movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

מהו שיעור כזית מצה

לכבוד הגאון הרב ש"ב גנוט שליט"א
 
רציתי לשאול שתי שאלות:

1. מה השיעור של כזית מצה בליל הסדר וכמה אוכלים?
2. האם יש מצוה לאכול יותר מכזית מצה, והאם מקיימים מצוה בליל הסדר אם מוסיפים עוד מצה לכזית שחייבים בה. ואשמח אם כבוד הרב יפרט לי את הדברים.
רציתי גם ברכה מהרב לבנים זכרים ואם יש לכבוד הרב סגולה לבנים זכרים
 
בתודה
משה 
 
תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:
 
למשה שלום ושפע ברכות

מצות עשה מן התורה לאכול מצה בליל הסדר. הפוסקים כותבים ששיעור האכילה הוא כזית, כפי שכל שיעורי התורה, חוץ מהמקומות שהתורה וחז"ל פירטו שיעור אחר, שיעורם בכזית וב"כדי אכילת פרס".
 
כדי לקיים מצות עשה של אכילת מצה מהתורה, עלינו לאכול בליל הסדר "כזית" מצה, ולכתחילה מוסיפים לאכול "כזית" נוסף (ממספר סיבות שהובאו בפוסקים). כאשר מוסיפים עוד כזית לאכילת הכורך וכזית אחד (או שניים, לפי הדעות בענין זה) לאכילת האפיקומן.
ישנה מחלוקת בראשונים האם "כביצה" הוא 2 "כזיתים" או 3 "כזיתים" (כמובא בשולחן ערוך ובמשנה ברורה סימן תפ"ו), לכן בשיעורי מצוות מן התורה, כאכילת מצה, עלינו לאכול חצי כביצה, כדעת התוספות המחמירה, ובשיעורי מצוות דרבנן ניתן להקל ולאכול רק כשליש כביצה, כדעת הרמב"ם (כפי שנפסק במשנה ברורה שם).

וישנה מחלוקת נוספת בין גדולי האחרונים, הצל"ח, החתם סופר ועוד, האם הביצים שלנו התקטנו עד למחצית מכפי שהיה בזמן חז"ל, ואז צריך לאכול "כזית" בשיעור של ביצה שבימינו, או שהשיעורים נשארו כשהיו, וה"כזית" הוא כחצי ביצה שבימינו (משנה ברורה שם).

וישנה מחלוקת נודעת בגדר השיעורים, שלפי השיטה הנודעת כשיטת הגרא"ח נאה (שהאמת היא שזאת אינה שיטתו שלו, אלא שיטה קדומה, בה נהגו רבים וטובים וכל גדולי ירושלים ועוד, ומרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל הורה שאכן, זאת היא הדעה המרווחת יותר) אזי שיעור כזית מצה הוא כ-13.5- 15 גרם, ולשיטת החזון איש, שיעורה כ-25- 27.5 גרם, ולפי זה עלינו לאכול כשני שליש מצה לשיעורו של החזון איש

(כשמצת מכונה רגילה היא בין 28 ל-33 גרם,  ואילו מצת יד, וכפי המנהג המקובל בויז'ניץ ובכל קהילות החסידים להקפיד עד למאד ולאכול אך ורק מצות יד בפסח, הרי עלינו לדעת ששיעור מצת יד גדול יותר), ואולם הוראת החזון איש היתה שבחצי מצת מכונה יש שיעור כזית ברווח  (ושיטתו זאת סותרת לחשבון הנ"ל, וכבר העיר כן בספר 'שיעורים של תורה' להגרי"י קניבסקי זצ"ל, וראו בספר "מדות ושיעורי תורה" (בניש). ובספר "סידור פסח כהלכתו" (פרק ח') די ב16-15 גרם, ולחומרא 21 גרם בשתי הכזיתים גם יחד. והסכימו עימו חכמי הדור הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, הגרי"ש אלישיב זצ"ל והגר"נ קרליץ שליט"א).

בשו"ת הר צבי (או"ח סימן ב) דן הגרצ"פ פראנק זצ"ל בשאלה בה פתחנו את דברינו. הנה באכילת מצה בליל ראשון של פסח, צריכים לאכול כזית. האם במקרה שאוכל מצה יותר מהשיעור, האם גם התוספת על יותר מכזית נכנס בכלל מצות עשה מהתורה של "בערב תאכלו מצות", או שאין כל ענין להוסיף ולאכול עוד ועוד מצה?.

ה'הר צבי' רוצה להוכיח שאכן, ישנה מצות עשה על כל הוספה שבאכילת הכזית, מדברי הגמרא בפסחים (דף קז ע"ב), שם נאמר שרבא  שתה הרבה יין, בכל מהלך יום ערב פסח, כדי שהיין יגרום לפתיחת לבבו ומעיו, כדי ש'כי היכי דנגרריה לליביה דניכול מצה טפי', היינו שכך יוכל לאכול לתאבון הרבה מצות בליל הסדר. ולכאורה תמוה, שאם המצוה היא אך ורק באכילת 'כזית מצה', אם כן מהי התועלת שתצאו מכך שיאכל הרבה מצות, מכיון ששיעור אכילת מצה הוא רק בכזית, ואם כן מהו ההידור  לאכול מצות רבות? אלא משמעות דברי רבא היא שכשאוכל יותר משיעור הכזית, מקיים מצוה  גם  באכילת התוספת על השיעור.

ואולם ה'הר צבי' מפקפק בהוכחה זו, וכותב שהרי בתחילת פרק 'ערבי פסחים' נאמר במשנה: "ערב פסח סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך", ופירש רש"י: "כדי שיאכל מצה של מצוה לתיאבון משום הידור מצוה". ואם כן, מכיון שבמצות עשה של אכילת כזית מצה ישנו הידור מצוה לאוכלו לתיאבון, אם כן יתכן שרבא לא התכוין לאכול הרבה מצות, אלא רצה לקיים מצות אכילת הכזית בהידור ולאכול את הכזית מצה עצמו לתאבון, ולא שיאכל הרבה מצות.

הגרצ"פ פראנק זצ"ל מנסה לדייק כן מלשון הגמרא, האומרת שרבא עשה כך "כי היכי דנגרריה לליביה דניכול מצה טפי", כלומר שלא שיאכל הרבה מצות, אלא "דנגרריה לליביה טפי" ויאכל הכזית בתיאבון. ואמנם בגמרא בברכות (דף לה ע"ב) ישנו קצת שינוי לשון מדברי הגמרא בפסחים,  שבמסכת בפסחים הגירסא היא "דניכול", וממילא ניתן  לפרש  שרבא רצה שיגרר ליבו ויהיה לו תיאבון לאכול הרבה מצות, אך לא שיאכל באמת הרבה מצות, אלא רק שיהא תאב הרבה לאכילת המצות, ולכן, כאשר יאכל את הכזית מצה, יאכלנו לתיאבון. אך בגמרא בברכות הגירסא היא: "וניכול מצה טפי", שמשמעותה היא שרבא רצה שיאכל הרבה מצות בפועל, ומזה ישנה משמעות שאכילת יותר מהשיעור, נחשבת לחלק מגוף המצוה, ובכל הוספה באכילת המצה, מקיימים מצוה.

ואכן, השדי חמד (אסיפת דינים מערכת חמץ ומצה סי' י"ד סוף אות י') מביא בשם רבינו המהר"ל מפראג בספרו גבורות ד' (פרק מ"ח), שכתב שלמרות שמקיימים את המצוה של "בערב תאכלו מצות" באכילת כזית, מכל מקום אם אוכל יותר מכזית, מקיים גם כן מצוה. וכמובן שנודעו דברי הגר"א מוילנא זצ"ל, הסובר שישנה מצות עשה מן התורה לאכול מצות בכל שבעת ימי הפסח, ובכל 'כזית' נוסף, מקיימים עוד מצוה מהתורה.
 
בנוגע לבקשת הברכה לבנים זכרים: הנני להמליץ לך את הסגולה המובאת בגמרא במסכת שבועות (דף יח) לבנים זכרים, והיא להבדיל במוצאי שבת על כוס יין.

מסיבה זו מורה מורי ורבי הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א לאלו שרוצים בנים, להבדיל על כוס יין ולא על מיץ ענבים.
 
ואני מברכך מקרב הלב שתזכה לבנים זכרים בקרוב.
 
בברכת פסח כשר ושמח
 
שמואל ברוך גנוט
 
 

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19695091

אתר השבת


מאמרים אחרונים