movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

דבר החסידות – פרשת וירא

ב"ה 

דבר החסידות – פרשת וירא

     

להרגיש את צער המצווה

 

כאשר הרבי הרש"ב [=רבי שלום דובער, החמישי בשושלת חב"ד] נסע פעם לנאות דשא, עמד וראה כיצד העגלון מעמיס על העגלה את הארונות המלאים כתבי-יד נחוצים, שהרבי היה לוקח אתו בנסיעותיו, ואחר מכן מושח את גלגלי העגלה.

שאל אותו הרבי: האם לא קל לך יותר למשוח את העגלה לפני הטעינה, כאשר היא עדיין ריקה?

השיב העגלון: רבי, נכון שכעת קשה יותר, אך המשחה מחזיקה כך מעמד יותר.

פנה הרבי לחסידים שעמדו שם ואמר להם: שמעתם? אף בעבודת הבורא כן הוא; כאשר העבודה קשה יותר – היא מחזיקה מעמד יותר...

(אוצר פתגמי חב"ד (הרא"א הכהן שי' פרידמן) עמ' 215-6)

 

~~~

על הפסוק "וירא אליו ה'" בריש פרשתנו (יח, א) מפרש רש"י: "לבקר את החולה. אמר רבי חמא בר חנינא: יום שלישי למילתו היה, ובא הקב"ה ושאל לשלומו".

וקשה, מדוע המתין הקב"ה לבקר את אברהם אבינו עד היום השלישי ולא בא לבקרו קודם לכן?

ואמנם על היום הראשון אפשר לומר, שכאשר הקב"ה היה אצלו לסייעו למול את עצמו, כדברי רש"י (לך יז, כד) "שלח ידו ואחז עמו" – הוא גם ביקר בכך את החולה, אבל עדיין קשה מדוע לא ביקרו גם בשני?

[ואין לומר שאכן ביקרו גם ביום השני, ומה שמסופר כאן רק על היום השלישי הוא מפני שהתרחשו בו אירועים נוספים – כי מדברי הגמרא "אותו היום יום שלישי . . ובא הקב"ה לשאול באברהם" משמע שבא לבקרו דוקא ביום השלישי"]

כדי ליישב זאת, יש להקדים בקושיה אחרת:

הגמרא מספרת (ב"ב טז, ב) "אבן טובה היתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו, שכל חולה הרואה אותו מיד מתרפא", מקשה המהרש"א: אם כן, מדוע לא ריפה אברהם את עצמו באבן טוב זה, כשנחלה מן המילה? (חדא"ג שם ועיין מה שיישב).

והביאור בכל זה, על דרך החסידות:

תכלית קיום המצוות הוא להביא קדושה לעולם הזה הגשמי. ולכן, כאשר מקיימים מצוה – יש להשתדל ככל האפשר שהיא תהיה מלובשת בדרכי הטבע ולא באופן ניסי.

מכך מובן, שכאשר מצוה כרוכה במאמץ ובצער – אין לחפש דרכים למנוע צער זה, מכיון שהדבר יפגע בשלמות קיום המצוה. וכמבואר בזהר (ח"ב קכח, א), שקיום המצוות אינו צריך להיות "חינם" אלא יש לשלם עליהם בכסף מלא, וכמסופר על האריז"ל (טעמי מצוות פ' ראה) שלא היה מתמקח על מצוות אלא שילם כל סכום שנדרש ממנו.

ולכן לא ריפא אברהם את עצמו על ידי אותה "אבן טובה" – מכיון שלא רצה לבטל באופן ניסי את הצער והכאב של קיום מצוות מילה בדרך הטבע.

ומעתה יובן גם כן מדוע לא בא הקב"ה לבקר את אברהם רק ביום השלישי:

אמרו רז"ל (נדרים לט, ב. ב"מ ל, ב), שביקור חולים מביא רפואה לחולה. ואמנם שם נאמר "נוטל אחד מששים מחליו" בלבד – הרי כשמדובר בביקורו של הקב"ה, בוודאי מביא הדבר רפואה שלמה*, וכדברי הרמב"ן "שהיה לו במראה השכינה ריפוי למחלת המילה", והיה חסר בשלמות המצוה**.

ולכן התעכב הקב"ה בביקורו על היום השלישי למילתו, כי ביום זה מתרפא הגוף בלאו-הכי, באופן טבעי.

 

שבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק ה, וירא (עמ' 77 ואילך. ובמתורגם ללה"ק עמ' 78 ואילך). העיבוד בסיוע "ביאורי החומש" בראשית ח"א (היכל מנחם תשס"ז) עמ' קצה-ו.

______________

*) ואף שבגמ' שם נאמר "ובבן גילו" – הרי הקב"ה הוא "תאומתו" של ישראל (ראה שהש"ר פ"ה "תמתי – תאומתי"). ולהעיר ממה שלמדו (סוטה יד, א) מ"וירא אליו" הדין ד"ביקור חולים".

 

**) ואין בזה סתירה לדברי רש"י (לקמן פסוק ב) שרפאל בא לרפאת את אברהם, כי י"ל שגילוי השכינה הביאה את הרפואה, אלא שנמשכה ונתגלתה למטה ע"י מלאך רפאל.

ואין להקשות שא"כ הרי סוף-כל-סוף היתה הרפואה ע"י באופן ניסי, ע"י מלאך – כי מבואר ברמב"ם (מורה נבוכים ח"ב פ"י), שגם הכוחות הטבעיים נקראים לפעמים בשם 'מלאכים'. ובנידון דידן – איתא במפרשים שהמלאך רפאל הוא "ממונה על הרפואות". אלא שבדרך כלל ניכרת רק הרפואה עצמה ואין רואים את שרשה במלאך רפאל, והמיוחד ברפואתו של אברהם היה בכך שהוא ראה את שורש הרפואה – המלאך רפאל בעצמו.

 

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב שמריהו יוסף חיים בן פעשא מרים, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20090552

אתר השבת


מאמרים אחרונים