movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ההקשר בין תענית אסתר לפורים

ההקשר בין תענית אסתר לפורים - הרב ש. ב. גנוט שליט"א

 

במגילה ד' א' אמר ריב"ל חייב אדם לקרות המגילה בלילה ולשנותה ביום, שנאמר "אלקי
אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי", וברש"י: "זכר לנס, שהיו זועקין בימי
צרתן יום ולילה", עכ"ל. וצ"ת מאי שייכא זה שזעקו בימי צרתן למצות קריאת המגילה,
וצ"ע.

 והנראה בזה חידוש נפלא, דהנה נאמר במגילה (ט,לא) "לקיים את ימי הפורים האלה
בזמניהם כאשר קיים עליהם מרדכי ואסתר המלכה וכאשר קיימו על נפשם ועל זרעם דברי
הצומות וזעקתם". ונראה שבפסוק זה למדנו שהתוכן היצוק לאיזכור וחגיגת נס הפורים,
דומה הוא במהותו ל"כאשר קיימו דברי הצומות וזעקתם", ומרדכי ואסתר תיקנו את צורת
השמחה כצורת הצער, וא"ש.

ודודי הגרא"ש מאיר הוסיף בזה, דהנה כתב הרמב"ם בהקדמתו למנין המצוות, שכתב כך:
"וצוו לקרות המגלה בעונתה כדי להזכיר שבחיו של הקב"ה ותשועות שעשה לנו והיה
קרוב לשועינו, כדי לברכו ולהללו וכדי להודיע לדורות הבאים שאמת מה שהבטיחנו
בתורה כי מי גוי גדול אשר לו אלהים קרובים אליו כי"י אלהינו בכל קראנו אליו".
והיינו דעצם קריאת המגילה נועדה להזכיר שהיה קרוב לשוועתינו, וא"כ דברי הצומות
וזעקתם הביאו לנס הפורים ובקיאת המגילה גופא אנו מודים על כך. והוסיף דנראה
דמקור ד' הרמב"ם הם מדברי הש"ס במגילה (יא, א) דרב מתנה פתח לדרוש את המגילה
בהאי קרא ד'מי גוי גדול אשר לו אלהים קרבים אליו', ודפח"ח.

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב שמריהו יוסף חיים בן פעשא מרים, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20281940

אתר השבת


מאמרים אחרונים