכלו שם דבר מה). אך אם מתגוררים הם בעיר אחרת, ובאו להוריהם לכל השבת, ידליקו בבית ההורים. 
יב** הגרים בבית הוריהם לתקופה ממושכת ויש להם חדר נפרד, דינם כדין 'אכסנאי', למרות שאינם משלמים על שהותם אצל ההורים. 

הדלקת נרות במוצ"ש- לאחר ששהינו בשבת בביתם של אחרים

יג. לדעת ה"חזון איש" זצ"ל עדיף להדליק נרות בבית, ולכן צריך להזדרז לעזוב את דירת המארחים ולשוב הביתה. ופעם אומר ה"חזון איש" שימנו שליח שידליקו לנוסעים נרות בבית. לפי ה"חזון איש", אם רוצים להדליק במקום בו מתארחים (וכגון שהדרך ארוכה וישוב לביתו רק לאחר שתכלה רגל מן השוק), צריך לאכול בבית המארחים ארוחה במוצאי שבת, ללון שם בלילה ולאכול שם ארוחת בוקר. (וכך הורה לי הגר"ח קניבסקי, שכך ראוי לנהוג. ומסתבר שזה דוקא כשהדבר אפשרי, ויש להיזהר לא להכביד על המארחים ולשהות בביתם ללא רצונם עוד לילה...) והערה חשובה נוספת: כשאדם שב לביתו מאוחר בלילה, והוא מדליק בביתו. עליו להדליק בברכה בתוך הבית ולא מחוץ לבית, כדי שבני ביתו יראו את הנרות הדולקים. דין זה הוא מפני שבשעה מאוחרת אין פרסום להדלקה בחוץ, כיון שכבר כלתה רגל מהשוק. 
יד. אך לדעת הגרש"ז אוירבך והגרי"ש אלישיב (ראה במקורות) מדליקים נרות במקום בו התארחו, ובלבד שיישאר שם במשך חצי שעה. ואם נאלץ לעזוב מיד, לא יצא ידי חובתו וצריך להדליק בביתו. ולדעת הגר"י בלוי  זצ"ל בספרו חובת הדר: אם נוסע מיד הביתה- ידליק בביתו, ואם משתהה בבית הוריו- ידליק בבית הוריו. וכ"כ הגר"ש ואזנר והגר"מ שטרנבוך.

נשים שנשארו לבדן בבית

טו. כשהבעל נסע לאדמו"ר או למירון וכדומה, והאשה נסעה לבית הוריה או למשפחה אחרת. צריכה האשה להשתתף בפרוטה בהדלקת בעל הבית בו היא מתארחת, או שבעל הבית יקנה לה חלק מהשמן. (וראוי שהוא יוסיף עוד מעט שמן בכוסיות למענה).
טז. כשהאשה מדליקה נרות גם עבור בעלה, הנמצא במקום אחר, יוצא הוא בהדלקתה, למרות שהוא נמצא בארץ אחרת, וישנם הפרשי שעות.
יז. אך אם האשה אינה מדליקה נרות בביתה, אלא היא משתתפת בפרוטה בהדלקת הנרות בבית מארחיה, לא יכול בעלה לצאת בהדלקה זו ועליו להדליק לבדו, או למנות שליח שידליק עבורו בביתו.

בחורי ישיבות

יח. בני ישיבות אשכנזים מדליקים נרות בישיבה, ואילו בני ישיבות ספרדים- לדעת הגר"ע יוסף זצ"ל אינם מדליקים נרות בישיבה ויוצאים בהדלקת אביהם או בהדלקת ראש הישיבה או מנהל הישיבה, ולדעת פוסקים אחרים, גם בני ישיבות ספרדים מדליקים נרות בישיבה, כיון שאינם חשובים כסמוכים על שולחן אביהם או על שולחן ראש/מנהל הישיבה.
יט. בלומדי בישיבה בירושלים שבתי לבית הורי שיחיו כדי לשבות בב"ב בשבת. במוצש"ק נכנסתי אל מו"ר הגר"ח קניבסקי שליט"א לשואלו דבר ה' זו הלכה בעניינים שונים. כשסיים הגר"ח להשיב  את תשובותיו פנה ושאל: "איפה הדלקת נרות?" עניתי שהדלקתי נרות בבית הורי ואני מתכוון לשוב עוד הערב לישיבה. רבנו אמר לי: "יותר טוב שתישאר הלילה בבית, אחרי התפילה תאכל ארוחת בוקר ותיסע לישיבה".

 
מקורות
א. שו"ע ומשנה ברורה תרעט.. ב. משנה ברורה. שו"ת צור יעקב ח"א סי' קלו ותשובות והנהגות. ג. מועדים וזמנים, לוח ארץ ישראל, פסקי תשובות. פניני חנוכה להרב"צ קוק, שו"ת אגר"מ ח"ד סי' סב. ד. משנה ברורה ופוסקים. ה-ז משנה ברורה. ח. שו"ע ומשנ"ב. ט. שם. י. מעשה רב, ועוד. יא. הגרש"ז אוירבך זצ"ל. תשובות והנהגות ח"א שצח. ובמקרה שעוזב את ביתו לאחר "פלג המנחה", שזה כשעה וחמישה לפני השקיעה, יעויין בפוסקי זמננו. יב. שבות יצחק, קובץ מבקשי תורה. שו"ת אגר"מ יו"ד ח"ג י"ד. יב*. חוט שני חנוכה. יב** הליכות שלמה עמוד רסג. יד. היינו שאף שלהגריש"א מדליקים בבית ולא בבית המארחים. אך לדעתו אם מדליק בכ"ז בבית המארחים, אזי יעשה כמש"כ. שבט הלוי ח"ח קנה ותשובות והנהגות ח"א שצח. טו. פוסקים. טז. שו"ת משנה הלכות ח"ו קיט.יז. הגרש"ז אוירבך. יח. שו"ת יחווה דעת ח"ו מג. הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ והגר"י עדס.


 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19756810

אתר השבת


מאמרים אחרונים