movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home זמירות שבת ותפילות תפילות ובקשות תפילה ובקשה מאת רבי מאיר מאפטא

תפילה ובקשה מאת רבי מאיר מאפטא

כ"ה בתמוז הוא יום פטירתו של רבי מאיר מאפטא. בהקדמה לספרו הוא מביא נוסח של תפילה ובקשה שבעל התפארת שלמה מראדומסק זצ"ל אמר שהוא סגולה נוראה לפרנסה ולהצלחה. הוא עצמו נהג לאומרה מדי בוקר וערב, אבל רבים נוהגים לאומרה לפחות ביום פטירתו. וזה נוסח הבקשה:
 
ריבון העולמים, ידעתי כי הנני בידך לבד כחומר ביד היוצר.
ואם גם אתאמץ בעצות ותחבולות וכל יושבי תבל יעמדו לימיני להושיענו ולתמוך נפשי, מבלעדי עוזך ועזרתך אין עזרה וישועה.
ואם חלילה יחפצו כולם להרע אז אתה בחמלתך תשים עיניך עלי ותשקיף עלי לטובה ממעון קודשך.
הנה חבלים נפלה לי בנעימים, וישועתי באה, ועזרתי תגלה.

לכן עזרני ריבון העולמים להיות עיני פתוחות לראות תמיד אמיתות הדבר הזה,
ויהי תקוע וקבוע אמונתך בלבי בכל עת לבל אסור לא בדיבור ולא במעשה ולא במחשבה לעבוד זולתך חלילה, כי אם תרדוף נפשי רצונך הטוב באמת,
גם עזרני לבל ימוש מרעיוני ומלכי גדולתך וגבורותיך והופעת חיותך בכל רגע, וקוטן ערכי בין מעשיך, 
ומה נחשב אני בין יצוריך, וכאין אני נגד ברואיך אם גם הייתי נקי מכל חטא, ומה גם כי עוונותי רבו למעלה ראש נקלתי מכל ברואיך כי הם עושים רצונך אשר לכך נוצרו ואני בגובה לבי מתועב בעיניך.
ועזרני להיות מידת הכנעה ושפלות רוח דבוק בלבי וברעיוני בכל עת ובכל רגע, ותהיה יראתך על פני לבלתי אחטא, וישמח לבי תמיד בכך אשר בראתני לכבודך,

ואהבתי תבער בקרבי ומחכמתך תאציל עלי להיות נגד עיני גדולתך וגבורתך ומיעוט ערכי וחסרון בינתי,
ולא יגבה לבי, ולא ארדוף אחר הכבוד וגדולה ועושר כי אם תכסוף נפשי לעשות רצונך הישר בעיניך,
ואהיה מוכן בכל רגע למסור נפשי רוחי ונשמתי וגופי ומאודי על קדושת שמך,

והסר כל המסכים המבדילים ביני לבינך והחזירני בתשובה שלמה לפניך.
ויונעם לי כל אשר תעשה עימדי ולא יבלבלני שום עניין מעבודתך האמיתית,
ולא תעלה קנאת אדם עלי ולא קנאתי על אחרים, ולא אתאוה לשום דבר זולת רצונך,
והורינו דרך חוקיך לעבדך בלב נבר וזך ובשמחה ורוח נמוכה ובאהבת עמך ישראל,

ויתקדש שמך על ידי ועל ידי זרעי וזרע זרעי עד כל הדורות ולא ימצא פסול בנו חלילה,
ונינצל מחילול השם, ונזכה לעסוק בתורתך לשמה בתמידות מתוך הרחבה, בתשובה ובדעת ובשמחה ולב טהור,
ונשמר מכל חטא ומכל עוון, ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד,
ונזכה לתקן את אשר העוינו ולא נבוש בעולם הזה ולא ניכלם לעולם הבא

אמן כן יהי רצון 
 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19655564

אתר השבת


מאמרים אחרונים