movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

Zemiros Shabbat - Shabbat First Meal, before Kidush

Zemiros Shabbat - Shabbat First Meal, before Kidush

Shalom Aleichem

Shalom aleichem malachei hasharet malachei elyon melech malchi hamelachim hakadosh baruch hu *3
Boachem leshalom malachei hasharet malachei elyon melech malchi hamelachim hakadosh baruch hu *3
Barchuni leshalom malachei hasharet malachei elyon melech malchi hamelachim hakadosh baruch hu *3
Beshivtechem leshalom malachei hasharet malachei elyon melech malchi hamelachim hakadosh baruch hu *3
Betzetechem leshalom malachei hasharet malachei elyon melech malchi hamelachim hakadosh baruch hu *3

Ki malachav yetzave lach lishmorcha bechal dracheicha Ado-nai yishmor tzetcha uvoacha, me'ata ve'ad olam

Eshet Chayil
Eshet chayil mi yimtza, ve'rachok mipninim michrah
Batach bah lev ba'alah, veshalal lo yechsar
Gmalat'hu tov v'lo ra, kol yemey chayehah
Darshah tzemer ufishtim, veta'as bechefetz kapeiah
Haytah kaoniyot socher, mimerchak tavi lachma
Vatakam be'od laylah, vatiten teref leveita vechok lena'aroteya
Zamemah sadeh vatikachevu, mipri chapiea nate'ah karem
Chagrah be'oz motneyah, vateametz zero'oteyah
Ta'amah ki tov sacherah, lo yichbeh balayla nerah
Yadeyah shilchah bakishor, vechapeyah tamcho falech
Kapah parsah le'ani, veyadeyah shilchah la'evyon
Lo tira leveitah mishaleg, ki chol beitah lavush shanim
Marvadim Astah lah, shesh ve'argaman levushah
Noda bashe'arim ba'alah, beshivto im ziknei aretz
Sadin astah vatimkor, vachagor natnah lakna'ani
Oz vehadar levushah, vatisechak leyom acharon
Piha patchah vechochmah, vetorat chesed al leshonah
Tzofia halichot beitah, velechem atzlut lo tochel
Kamu vaneiyah vayeashroa, baalah vayehalelah
Rabot banot asu chayil, ve'at alit al kulanah
Sheker hachen v'hevel hayofi, ishah yirat Ado-nai hi tithalal
Tnu la mipri yadeiyah, vihaleluhah vashe'arim maaseiyah,

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב צבי ישראל (טאו) בן ייטע פיגא, נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19055765

אתר השבת