movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home איך מתחילים שבת המלכה - מקור הברכה השבת – ממנה הברכה והשפע לרפואה ולפרנסה / סיפור

השבת – ממנה הברכה והשפע לרפואה ולפרנסה / סיפור

השבת – ממנה הברכה והשפע לרפואה ולפרנסה / סיפור

מובא במדרש, מעשה בחכם שהלך לעיר אחת וראה שם יהודי עשיר ששלחנו מזהב, ששה עשר בני אדם צריכים להרימו, ואמר לו: בני, במה זכית לכל העושר הזה? ואמר לו: בזכות שהייתי מכבד את השבת.

בני אדם מבקשים קמיעות וסגולות לבעיות צרותיהם בגופם ונפשם – הלא הקמיע הטובה ביותר היא שמירת שבת קודש מקור הברכה, אשר ממנה נשפע ברכה וטובה לכל ששת ימי המעשה. וידוע מעשה בחולה שבא לפני ה"חפץ חיים" לקבל ברכתו לרפואה, ואמר לו: הברכה המועילה והמתקימת ביותר היא ברכתו של שומר שבת. וכשאמר לו החולה: אם כן, אדרבא, יברכנו רבנו השומר שבת. אמר לו: לא די בברכת שומר שבת, אלא צריך לך ברכה מיהודי המוסר נפשו על קדושת השבת, כגון שהוכה או נתבזה על כבוד השבת, הוא הוא שברכותיו מתקבלות, וממנו ראוי לקבל ברכה.

בימינו מצויים רבים שהתבזו על כבוד השבת, והמה הבעלי תשובה שקיבלו עליהם לשמור שבת במסירות נפש, וכמה אם כן גדולה מעלתם.

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 17764414

אתר השבת