movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

דבר החסידות – פרשת בלק

ב"ה

דבר החסידות – פרשת בלק

 

מצב הגויים לעת"ל

 

השר הנסיך צ'רטרינסקי העריץ מאוד את המגיד הקדוש מקוז'ניץ.

והשר לא היו לו בנים. פעם בא למגיד הקדוש בבקשה שיברכו בבן.

ברכו המגיד ואמר "רבונו של עולם! יש לך כל כך הרבה גוים, יהיה לך עוד גוי אחד". וכך הוה שנולד לו בן.

ויהי היום, והשר הפליא במעלת המגיד לפני אחיו, אבל אחיו לעג לדבריו ואמר לו: "אני אראה לך שהמגיד אינו יודע בין ימינו לשמאלו; הנה בני, הוא בריא ושלם, אשאיר אותו בביתך, ובינתיים אסע להמגיד ו'אבכה' לפניו על בני שהוא 'חולה'".

הגוי הגיע למגיד, והתאונן על בנו שהוא חולה.

אמר המגיד: "מהר סע לביתך אולי תספיק לראות את בנך בעודנו חי, כי הוא נוטה למות".

אח"כ נתברר, שבנו נחלה בדרכו אל המגיד, וכשחזר לבית אחיו – כבר מת הבן קודם שהספיק לראותו...

(ע"פ סיפורי חסידים, הרש"י זוין, פ' עקב (ע"פ "ברוך תהיה מכל העמים") סיפור 431)

 

~~~

בנבואת בלעם על "אחרית הימים", נאמר (פרשתנו כד, יז) "דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל, ומחץ פאתי מואב וקרקר כל בני שת".

בפירוש הביטוי "וקרקר כל בני שת", מצינו באופן כללי שני פירושים:

א)    תרגום אונקלוס מפרש :"וישלוט בכל בני אנשא", כלומר משיח ישלוט על כל בני האדם [שכולם צאצאיו של שת, בנו של אדם הראשון], וכן דעת הרמב"ם בהלכות מלכים (פי"א ה"א) שמביא על פסוק זה סימוכין מהכתוב (זכריה ט, י) "ומשלו מים עד ים".

ב)    תרגום יונתן בן עוזיאל מפרש: "וירוקן כל בנוי דשת" (ועד"ז בתרגום ירושלמי), וכן בפירוש אבן-עזרא: "וקרקר – כמו "מקרקר קיר" והטעם [והפירוש:] הורס", כלומר, משיח ירוקן וישמיד את כל האומות.

והנה בהשקפה ראשונה נראה שיש כאן מחלוקת; האם משיח רק ישלוט על אומות העולם, או שישמיד אותם לגמרי.

והדבר תמוה: איך יתכן לפרש שלא יהיו גוים בימות המשיח, הרי מפורש בישעיהו כבר בתחילתו (ב, ב ואילך): "והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' . . ונהרו אליו כל הגוים והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה גו'", ועד לסופו (סו, יח) "לקבץ את כל הגוים והלשונות ובאו וראו את כבודי" ועוד נבואות רבות המוכיחות שהגויים יהיו חלק מהגאולה דלעתיד?

בנוסף לכך לא מובן: איך מתאים פירוש האב"ע (ותיב"ע) שהקב"ה ישמיד את כל הגוים ללא הבחנה, עם הכתוב "טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו", שנאמר אפילו על בעלי-חיים (ראה ב"מ פה, א), ואיך תיתכן השמדה של כל העולם?

[ואף שהיו מאורעות דומים, מתחיל מ"וימח את כל היקום גו'" (נח ז, כג) – הרי זה היה מפני ש"השחית כל בשר את דרכו על הארץ", משא"כ כאן מדובר על השמדת כל הגוים, כולל חסידי אומות העולם!*]

מוכרחים איפוא לפרש, שאין כוונת האבן עזרא להירוס ואבדון כפשוטם, אלא ל'הירוס' במובן הרוחני, ובהקדים:

הגאולה העתידה, שהיא אמנם בעיקרה גאולת עם ישראל מהגלות המר – תהיה גם גאולת כל העולם, כלשון הרמב"ם (שם הל' ד) "ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד", וכמפורש בזכריה (יג, ב) "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ", וכל הנבראים (ממין המדבר, ועד לחי צומח ודומם) יגיעו למצב של שלמות.

אלא, שבנוגע לבני אדם – מובן שכל רודפי ושונאי ישראל יבואו על ענשם, כמבואר בכמה נבואות. ושאר אומות העולם יבואו למצב של שלמות: הם יקראו בשם ה' וכן ישרתו את בנ"י ככתוב (ישעיה מט, כג) "והיו מלכים אומניך ושרותיהם מניקותיך", אבל יש שני אופנים לפרש באיזה אופן תהיה גאולתם:

א)    הגאולה היא בעצם של עם ישראל, אלא שאגב בנ"י יתוקן גם כל העולם, כדי שבנ"י יוכלו לעבוד את ה' בעולם מתוקן. ולפי אופן זה נמצא שגאולת האומות הם רק פרט וטפל לגאולת ישראל, וממילא גם לא תוכר מעלתם הפרטית אלא כולם יהיו 'עבדי ישראל'.

ב)  הגאולה היא לכל הבריאה, היינו שזהו עניין ותכלית בפני עצמו, שכל   פרט בבריאה יגיע לשלמות מעלתו. ולפי זה גאולת האומות הוא שכל גוי יגיע לשלמותו, וממילא כן תוכר מעלתו הפרטית לפי דרגתו ועניינו.

ועפ"ז יש לומר: שזוהי הכוונה באבן-עזרא (ותיב"ע) שהגוים יהרסו (ו'יתרוקנו') – היינו שהוא סובר כאופן הא'; שהאומות יאבדו את מציאותם וחשיבותם הפרטית, וכולם יהיו רק עבדים וטפלים לישראל, משא"כ הרמב"ם (ות"א) סוברים כאופן הב', שתישאר חשיבות כל אומה בפני עצמה וכל גוי יבוא לשלמותו לפי דרגתו ולא יאבדו את 'מציאותם', ומשיח רק "ישלוט בכל בני אנשא".

ולכן הרמב"ם, לשיטתו, מאריך (בהמשך) על כך שמשיח יתקן את כל האומות, וכן בסיום ספרו: "ולא יהיה עסק כל העולם כולו אלא לדעת את ה' בלבד", כי לדעת הרמב"ם יש גם לגוי חשיבות, בתור נברא של הקב"ה, ולכן מצווים בני ישראל "לכוף את כל באי העולם לקבל מצוות שנצטוו בני נח"**. עדי יבוא כל העולם לשלמותו, בקיום היעוד (צפניה ג, ט) "אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד".

 

שבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק כג, בלק שיחה ב (עמ' 172 ואילך. ובמתורגם ללה"ק עמ' 201 ואילך. וכן בשערי גאולה ח"ב עמ' קפח ואילך). העיבוד בסיוע "המאור שבתורה – ביאורי החומש" במדבר (הוצ' היכל מנחם תשע"ג) עמ' שצה-ז. ועי' בגוף השיחה אריכות הדיון והעומק בכ"ז, וכן מבאר עד"ז גם את מחלוקת ר"י וריש לקיש (סנהדרין קיא, א) בפירוש "והשלישית יוותר בה". ועוד.

 

______________

*)  ואין להשוות את זה לגזירות והשמדות שהיו על בני ישראל ר"ל בזמן החורבן ובמשך כל זמן הגלות, עד לחמור שבהם שהיה בדור שלפנינו (ולא תקום פעמיים צרה) – כי כל זה שייך בזמן הגלות, שהוא זמן של העלם והסתר, וגם הענין של "ורחמיו על כל מעשיו" אינו בגלוי (עד שיש אפשרות לשאלה "למה הרעותה לעם הזה" וכיו"ב – ראה ברכות ז, א), משא"כ בזמן דלע"ל שיקויים היעוד (ישעי' ל, כ) "ולא יכנף עוד מוריך וגו'" שיהיה גילוי אלקות בכל העולם – והיה ה' למלך על כל הארץ – נשאלת השאלה: איך תיתכן אז הירוס והשמדה של כל האומות? 

 

**) רמב"ם הל' מלכים פ"ח ה"י, והחידוש עוד יותר בהלכה י"א: "כל המקבל שבע מצוות ונזהר לעשותן הרי זה מחסידי אומות העולם ויש לו חלק לעולם הבא, והוא שיקבל אותן ויעשה אותן מפני שצוה בהן הקב"ה בתורה והודיענו ע"י משה רבינו כו'", היינו שמתן-תורה פעל גם על אומות-העולם (וחידש עילוי נוסף בז' מצוות שקיבלו לפני זה) – ולכן יש להם שכר בפני עצמם.

 

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב דב בן שושנה (קוק) שליט"א, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א הרב נחום אליעזר בן שרה מרים (רבינוביץ) שליט"א הדס בת אורה לרפואה שלמה, יוסף מרדכי בן תהילה שמחה לרפואה שלמה, נחום אלימלך בן זהבה רבקה לרפואה שלמה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19522897

אתר השבת


מאמרים אחרונים