movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home הלכות שבת שאל את הרב שאלות בהלכה שיכורים כל השנה - הרב ש. ב. גנוט

שיכורים כל השנה - הרב ש. ב. גנוט

שיכורים כל השנה/ הרב ש. ב. גנוט

 
שאלה: האם ישנה מניעה הלכתית להשתכר בכל ימות השנה?


תשובה:
 הביאור הלכה (בסי' תרצ"ה) כתב שמצאנו במספר מקומות בתורה ובנביאים ששיכרות הוא עוון גדול, עי"ש. והגאון רבי לייב מינצברג שליט"א  בספר תורתי בקרבם (ח"א עמוד רמ"ב) כתב  בפשיטות  כי  אסור להגיע לידי שכרות לוט בכל ימות השנה ולהיהפך על ידי כך  לשוטה, מכיון שעי"כ מפקיע עצמו מכל מצוות ה'. וראו ברמב"ם מלכים פ"ג ה"ה ובספר אבן האזל שם גבי שכרות במלך. ומו"ר הגר"ח קניבסקי שליט"א ציין לי בענין את דברי הגמרא בברכות כ"ט ב', שם נאמר  "לא תרוי ולא תחטי" (היינו להשתכר), ולכן ברמב"ם (דעות ה' ג') גינה את השיכרות.
 

אמנם
שאלתי  את מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שהגמרא בברכות מ"ד ע"א אומרת שהאמוראים אכלו פירות גינוסר רבים כיד המלך ו'רשב"ל אכיל עד דמריד', ופירש רש"י שדעתו נטרפה עליו. וא"כ  אנו  למדים  שהאמוראים אכלו פירות ששיכרו את דעתם עד שדעתם נטרפה, הרי שמותר להכניס עצמו למצב של טירוף הדעת.  והשיבני הגר"ח שליט"א שודאי שאין זה ראוי להשתכר סתם כך בימות החול, ואמנם דברי הגמ' בברכות גבי פירות גינוסר אינה כפשוטה. ואדרבה, שאסביר לו מהו הפירוש בזה שנאמר שם שרבי יוחנן אכל אלף פירות גינוסר... אלא שמסבירים בזה שבאכילה זו היו הרבה סודות התורה, ולפי זה לא קשה קושייתי.

 

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, שולמית בת בת שבע לבשורות טובות, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 17979175

אתר השבת