movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

דבר החסידות – פרשת וארא

ב"ה

מוקדש לשלוחי כ"ק אדמו"ר, מנהלי בתי חב"ד באה"ק, המתכנסים בימים אלה כאן במרום כנען, צפת עיה"ק, להצלחה רבה בכינוסם ובהמשך שליחותם!

 

דבר החסידות – פרשת וארא

 

"נתתיך אלקים"

 

בימי מלחמת נפוליאון ימ"ש (סוף שנת תקע"ב) ברח אדמו"ר הזקן, בעל התניא והשו"ע, מליאדי עם כל בני משפחתו ורבים מחסידיו, וניטלטלו בדרכים עד להסתלקותו בכפר פיענא בכ"ד טבת תקע"ג, כידוע.

מי שלקח על עצמו את כל הוצאות הנסיעה, היה החסיד ר' זלמן זלבר, שהיה עשיר גדול, ושכר כשישים עגלות לצורך המסע הארוך.

מסופר, שאשתו של ר' זלמן זה צרת-עין היתה, ובעודם בדרך באה בטענה אל בעלה מדוע הוא מוציא ממון רב כל כך. ואז אירע שביקש להוציא ממנה סכום כסף (כנראה שהכסף היה ברשותה) והיא סירבה בתוקף. ובעוד הוא מנסה להוציא מידה הכסף בחזקה, נפלה האשה ומתה.

רץ מיד ר' זלמן אל הרבי וסיפר לו את כל מה שאירע. אמר אדמו"ר הזקן "א קאפריזנע אידענע. זאג איר זי זאל אויפשטיין" [=אשה קפדנית. אמור לה שתקום!] הלך בעלה ואמר לה "קומי קומי! הרבי ציווה שתקומי". קמה האשה ועמדה, והיה זה תחיית המתים ממש.

(שמועות וסיפורים (הרה"ח רפאל נחמן הכהן, אביו של ר' יואל כהן שליט"א), ח"א עמ' 32)

 

~~~

בפרשתנו )ו, ל), טוען משה לפני הקב"ה: "הן אני ערל שפתים ואיך ישמע אלי פרעה", והקב"ה משיבו: "ראה נתתיך אלקים לפרעה ואהרן אחיך יהיה נביאך".

ותמוה הדבר (כפי שהקשו המפרשים*):

הרי כבר בתחילת שליחותו של משה בפ' שמות (ד, י) טען "כי כבד פה וכבד לשון אנכי", והקב"ה השיבו "ואנכי אהיה עם פיך", וכאשר משה התעקש עוד – הוסיף והבטיחו ש"אהרן יהיה לך לפה", ומדוע חזר כאן שוב על אותה טענה? וגם, מה חידש לו כאן הקב"ה שבכך נתיישבה דעתו?

[הרמב"ן תירץ, שבפ' שמות שלחו הקב"ה אל בני ישראל וכאן שלחו אל פרעה ולכן טען "ואיך ישמע אלי פרעה", אבל התירוץ קשה בפשט הכתוב; כיון שמתחילה (ג, י-טז) הודיעו הקב"ה על שתי השליחויות: א) "לך ואספת אתזקני ישראל" ב) "ואשלחך אל פרעה", ומובן שתשובת הקב"ה "הוא יהיה לך לפה" מתייחסת לשתי השליחויות**].

אלא, הדבר מתיישב במתק לשונו של רש"י:

בטענתו הראשונה של משה (בפ' שמות) "כבד פה וכבד לשון אנכי" מפרש רש"י: "בכבדות אני מדבר", זאת אומרת שהוא יכול לדבר אלא שזה בא לו בכבדות. ואילו כאן בטענתו החדשה "הן אני ערל שפתים" מפרש רש"י: "אטום שפתים", שמשמעו ששפתיו אטומים וסתומים לגמרי ואינו יכול לדבר כלל!

וזו היתה טענת משה: בתחילה היה סבור שרק קשה לו לדבר ("כבד פה") ולכן התרצה ללכת בצירופו של אהרן, אבל עכשיו טען שפיו אטום, וממילא איזו תועלת יש בכלל בהליכתו אל פרעה?

ועל כך ענה לו הקב"ה "אתה תדבר גו'" – שאמנם ע"פ דרך הטבע אתה "ערל שפתיים" אבל הנני מבטיחך שתדבר ותצליח בשליחותך.

*

ועל פי זה נראה לומר, שבמענה הקב"ה: "ראה נתתיך אלקים לפרעה . . אתה תדבר את כל אשר אצווך" – השתנה תפקידו של משה בהליכתו אל פרעה, כי עד עכשיו היה שליח לדבר אל פרעה בקצרה ואהרן הרחיב את הדיבור, אבל כאן נתמנה משה להיות "אלקים לפרעה" כפירש"י: "שופט ורודה לרדותו במכות וייסורין" היינו שמעתה עומד משה במקום המשלח לרדות את פרעה.

ומובן שגם אופן דיבורו מעתה הוא באופן אחר, ובהקדם: שרש"י מפרש כאן על "ואתה תדבר את כל אשר אצוך" – "פעם אחת כל שליחות ושליחות כפי ששמעת מפי, ואהרן אחיך ימליצנו ויטעימנו באזני פרעה" – שלכאורה:

א)    מהי ההדגשה "פעם אחת" דווקא ולא יותר?

ב)    מה הכוונה "כפי ששמעת מפי", וכי יעלה על הדעת שמשה ישנה ח"ו ממה ששמע מפי הגבורה?

ג)     מה פשר כפל הלשון "ימליצנו ויטעימנו"?

אלא, שרש"י בדיוק לשונו רצה להבהיר שמכאן ואילך נעשה משה שלוחו של מקום לדבר במקומו ממש, ולכן מובן ש: (א) די בפעם אחת ולא יותר. (ב) הדיבור יהיה בלשון הקודש, כי זה באופן של "שכינה מדברת מתוך גרונו" לרדות את פרעה, וממילא (ג) אהרן ימליצנו (ולא רק 'יטעימנו') כלומר יש צורך בתרגום הדברים ללשון מצרי [כפירש"י ע"פ "כי המליץ בינותם" (מקץ מב, כג) ש"מליץ" הוא מתורגמן], כדי שפרעה גם יבין את הדברים בלשונו.

 

שבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק טז, וארא שיחה ג (עמ' 69 ואילך. ובמתורגם ללה"ק עמ' 72 ואילך). העיבוד בסיוע "פנינים עה"ת והמועדים" (היכל מנחם תשס"ה) עמ' מח-ט, "המאור שבתורה – ביאורי החומש" שמות (הוצ' היכל מנחם תשע"ג) עמ' פז-צ.

______________

*) רמב"ן (לעיל ו, יב), אברבנאל, אלשיך, ועוד.

**) ומה שנאמר שם "ודבר הוא לך אל העם" – כי עיקר השליחות אז היה ל"עם", כמבואר בהמשך הכתובים שם (וגם השליחות לפרעהאז היתה צריכה להיות יחד עם זקני ישראל, אלא שנשמטו אחד אחד – רש"י ה, א), והשליחות של משה לפרעה היה על לאחרי-זה (כפירש"י ד, כא: "מופתים שאני עתיד לשום בידך כו'").

___________________________________

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב צבי ישראל (טאו) בן ייטע פיגא שליט"א, הרב דב בן שושנה (קוק) שליט"א, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א הרב נחום אליעזר בן שרה מרים (רבינוביץ) שליט"א הדס בת אורה לרפואה שלמה, יוסף מרדכי בן תהילה שמחה לרפואה שלמה, נחום אלימלך בן זהבה רבקה לרפואה שלמה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19274640

אתר השבת


מאמרים אחרונים