movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

דבר החסידות – פרשת לך לך

דבר החסידות – פרשת לך לך

 

למען שמו באהבה

בפרשתנו (טו, א): אומר הקב"ה לאברם "אל תירא אברם . . שכרך הרבה מאד". מסביר רש"י, שאחר שנעשה לו נס עם המלכים היה דואג ואומר שמא קיבלתי שכר על כל צדקותי, לכך אמר לו המקום שכרך הרבה מאוד.

ולכאורה תמוה, הלוא אברהם עבד את ה' מאהבה ולא לשם קבלת שכר, כפי שמאריך הרמב"ם בהל' תשובה (פ"י ה"ב): "העובד מאהבה עוסק בתורה ובמצות . . לא מפני יראת הרעה ולא כדי לירש הטובה אלא עושה האמת מפני שהיא אמת . . ומעלה זו היא מעלה גדולה מאד ואין כל חכם זוכה לה והיא מעלת אברהם אבינו שקראו הקב''ה אוהבי לפי שלא עבד אלא מאהבה"!

אלא הדבר יובן ע"פ דברי תרגום יונתן כאן, שאברהם חשש ש"בזמנא תניינא לא משתכח עמי אגרא, ויתחל בי שום שמיא", פירוש: אולי בפעם הבאה לא יישאר לי שכר (וינצחו אותי) ויתחלל שם שמים. כלומר שיראת אברם לא היתה מעצם התבוסה שלו בעתיד, אלא רק מחילול שם שמים שיגרם על-ידי-כן.

לפ"ז אפשר לומר שזו גם כוונת רש"י, שמה שדאג אברם על שכרו, הוא כי רצונו של אברהם אבינו הוא שיתגדל ויתקדש שמו של הקב"ה וחלק מגדולת ה' הוא שנותן שכר לעושי רצונו, לכן אם לא יישאר לו שכר יתמעט חלילה כבוד שמים בעולם.

מתאימים הדברים גם לרב עובדיה יוסף זצ"ל, שהסתלק השבוע. שכל ימיו דאג ופעל להרבות שם שמים בעולם.

 

שבת שלום!

 

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק כ', לך שיחה ב'. העיבוד בסיוע "פנינים עה"ת ומועדים" (היכל מנחם תשס"ה) עמ' יג. ועיין בגוף השיחה ביאור נפלא וארוך בדרז"ל "מתוך שלא לשמה בא לשמה".

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19720798

אתר השבת


מאמרים אחרונים