movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

דבר החסידות – חמשה עשר בשבט

ב"ה

לע"נ החייל בצ"ה שניאור זלמן ע"ה בן ידידי הרה"ח עוסק בצ"צ וכו' הרב פרץ שי' פרידמן, קריית גת. בבניין ירושלים ינוחם.

 

דבר החסידות – חמשה עשר בשבט

 

מדוע דווקא חמשה עשר?

 

על שולחנו של הצדיק רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב היו מסובים בחמשה עשר בשבט אורחים רבים, והצדיק היה מחלק להם פירות.

קרה פעם, שהאורחים היו מרובים מאוד, ולא הספיקו ערימות הפירות שהיו על השולחן, כדי לתת מהם לכל דורש.

קם הצדיק ואמר:

-         אם פירות אתם מבקשים, הבה ואגיד לכם היכן תמצאו אותם: "אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה . . ותלמוד תורה כנגד כולם" (פאה בתחילתה).

לכו ועיסקו בתורה ותמצאו בלי דוחק פירות הרבה...

 

(סיפורי חסידים, הרש"י זוין, חמשה עשר בשבט, סיפור 263 (בהוצ' חדשה עמ' 240))

 

~~~

ידועה המחלוקת בנוגע לראש השנה לאילנות (מסכת ר"ה בתחילתה): "באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי. בית הלל אומרים בחמשה עשר בו".

וצריך להבין:

א)    מדוע, לפי שתי הדעות, ראש השנה לאילן הוא רק בחודש שבט ולא בתחילת השנה?

ב)    מדוע לדעת בית הלל הוא בחמשה עשר בו, בשונה מכל שאר ראשי-שנים שהם באחד לחודש?

על השאלה הראשונה נאמר בירושלמי: "עד כאן הן חיין ממי השנה שעברה, מכאן ואילך הן חיין ממי השנה הבאה". כלומר: המים מתחילים להשפיע על האילנות רק אחרי ארבעה חודשים, ולכן כל האילנות שחנטו לפני חודש שבט – וטרם עברו ארבעה חודשים מתחילת השנה – החיות שלהם היא "ממי השנה שעברה".

וההסבר בדעת בית הלל שמחכים לחמשה עשר בשבט:

מבואר בספרים* [כפי שהבאנו ב"דבר החסידות" 271 – חנוכה תשע"ח]: שמצינו כמה מחלוקות בין ב"ש לב"ה, שיסוד מחלוקתם היא אם "אזלינן בתר בכח" או "אזלינן בתר בפועל" – כלומר, האם מה שקובע הוא ה'בכח', הפוטנציאל של הדבר, או מה שקובע הוא רק מה שכבר קיים בפועל.

לדוגמא:

בנוגע למספר נרות החנוכה (שבת כא, ב): "בית שמאי אומרים יום ראשון מדליק שמונה מכאן ואילך פוחת והולך, ובית הלל אומרים יום ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף והולך" – כי ביום הראשון של חנוכה קיימים כברבכח כל שמונת הימים, ולכן בית שמאי שהולכים לפי ה'בכח' – קבעו להדליק "כנגד ימים הנכנסין", כלומר הימיםשעומדים להגיע בפונטנציאל. משא"כ בית הלל, שהולכים אחרי ה'בפועל' – קבעו להדליק "כנגד ימים היוצאין", כי ביום הראשון קיים בפועל רק יום אחד!      

[וראה ב"דבר החסידות" שם שתי דוגמאות נוספות מהמשנה הראשונה בש"ס "מאימתי קורין כו'" ומהמשנה לפני האחרונה בש"ס (מס' עוקצין) "חלות דבש כו'"]

על-פי-זה ניתן לבאר גם את המחלוקת שלהם לעניין ראש השנה לאילן:

חז"ל אומרים (ר"ה טז, א במשנה) "בחג נידונים על המים", כלומר שהמשפט למעלה על הגשם של כל השנה הוא בחג הסוכות, אבל לאידך נאמר שם "הכל נידונים בראש השנה" כלומר שהעולם כולו, כולל המים**, נידון בראש-השנה.

אלא ודאי ההסבר הוא: שבגלוי ("בפועל") הדין על המים הוא בסוכות, אבל בהעלם ("בכח") יש כבר את המשפט גם על המים בראש-השנה.

ואם כן הכל ברור:

לדעת בית שמאי שהעיקר הוא ה"בכח" – יוצא שעיקר הדין על המים הוא בר"ה – א' בתשרי, וממילא היניקה של האילנות ממי "השנה הבאה" מתחילה בא' בשבט. אבל לדעת בית הלל שהעיקר הוא ה"בפועל" – הרי עיקר הדין הוא בחג – ט"ו בתשרי, נמצא שהיניקה של האילנות מתחילה בט"ו בשבט!

 

ט"ו בשבט שמח ושבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק ו, בא שיחה ב סעיף ג-ד (עמ' 70-71. ובמתורגם ללה"ק עמ' 74-76). חשוב להבהיר שזוהי רק טעימה מהשיחה. ובשיחה מובאים עוד כמה וכמה דוגמאות וכן מבואר ה"צריכותא" שבהם (=מה מחדשים ב"ש וב"ה בכל אחת מהמחלוקות) – ע"ש ותשבע בצחצחות נפשך, כי טוב האור ומתוק לעיניים.

______________

*) ראה בית האוצר – להר"י ענגל – מע' א כלל כז. מע' ב כלל ב. לאור ההלכה – להרש"י זוין – "לשיטות ב"ש וב"ה" (ולא נתבאר שם הצריכותא). לקוטי שיחות ח"ז ע' 114 ס"ה ואילך (ושם, שזהו גם טעם פלוגתת ב"ש וב"ה (נדה פ"י מ"ח) בדין "הרואה יום אחד עשר". עיי"ש).

 

**) ראה ר"ה שם [בדעת ר"י. ולפי הירושלמי (פ"א ה"ג) כ"ה גם כוונת המשנה] "הכל נידונין בר"ה", ומה שבחג נידונין על המים, קאי על חתימת הגזר דין, שכאו"א נחתם בזמנו. וגם לפי התנא דבי ר"י (שלפי הבבלי קאי מתניתן כוותיה) – מכיון שהדין על המים נוגע להאדם, והרי "אדם נידון בר"ה", צ"ל שבהדין דר"ה נכלל (בהעלם) גם הדין על המים. וראה לקוטי תורה נצבים מז, ריש ע"ב: "בר"ה נמשך גילוי כללות החיות של כל השנה וממנו נמשך חיות להתחלקות פרטים . . ובארבעה פרקים שבהם העולם נידון".

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב צבי ישראל (טאו) בן ייטע פיגא שליט"א, הרב דב בן שושנה (קוק) שליט"א, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א הרב נחום אליעזר בן שרה מרים (רבינוביץ) שליט"א הדס בת אורה לרפואה שלמה, יוסף מרדכי בן תהילה שמחה לרפואה שלמה, נחום אלימלך בן זהבה רבקה לרפואה שלמה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19267625

אתר השבת


מאמרים אחרונים