movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

אמור - כמו זכור ושמור

הרב הצדיק רבי הירש מרימינוב היה נקרא בשם רבי הירש משרת, כי מקודם היה משרת בבית רבו וקודמו, הצדיק רבי מנדל מרימינוב.

נזדמן פעם שהצדיק רבי הירש התראה עם אחד מגדולי הדור וביקש גדול הדור את רבי הירש לפרש דברי רש"י בברכת כהנים (במדבר ו כג)

"כה תברכו את בני ישראל אמור להם - אמור, כמו זכור ושמור".

השיב לו הצדיק רבי הירש:

כששימשתי את רבי הצדיק רבי מנחם מרימינוב ארע פעם אחת שכבר הגיע יום חמישי, ובביתי לא היתה אף פרוטה לצרכי שבת. הרבנית ביקשה ממני שאלך לצדיק ואשאלו מה לעשות, אך כשנכנסתי לחדרו של הצדיק ראיתי את גודל התעסקותו ודבקותו בעבודת ה' יתברך ולא מלאני לבי להטרידו וחזרתי לאחורי.

הגיע יום חמישי בערב והרבנית התחילה להציק לי שאלך סוף סוף להזכיר לצדיק שאין מאומה לשבת.

הלכתי ושוב ראיתי שהוא עסוק בתורה ועבודה באותה התלהבות ודבקות ושוב לא יכולתי להפסיקו ולהטרידו.

כשהגיע יום השישי בבוקר ובביתי עדין אין דגים ולא בשר ולא כלום, נכנסתי שוב לחדר הציק, ואז אמר לי הצדיק מעצמו:

"לך וקח את הקדרה שמבשלים בה דגים, תשים לתוכה מים, ותשפות אותה על האש, וכה תעשה גם בקדרה של הבשר ושל שאר תבשילי השבת".

תמהתי ואמרתי: "רבי, מה נבשל באותן הקדרות, הלא אין דגים ואין בשר".

השיב לי רבי: "כתוב בתורה: והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו (שמות טז ה). אנחנו מחויבים לעשות ההכנה והשבת כבר תביא בעצמה מה שצריך."

וכך הווה. לקחנו את הקדרות, שמנו בהן מים, ושפתנו אותן על האש...

כעבור זמן מה בא פתאום כפרי אחד, ושאל אם יוכל לשבות אצלנו, כי הוצרך לרגל איזה ענין להיות בעיר בשבת, ורצונו לשבות בבית הרבי, והוא הביא עמו כל צרכי שבת ביד רחבה: דגים חיים ובשר ושומן וכו'.

כמובן שברצון רב קיבלנו את האורח לשבת, והיה לנו עונג שבת כראוי.

 וכך הוא הענין - סיים הצדיק רבי הירש - גם בברכת כהנים, כלום הכהנים בכח עצמם ממשיכים את הברכות? הלא כתוב "ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם" (במדבר ו כז) אלא שהקדוש ברוך הוא ציוה שהכהנים יעשו את כל ההכנות שיש בידם לעשות: יטלו ידיהם, יחלצו נעליהם, יפרשו כפיהם ויאמרו "יברכך" וכו', ושוב בא אח"כ הקב"ה בעצמו ואומר "ואני אברכם".

וזהו שכתב רש"י: "אמור להם, כמו זכור ושמור" - ברכת כהנים היא דוגמת הכנת שבת.

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב שמריהו יוסף חיים בן פעשא מרים, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20063794

אתר השבת


מאמרים אחרונים