movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

דבר החסידות – פרשת נח

ב"ה

דבר החסידות – פרשת נח

     

מאיפה הגיע העלה?

 

פעם נכנסה קבוצת סטודנטים לרבי מליובאוויטש. לפני שהם נכנסו, הסבירו להם קצת מה זה רבי; איך שחסידים מתייעצים עם הרבי על כל עניין ועל כך ש"שכינה מדברת מתוך גרונו" וכו'.

בתוך החדר, הרבי אמר לפניהם שיחה קצרה. ואחר כך שאל אם יש למישהו שאלה.

אחד הסטודנטים היה בחור מבריק (וקצת חוצפן) והוא שאל "האם הרבי משתמש במחק?", כאשר כוונתו: אם הרבי אכן יהודי צדיק ויודע הכל – הרי בוודאי אין לו טעויות אף פעם ואינו זקוק להשתמש במחק...

ענה לו הרבי: "כן, אני משתמש במחק". והסביר, שכל יום צריך אדם לעלות דרגה ולראות את הדברים אחרת, ממקום גבוה יותר. וכשאנחנו מסתכלים היום על מה שעשינו אתמול – צריך כבר לעשות את זה הרבה יותר טוב היום, ואנחנו משתמשים במחק על מה שעשינו אתמול.

("לחיים ולברכה" - הרב שבתי סלבטיצקי, עמ' 54)

 

* * *

קוראים יקרים,

גם אנו, שזכינו בס"ד זה-עתה לסיים את התורה ולהתחיל אותה מחדש, הרי עכשיו אנו צריכים "לעלות בדרגה" וללמוד אותה בצורה חדשה ובעיון יותר משנה שעברה, אז קדימה לפרשת נח...

 

~~~

בפרשתנו (ח, יא) מסופר, שכאשר נח שלח את היונה בפעם השניה מן התיבה: "ותבוא אליו היונה לעת ערב והנה עלה זית טרף בפיה, וידע נח כי קלו המים מעל הארץ".

ולכאורה תמוה:

בפסוקים הקודמים מתואר איך ש"וימח את כל היקום אשר על פני האדמה גו' וימחומן הארץ", וא"כ כיצד זה נותר עץ זית שממנו לקחה היונה את העלה*?

ואם נתרץ שאכן לא נותר עץ והיא רק מצאה עלה שצף על פני המים (או שנותר איזה עץ גבוה על ההרים) – אם כן קשה לאידך גיסא: מנין היתה לנח הוכחה מכך שקלו המים מעל הארץ)?

והנה במדרש מביא על זה שתי דעות:

א)    שהביאה העלה מארץ ישראל (מהר המשחה או ממ"א).

ב)    שנפתחו לה שערי גן עדן והביאה את העלה משם.

ומה שרש"י לא מפרש כדברי המדרש, יש לומר, שפירושים אלה אינם מתאימים ל"פשוטו של מקרא" – דרכו של רש"י (פירש"י בראשית ג, ח ועוד) – כי:

לדעה הא':

מה ראיה ש"קלו המים" מכך שהביאה עלה מארץ ישראל ששם לא ירד מבול?

ובפרט, שע"פ פשט אין הכרח שלא ירד המבול בא"י (ראה מחלוקת בזה: זבחים קיג, א), ואדרבה, ממה שכתב רש"י (לעיל פסוק ב) שכשנסכרו מעיינות תהום "נשתיירו מהם אותן שיש בהם צורך לעולם, כגון חמי טבריא" – משמע שלדעת רש"י גם בא"י היה מבול.

ולדעה הב':

למרות שבגן-עדן ודאי לא ירד מבול (כי שם לא "השחית כל בשר גו'"), אבל ע"פ פשט לא מובן איך נכנסה היונה לשם, והלוא יש "את הכרובים ואת להט החרב המתהפכת" (בראשית ג, כד) השומרים שלא יוכלו להיכנס לג"ע**!

ועוד ועיקר: כוונת נח היתה לראות "הקלו המים מעל פני האדמה" ומה תועלת יש לו מכך שהביאה עלה מג"ע ששם לא היה מבול?

אלא, מבאר הרבי:

עץ הזית הוא בטבעו עץ חזק מאוד כמובא בחז"ל (תוספתא ב"מ פ"ב, ה"ח) וכנראה בחוש. ולכן אין רש"י צריך לפרש מנין לקחה את העלה, כי מובן שגם אחרי מבול חזק יישארו בעולם כמה עצי זית [ולכן גם כתב רש"י (ט, כ) שנח הכניס עמו לתיבה "זמורות וייחורי תאנים" ואינו מזכיר זיתים, כי ידע שיישארו כמה עצי זית].

אמנם גם אם נשארו עצי זית – לא מסתבר שישארו עליהם עלים, בוודאי לא בצורתם הרגילה, אחרי שעברו מבול כזה שהיו מכוסים ונשרים במים כמה חדשים, ולכן:

כאשר ראה נח שהעלה נראה רגיל וטרי – הבין שאין זה עלה שנשאר על העץ במשך המבול או שצף על פני המים, אלא שהעץ כבר הספיק להצמיח עלים חדשים, וזהו סימן מובהק שכבר לפני זמן "קלו המים מעל הארץ"!

וזה מרומז מלשון הפסוק "והנה עלה זית טרף בפיה" וכפי שרש"י מפרש "טרף – חטף", כלומר שהיונה היתה צריכה לקטוף בכח את העלה מן העץ, שזוהי הוכחה שמדובר בעלה טרי שמחובר חזק לעץ ולא בכזה ששרה במים כמה חדשים!

 

חודש טוב ושבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק י, נח שיחה ג (עמ' 30 ואילך. השיחה בלה"ק במקור). העיבוד בסיוע  "ביאורי החומש" בראשית ח"א (היכל מנחם תשס"ז) עמ' קל-קלא. וכדאי מאוד לעיין בגוף השיחה המועשרת בעשרות הערות ודיוקים, המבררות את הנושא ואת שיטות המפרשים כאן בבהירות נפלאה.

______________

*) מ"ש הרמב"ן "מפשוטו של פסוק זה יראה שלא נעקרו האילנות ולא נמחו במבול כי לא היה שם נחל שוטף כו'" – אי"מ: דהרי נראה במוחש שכשיורד גשם גדול (ובפרט מ' יום רצופים) ה"ז עוקר אילנות וכו', וכ"ש מבול שויגברו המים ק"ן יום; וביותר – שהאילנות היו מכוסים ונשרים וכבושים במים עמוקים במשך כו"כ חדשים!

**) ובפשטות, להט החרב מפחידה לא רק את האדם אלא גם את היונה. ועוד ועיקר: כיון שגם הבהמה והחיה אכלו מעה"ד (פירש"י בראשית ג, ו) ונקנסה עליהם מיתה, הרי גם עליהם חל הגירוש מג"ע.

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נועה בת תמר, יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19981233

אתר השבת


מאמרים אחרונים